اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر علی شریف نژاد

بیومکانیک ورزشی رئیس پژوهشگاه

journalssrc.ac.ir

سردبیر

دکتر مهرداد عنبریان

بیومکانیک ورزشی استاد دانشگاه بوعلی سینا همدان

anbarianbasu.ac.ir

دبیر تخصصی

دکتر داود خضری

بیومکانیک ورزشی استادیار پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

d.khezrissrc.ac.ir

مدیر داخلی

زیبا استوان

تربیت بدنی وعلوم ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

z_os2005yahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر منصور اسلامی

بیومکانیک ورزشی دانشیار دانشگاه مازندران

m.eslamiumz.ac.ir

دکتر رشید حیدری مقدم

استاد دانشگاه علوم پزشکی همدان

dr_haidariyahoo.com

دکتر حسن دانشمندی

حرکات اصلاحی و آسیب شناسی استاد دانشگاه گیلان

daneshguilan.ac.ir

دکتر رضا رجبی

بهداشت و طب ورزشی استاد دانشگاه تهران

rrajabiut.ac.ir

دکتر صدرالدین شجاع الدین

ورزش درمانی و بازسازی دانشیار دانشگاه خوارزمی

shojaeddinkhu.ac.ir

دکتر منصور صاحب الزمانی

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

sahebozamaniyahoo.com

دکتر حیدر صادقی

بیومکانیک ورزشی استاد دانشگاه خوارزمی

sadeghihyahoo.com

دکتر محمدحسین علیزاده

حرکات اصلاحی و آسیب شناسی استاد دانشگاه تهران

alizadehmut.ac.ir

دکتر مهرداد عنبریان

بیومکانیک ورزشی استاد دانشگاه بو علی سینا همدان

anbarianbasu.ac.ir

دکتر نادر فرهپور

بیومکانیک ورزشی استاد دانشگاه بوعلی سینا همدان

naderfarahpour1gmail.com

دکتر عباس معمارباشی

بیومکانیک ورزشی استاد دانشگاه محقق اردبیلی

a_meamarbashiuma.ac.ir

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)

Tim Meyer

آسیب شناسی وحرکات اصلاحی استاد دانشگاه سارلند، آلمان

tim.meyermx.uni-saarland.de
0000-0003-3425-4546