فرایند پذیرش مقالات

تمامی مقالاتی که به صورت الکترونیکی در سامانه نشریات پژوهشگاه تربیت بدنی ثبت گردند در ابتدا توسط سردبیر نشریه بررسی و در صورت دارا بودن ملاک های لازم برای انجام بررسی های تخصصی بیشتر وارد فرایند داوری می شوند. این مقالات بدون نام نویسندگان توسط حداقل 2 داور که از سوی سردبیر و هیات تحریریه انتخاب می‌شوند ارزیابی خواهند شد و نویسنده مسئول از پذیرش، رد یا نیاز به اعمال اصلاحات درخواستی از سوی داوران در اسرع وقت مطلع خواهد شد. چنانچه مقاله کاملاً مطابق موارد ذکرشده در این راهنما بوده و پذیرش کامل داوران را نیز اخذ نماید، در نوبت چاپ قرار خواهد گرفت.

 

 

معیارهای پذیرش مقالات برای بررسی:

 

  • مقاله باید دارای اصالت و نوآوری ، تحلیلی و نتیجه پژوهش‌های علمی نویسنده یا نویسندگان باشد.
  • در نگارش مقاله باید روش تحقیق علمی رعایت شود و از منابع معتبر، اصیل و به روز استفاده شود.
  • مقاله با موضوع نشریه هماهنگ باید باشد و پیشنهاد می شود در یکی از موضوعات معرفی شده توسط نشریه  تدوین شود.
  • مقاله کهنه و یا تکرای باشد و تازه گی و نوآوری لازم را نداشته باشد.
  • مقاله به شکل ضعیف سازمان یافته و شکل گرفته باشد
  • موضوع مقاله با تخصص نویسنده / نویسندگان هماهنگ نباشد