از تاریخ ابلاغ آیین نامه 11/25685 مورخ 1398/02/09 به جای دسـته بندی نشریات به "علمی-پژوهشـی" یا "علمی-ترویجی" همۀ نشـریاتِ مشـمول این آیین‌نامه با عنوان "نشریۀعلمی" شـناخته می‌شوند.

  • بمنظور کمک به دانشجویان مقطع دکتری، در نشریه مطالعات طب ورزشی مقالات مستخرج از رساله دکتری (مرتبط با حوزه های نشریه) در کوتاهترین زمان با رعایت کلیه اصول ارزیابی مقالات؛ تعیین تکلیف خواهد شد.
  • مطالعات پژوهشی تطبیقی و مقالات مستخرج از طرح های پژوهشی کاربردی مرتبط با صنعت و جامعه و همچنین دستگاه های اجرایی ورزش که در حوزه های نشریه باشند در اولویت بررسی و چاپ خواهند بود.