نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

لیگامان صلیبی قدامی (ACL) یکی از پر آسیب­ترین لیگامان­های زانو است. تفاوت های بیومکانیکی و عصبی-عضلانی تنه و اندامتحتانی طی اعمال ورزشی، محتمل ترین دلیل اختلاف قابل توجه نرخ بالای شیوع آسیب غیربرخوردی ACL در زنان به نسبت مردان است. هدف این تحقیق ارزیابی اثر شش هفته تمرینات ثبات مرکزی بر سینماتیک تنه شامل فلکشن رو به جلو و فلکشن جانبی در زنان ورزشکار با نقص کنترل عصبی-عضلانی تنه به­منظور پیشگیری از آسیب ACL . 22 زن ورزشکار به­طور تصادفی به دو گروه تمرینی (11 نفر) و کنترل (11 نفر) تقسیم شدند. گروه تمرینی، تمرینات ثبات مرکزی را طی شش هفته انجام دادند و گروه کنترل هیچ تمرین خاصی انجام ندادند. سینماتیک تنه در پیش­آزمون و پس­آزمون طی فرود تک­پا، با استفاده از دستگاه تحلیل حرکت ارزیابی شد. میزان فلکشن تنه در گروه تمرینی پس از شش هفته تمرین افزایش معنی­داری پیدا کرد (از 08/20 تا 67/27 درجه)، اما در میزان فلکشن جانبی تنه کاهش معنی­داری مشاهده نشد (314/0P=). در تحقیق حاضر در گروه تمرینی، میزان فلکشن رو به جلو به­طور معنی­داری افزایش یافت. می‌توان این‌گونه بیان کرد که تمرینات ثبات مرکزی استفاده­شده در تحقیق حاضر با افزایش ثبات ناحیۀ مرکزی بدن، احتمالاً استراتژی فراخوانی عضلات این ناحیه را بهبود داده است؛ از این رو با توجه به نتایج این تحقیق می‌توان نتیجه گرفت که شش هفته تمرینات ثبات مرکزی در زنان ورزشکار با نقص عصبی-عضلانی کنترل تنه می‌تواند به کاهش عوامل خطر قابل تعدیل آسیب ACL نظیر برخی عوامل بیومکانیکی و عصبی-عضلانی منجر شود.


کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Six- weeks Core Stability Training on Trunk Kinematics of Female Athletes with Neuromuscular Deficit of Trunk Control

نویسندگان [English]

  • Shadan Mohammad pur
  • Reza Rajabi
  • Elham Shirzad

چکیده [English]

The anterior cruciate ligament (ACL) is one of the most commonly injured ligaments of the knee.This study investigated the effects of core stability training on trunk kinematics including trunk flexion and lateral flexion in female athletes with neuromuscular deficit of trunk control to prevent ACL injury. Twenty-two female athletes were randomly assigned into a training group (n = 11), performing the functional stabilization training during 6 weeks, and a control group (n = 11,) without any physical training. The kinematic assessment of the trunk with motion analysis system was performed during a single-leg drop landing before and after training. After 6 weeks, the TG significantly increased the value for trunk flexion (from  20.08 to 27.67), but there wasn’t any significant reduction in trunk lateral flexion (p=0.314). Core stability training program used in the current study successfully increased trunk flexion in training group. It can be stated that probability with increasing core stability, muscles recruitment strategy may have improved. We concluded that, 6-week training in female athletes with deficit in trunk neuromuscular control can result in reduction of modifiable risk factors of ACL injury including biomechanical and neuromuscular factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Core Stability Training
  • Kinematics
  • Female athletes
  • Neuromuscular deficit of trunk control
  • Anterior cruciate ligament injury (ACL)