مدیر مسئول


دکتر زهرا سلمان دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

دکترای رشد و تکامل حرکتی

سردبیر


دکتر مهرداد عنبریان استاد دانشگاه بوعلی سینا همدان

بیومکانیک ورزشی

دبیر تخصصی


دکتر داود خضری استادیار پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

بیومکانیک ورزشی

مدیر داخلی


فائزه فربد کارشناس نشریات پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران

فیزیولوژی ورزشی

اعضای هیات تحریریه


دکتر منصور اسلامی دانشیار دانشگاه مازندران

بیومکانیک ورزشی

اعضای هیات تحریریه


دکتر رشید حیدری مقدم استاد دانشگاه علوم پزشکی همدان

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسن دانشمندی استاد دانشگاه گیلان

حرکات اصلاحی و آسیب شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر رضا رجبی استاد دانشگاه تهران

بهداشت و طب ورزشی

اعضای هیات تحریریه


دکتر صدرالدین شجاع الدین دانشیار دانشگاه خوارزمی

ورزش درمانی و بازسازی

اعضای هیات تحریریه


دکتر منصور صاحب الزمانی استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

اعضای هیات تحریریه


دکتر حیدر صادقی استاد دانشگاه خوارزمی

بیومکانیک ورزشی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدحسین علیزاده استاد دانشگاه تهران

حرکات اصلاحی و آسیب شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر مهرداد عنبریان استاد دانشگاه بو علی سینا همدان

بیومکانیک ورزشی

اعضای هیات تحریریه


دکتر نادر فرهپور استاد دانشگاه بوعلی سینا همدان

بیومکانیک ورزشی

اعضای هیات تحریریه


دکتر عباس معمارباشی استاد دانشگاه محقق اردبیلی

بیومکانیک ورزشی

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)


Tim Meyer استاد دانشگاه سارلند، آلمان

آسیب شناسی وحرکات اصلاحی

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)


دکتر افشین سامانی دانشیار دانشگاه آلبورگ دانمارک