نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، تهران، ایران.

2 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه خوارزمی تهران

3 استادیار، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، تهران، ایران.

10.22089/smj.2022.11645.1544

چکیده

با توجه به اینکه در دوره سالمندی، پتانسیل بروز ناهنجاری‌های اسکلتی-عضلانی و به تبع آن تغییرات در عملکرد بیومکانیکی همراه است. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تأثیر تمرین استقامتی خشکی، آب و ترکیبی بر متغیرهای منتخب کنیماتیکی راه رفتن غیرارادی مردان 75-60 سال بود.در این پژوهش نیمه آزمایشگاهی، 60 مرد 75-60 ساله در سه گروه 20 نفره، تمرین استقامتی در خشکی، آب و ترکیبی قرار گرفتند. از آزمون‌های آماری تی وابسته برای مقایسه پیش‌ و پس‌آزمون و تجزیه‌وتحلیل کوواریانس برای مقایسه اثر سه نوع تمرین بر متغیرهای وابسته استفاده شد. یافته ها تاثیرتمرین در افزایش معنادار میزان طول گام نرمالیزه، جابجایی مرکز جرم بدن ، دامنه حرکتی مفاصل ران، زانو و دورسی فلکشن مچ پا راه رفتن غیرارادی را نشان داد ، با وجود اینکه به نظر می‌رسد استفاده از تمرینات استقامتی د می‌تواند اثر مثبتی بر متغیرهای کنیماتیکی سالمندان حین راه رفتن داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of land-based, aquatic, and combined endurance training on selected kinematic variables during involuntary walking of men 60-75 years of age

نویسندگان [English]

  • Mohamad Reza Hossini 1
  • Heydar Sadeghi 2
  • mahdi taghva 3

1 PhD Student in Sports Biomechanics, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran.

2 Department of Physical education & Sport Sciences, Kharazmi University

3 Assistant Professor, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Due to the fact that in old age, the potential for musculoskeletal abnormalities and consequently changes in biomechanical function is associated. The aim of this study was to investigate the effect of dry endurance, water and combined endurance training on selected kinematic variables of involuntary gait in men aged 75-60 years. , Water and a combination.Dependent t-test was used to compare pre- and post-test and analysis of covariance was used to compare the effect of three types of training on dependent variables. Findings showed the effect of exercise on a significant increase in normalized stride length, body center of mass displacement, range of motion of hip, knee and ankle dorsiflexion, involuntary walking, although it seems that the use of endurance training can have a positive effect on Have the kinematics of the elderly while walking.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Elderly
  • Walking
  • Endurance training
  • Lower limbs