چشم انداز:

نشریه مطالعات طب ورزشی با انتشار جدیدترین یافته های علمی محققین داخلی در زمینه های آسیب های ورزشی، حرکات اصلاحی و درمانی، و کاربرد اصول بیومکانیک و فناوری ورزشی در بهبود مهارتهای ورزشی با رویکرد پیشگیری از آسیب های ورزشی در صدد تبدیل شدن به مرجعی معتبر برای جامعه فعال محققین حوزه طب ورزشی درموضوعات مرتبط و نمایه دارشدن در پایگاههای بین المللی معتبراست.

 اهداف:

  • فراهم کردن بستر مناسب برای ارائه یافته های جدید در حوزة طب ورزشی (آسیب شناسی ورزشی، بیومکانیک ورزشی، حرکات اصلاحی و فناوری).
  • نشر نتایج پژوهش‌های نظام‌مند مسئله‌محور و کاربردی در حوزة طب ورزشی با هدف افزایش سطح سلامت جامعه.
  • ایجاد ارتباط میان متخصصان و پژوهشگران داخلی و بین‌المللی.
  • کمک به ارتقای سطح دانش علمی و بکارگیری روش های جدید پژوهشی در حوزه طب ورزشی از سوی اساتید، دانشجویان و پژوهشگران.
  • ایجاد انگیزه پژوهش در موضوعات جدید حوزه طب ورزشی در بین دانشجویان، اساتید و پژوهشگران حوزه رفتار حرکتی
  • تحقق بخشیدن به برنامه ها و طرح های ملی در زمینه پشگیری و توانبخشی صدمات ورزشی.

براساس توافق هیئت تحریریه نشریه مطالعات طب ورزشی از تاریخ 01/07/1399 علاوه بر مقالات در حوزه های آسیب شناسی ورزشی، حرکات اصلاحی و ورزش معلولین؛ در کلیه حوزه های بیومکانیک ورزشی و موضوعات بین رشته ای مرتبط با حوزه های اشاره شده نیز در این نشریه مورد بررسی وچاپ قرار می گیرد.