مقالات کووید 19

پیامدهای مادر و نوزاد در ارتباط با کووید 19 و نقش فعالیت بدنی طی این دوران: مرور توصیفی

نجمه السادات شجاع الدین ،مصطفی تیموری خروی ،سارا سرحدی

استفاده از ابزار آموزش مجازی، وضعیت اسکلتی - عضلانی و ارتباط آن با فعالیت بدنی دانشجویان در طی قرنطینه ناشی از شیوع ویروس کرونا

صفورا قاسمی ،زینب نقی لو،محمد سلیمانی راد