نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوکارشناس ارشد، گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، آذربایجان غربی

2 استادیار، گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، آذربایجان غربی، ایران

3 استادیار، گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، آذربایجان غربی، ایران.

چکیده

این پژوهش به بررسی تأثیر تمرینات سی ایکس ورکس بر تعادل پویا، عملکرد اندام‎فوقانی و حس عمقی در دختران نوجوان ناشنوا پرداخت. روش پژوهش از نوع شبه تجربی با گروه کنترل بود. نمونه آماری پژوهش حاضر را30 نفر از دختران نوجوان ناشنوای مطلق بود همه آزمودنی ها به دو گروه کنترل و تجربی (هرگروه15 نفر) تقسیم شدند. برای اندازه‌گیری تعادل پویا، عملکرد اندام‌فوقانی از تست وای و برای اندازه گیری حس عمقی از نرم افزار کینوا استفاده شد. برای بررسی طبیعی بودن توزیع داده ها از آزمون شاپیروویلک و برای تحلیل فرضیات از آزمون تی همبسته و آنالیز کواریانس استفاده شد. سپس در نرم افزار "اس پی اس اس" در سطح معناداری 05/0 انجام گرفت. نتایج نشان داد که تمرینات سی ایکس ورکس موجب بهبود تعادل پویا، عملکرد اندام‌فوقانی و حس عمقی دختران نوجوان ناشنوای مطلق را در هر دو مقایسه درون گروهی و بین گروهی شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

THE EFFECT OF A CXWORX TRAINING ON BALANCE, UPPER LIMB FUNCTION AND PROPRIOCEPTION OF ABSOLUTELY DEAF TEENAGE GIRLS

نویسندگان [English]

 • fatemeh Abbaszadeh 1
 • Narmin Ghani Zadeh Hesar 2
 • mehri mohamadi Dangralu 3
 • ebrahim mohammad ali nasab firouzjah 3

1 Master of Science (MSc) of Corrective Exercises and Sport Pathology, Urmia University, Urmia, West Azarbaijan

2 Assistant Professor of Corrective Exercise Sport Pathology, Department of Exercises Physiology and Corrective Exercise, Faculty of Sport Sciences, Urmia University, Urmia, Iran

3 Assistant Professor of Corrective Exercise Sport Pathology, Department of Exercises Physiology and Corrective Exercise, Faculty of Sport Sciences, Urmia University, Urmia, Iran

چکیده [English]

This study investigated the effect of CXWORX exercises on dynamic balance and proprioception in deaf adolescent girls. The research method was Pseudo-experimental with a control group. The statistical sample was 30 absolute deaf adolescent girls. The subjects were divided into control and experimental groups (15 subjects in each group). Y test was used to measure dynamic balance and upper limb function and kinovea software was used to measure proprioception. Shapirovilk test was used to evaluate the normality of data distribution and dependent t-test and analysis of covariance were used to analyze the hypotheses. It was done in SPSS software at a significant level of 0.05. The results showed that CXWORX exercises improved dynamic balance, upper limb function and proprioception of absolute deaf adolescent girls in both intra-group and inter-group comparisons.

کلیدواژه‌ها [English]

 • CXWORX Exercises"
 • dynamic balance"
 • ,"
 • upper Limb Function"
 • proprioception"
 • , "
 • Adolescent girl"
 • "
 • deaf"