نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه گیلان

10.22089/smj.2022.11514.1541

چکیده

هدف از مطالعه حاضر تعیین تاثیر برنامه تمرینی انجمن زانو آلمان بر وضعیت زانو و تعادل فوتبالیست های نوجوان با والگوس پویا زانو بود. در انجام این مطالعه 30 فوتبالیست نوجوان مبتلا به نقص والگوس پویا زانو به صورت تصادفی در دو گروه کنترل و تمرینی قرار گرفتند. در این مطالعه از آزمون اسکات، آزمون فرود-پرش، بس استیک و آزمون تعادلی Y برای ارزیابی متغیرها استفاده شد. پس از تعیین متغیرها در پیش آزمون، آزمودنیهای گروه تمرینی تمرینات Stop X را در مدت 8 هفته انجام دادند و گروه کنترل نیز در این دوره در برنامه آمادگی جسمانی تیم شرکت داشتند. جهت بررسی تفاوت از آزمون آماری تحلیل کوواریانتس و تی همبسته در سطح معناداری 05/0 استفاده شد. در زمینه مقایسه بین گروهی نیز در تمامی متغیرها (به غیر از متغیر فلکشن زانو در لحظه برخورد) تفاوت معنی داری بین دو گروه کنترل و تمرینی مشاهده شد (05/0≥p).

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of German Knee Association training program (STOP X program) on knee condition and balance of adolescent soccer players with dynamic knee valgus

نویسندگان [English]

  • hamed babagoltabar samakoush
  • Ali Asghar Norasteh

University of Guilan

چکیده [English]

The aim of this study was to determine the effect of German Knee Association training program on knee condition and balance of adolescent soccer players with dynamic knee valgus. In this study, 30 adolescent soccer players with dynamic knee valgus defects was randomly divided into control and training groups. In this study, Scott test, landing-jump test, bass stick and Y balance test were used to evaluate the variables. After determining the variables in the pre-test, the subjects in the training group performed Stop X exercises for 8 weeks and the control group participated in the team's physical fitness program during this period. To investigate the differences, the paired t-test, ANCOVA test were used at a significance level of 0.05. In terms of intergroup comparison, a significant difference was observed between the control and training groups in all variables (except for the knee flexion variable at the moment of impact) (p≤0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knee
  • Posture control
  • Stop-X
  • Soccer