نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ‎ ‎دانشجوی‎ ‎دکتری‎ ‎حرکات‎ ‎اصلاحی‎ ‎و‎ ‎آسیب شناسی‎ ‎ورزشی،‎ ‎دانشکدة‎ ‎علوم‎ ‎ورزشی،‎ ‎دانشگاه‎

2 استاد، گروه حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار‎ ‎گروه‎ ‎حرکات‎ ‎اصلاحی‎ ‎و‎ ‎آسیب شناسی‎ ‎ورزشی ،‎ ‎دانشکدة‎ ‎علوم‎ ‎ورزشی،‎ ‎دانشگاه‎

چکیده

اختلالات طیف اوتیسم از عوارض روانشناختی شایع در کودکان است که می‌تواند بیومکانیک مهارت راه رفتن را متأثر ‏کند. هدف پژوهش حاضر مقایسه ویژگی‌های فاز استانس راه رفتن در کودکان مبتلا به اوتیسم با کودکان سالم بود. 40 ‏کودک با دامنه سنی 12-7 سال در دو گروه‌ مبتلا به اوتیسم و سالم قرار گرفتند. زمان‌بندی زیرفاز‌های استانس، زاویه ‏پیش‌روی پا و زمان کلی استانس به عنوان ویژگی‌های فاز استانس برای گروه‌ها با استفاده از دستگاه فوت اسکن در ‏مسیر راه رفتن اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد کودکان مبتلا به اوتیسم در مقایسه با گروه شاهد در مراحل تماس ‏جلوی پا و پوش آف جلوی پا، زاویه پیش‌روی پا و زمان کلی استانس مقادیر بیشتر و در مراحل تماس اولیه و صاف ‏شدن پا مقادیر کمتری داشتند ‏‎(P≤0/05)‎‏. این یافته‌ها نشان می‌دهد کودکان مبتلا به اوتیسم استراتژی‌های متفاوتی ‏برای حمایت از وزن بدن در مراحل مختلف فاز استانس دارند.‏

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Stance Phases Characteristics of Walking in Children with Autism

نویسندگان [English]

  • zahra aghakochaki 1
  • vahid zolaktaf 2
  • hamed esmaeili 3

1 PhD student, Department of Corrective Exercise and Sport Injuries, Faculty of Sport Sciences, University of ‎Isfahan, Isfahan, Iran.‎

2 Full professor, Department of Corrective Exercise and Sport Injuries, Faculty of Sport Sciences, University of ‎Isfahan, Isfahan, Iran‎

3 Assistant professor, Department of Corrective Exercise and Sport Injuries, Faculty of Sport Sciences, University of ‎Isfahan, Isfahan, Iran.‎

چکیده [English]

Autism spectrum disorder is known as one of the most prevalent psychological disorders in children, which ‎affects biomechanics‏ ‏of walking‏ ‏skills. The present study was conducted to compare the characteristics of the ‎stance phases of walking in autistic children to their healthy peers. Forty children 7-12 years entered into two ‎groups of children with autism and healthy. Timing of sub-phases, foot progression angle and total time of the ‎stance phases was measured with foot scan device in walk way. The results indicated that in autistic children ‎versus control group had more in forefoot contact and push-off phases, total time of the stance and foot ‎progression angle and had lesser in the initial contact and foot flattening phases (P≤0/05). These findings ‎suggested that autistic children had different strategies for body mass support at different stance phases.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • Autism, Stance phase, Foot scan, Progression angle&lrm