اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

رئیس پژوهشگاه

رئیس پژوهشگاه

journalssrc.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر رضا رجبی

طب ورزشی استاد دانشگاه تهران

rrajabiut.ac.ir

دبیر تخصصی

دکتر داود خضری

طب ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

d.khezristu.umz.ac.ir

مدیر داخلی

زیبا استوان

تربیت بدنی وعلوم ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

z_os2005yahoo.com

اعضای هیات تحریریه

احمد ابراهیمی عطری

دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

ahmadatri2004yahoo.com

نادر رهنما

گرایش آسیب‌شناسی ورزشی دانشیار دانشگاه اصفهان

rahnamanaderyahoo.com

صدرالدین شجاع الدین

گرایش ورزش درمانی و بازسازی دانشیار دانشگاه خوارزمی

sa_shojaedinyahoo.com

منصور صاحب الزمانی

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

sahebozamaniyahoo.com

حیدر صادقی

بیومکانیک ورزشی استاد دانشگاه تهران

sadeghihyahoo.com

محمدحسین علیزاده

دانشیار دانشگاه تهران

mhalizadeh47yahoo.com

سردبیر

مهرداد عنبریان

گرایش بیومکانیک ورزشی استاد دانشگاه بوعلی سینا همدان

m_anbarianyahoo.com