نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 استاد تمام، گروه آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 گروه داروسازی سنتی، دانشکده طب ایرانی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران ایران

4 استادیار، مرکز تحقیقات فیزیولوژی ورزشی، پژوهشکده سبک زندگی، دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله، تهران

10.22089/smj.2023.13707.1629

چکیده

هدف: هدف از مطالعه حاضر، مقایسه اثرات مصرف دو مکمل آجوگا و ارتومول-تندو بر شاخص‌های آسیب عضلانی و متغیرهای زیست حرکتی بازیکنان فوتبال بود.
روش‌‌ها: ۳۹ بازیکن فوتبال بصورت داوطلبانه در این مطالعه شرکت کردند. آزمودنی‌ها بصورت تصادفی به سه گروه ۱۳ نفره مکمل آجوگا، مکمل ارتومول-تندو و دارونما تقسیم شدند. در مرحله پیش آزمون، ابتدا قدرت عضلات بازکننده و خم کننده زانو از طریق دستگاه بایودکس، توان انفجاری از طریق پرش سارجنت و تعادل از طریق فوت اسکن اندازه گیری شد. در مرحله پیش و پس آزمون، ابتدا و ۴۸ ساعت بعد از اجرای پروتکل تمرینی از آزمودنی‌ها خونگیری به عمل آمد. ۴ هفته مکمل‌های مربوطه مصرف و در پایان دوره مکمل گیری، مرحله پس آزمون مشابه پیش آزمون تکرار شد. داده‌ها با آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر تجزیه و تحلیل شدند (P<0.05).
یافته‌ها: تغییرات کراتین کیناز و لاکتات دهیدروژناز در مرحله پس از اجرای پروتکل تمرینی افزایش داشت اما مقایسه بین دو مرحله معنادار نبود. همچنین مقایسه بین گروه نشان داد که تفاوتی در بین سه گروه وجود ندارد(05/0<P). علیرغم اینکه قدرت عضلات فلکسورها و اکستنسورها، نسبت Q/R، تعادل و توان انفجاری در فوتبالیستان به دنبال استفاده از مکمل‌ها افزایش یافت اما از لحاظ آماری تفاوت معنی دار نبود. همچنین تفاوت معناداری بین گروه‌ها مشاهده نشد(05/0<P).
نتیجه‌گیری: مصرف مکمل های آجوگا و ارتومول–تندو بر سطوح CK و LDH در فوتبالیست‌های جوان تاثیر معناداری ندارد. ورزشکاران نیازمند استفاده از مکمل‌های مختلف به منظور کاهش آثار آسیب عضلانی ناشی از فعالیت‌های شدید هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of Ajuga and Orthomol-Tendo Supplementation effects on Muscle Injuries Index and Bio Movement Variables of Soccer Players

نویسندگان [English]

  • Khashayar Maroofi 1
  • nader rahnama 2
  • Seyede Nargess Sadati Lamardi 3
  • Mohammad Samadi 4

1 university of Isfahan

2 full professor, Department of Physical Education , Isfahan University ,Esfahan,Iran

3 Assistant Professor of Pharmacognosy, Department of Traditional Pharmacy, School of Persian Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

4 Assistant Professor of Exercise Physiology, Exercise Physiology Research Center, Life Style Institute, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran

چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study was to compare the effects of Ajuga and Ertomol-Tendo supplements on muscle damage indicators and biomotor variables of football players.
Research Methodology:39 football players voluntarily participated in this study. The subjects were randomly divided into three groups of 13 people: Ajoga supplement, Ertomol-Tendo supplement and placebo. In the pre-test stage, the strength of the knee extensor and flexor muscles was measured through the Biodex device, explosive power through the Sargent's jump, and balance through the foot scan. In the pre-test and post-test stages, blood was drawn from the subjects first and48 hours after the implementation of the training protocol. The relevant supplements were taken for4 weeks and at the end of the supplementation period, the post-test stage was repeated similar to the pre-test. The data were analyzed by the analysis of variance test with repeated measurements (P<0.05).
Results: The changes of Creatine kinase and lactate dehydrogenase increased in the phase after the implementation of the training protocol, but the comparison between the two phases was not significant. Also, the comparison between the groups showed that there is no difference between the three groups (P<0.05). Despite the fact that the strength of flexors and extensors, Q/R ratio, balance and explosive power increased in soccer players after using supplements, but the difference was not statistically significant. Also, no significant difference was observed between the groups (P<0.05).
Conclusion: Athletes need to use different supplements in order to reduce the effects of muscle damage caused by intense activities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Muscle Damage
  • Muscle Damage Index
  • Ajoga
  • Orthomol-Tendo
  • Football Players