اثر شش هفته تمرین روی سطح شن بر متغیر‌های بیومکانیکی مرتبط با آسیب رباط صلیبی قدامی و علمکرد برش جانبی دختران فوتسالیست نوجوان

گلاره جلیلیان؛ سید اسماعیل حسینی نژاد؛ فاطمه سالاری اسکر؛ شادمهر میردار

دوره 13، شماره 29، شهریور 1400، صفحه 253-274

https://doi.org/10.22089/smj.2021.11193.1528