مدیر مسئول


دکتر علی شریف نژاد رئیس پژوهشگاه

بیومکانیک ورزشی

 • journalssrc.ac.ir

سردبیر


دکتر مهرداد عنبریان استاد دانشگاه بوعلی سینا همدان

بیومکانیک ورزشی

 • anbarianbasu.ac.ir

دبیر تخصصی


دکتر داود خضری استادیار پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

بیومکانیک ورزشی

 • d.khezrissrc.ac.ir

مدیر داخلی


زیبا استوان پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

تربیت بدنی وعلوم ورزشی

 • z_os2005yahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر منصور اسلامی دانشیار دانشگاه مازندران

بیومکانیک ورزشی

 • m.eslamiumz.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر رشید حیدری مقدم استاد دانشگاه علوم پزشکی همدان

 • dr_haidariyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسن دانشمندی استاد دانشگاه گیلان

حرکات اصلاحی و آسیب شناسی

 • daneshguilan.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر رضا رجبی استاد دانشگاه تهران

بهداشت و طب ورزشی

 • rrajabiut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر صدرالدین شجاع الدین دانشیار دانشگاه خوارزمی

ورزش درمانی و بازسازی

 • shojaeddinkhu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر منصور صاحب الزمانی استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

 • sahebozamaniyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر حیدر صادقی استاد دانشگاه خوارزمی

بیومکانیک ورزشی

 • sadeghihyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدحسین علیزاده استاد دانشگاه تهران

حرکات اصلاحی و آسیب شناسی

 • alizadehmut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر مهرداد عنبریان استاد دانشگاه بو علی سینا همدان

بیومکانیک ورزشی

 • anbarianbasu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر نادر فرهپور استاد دانشگاه بوعلی سینا همدان

بیومکانیک ورزشی

 • naderfarahpour1gmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر عباس معمارباشی استاد دانشگاه محقق اردبیلی

بیومکانیک ورزشی

 • a_meamarbashiuma.ac.ir

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)


Tim Meyer استاد دانشگاه سارلند، آلمان

آسیب شناسی وحرکات اصلاحی