نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 . دانشیار فیزیولوژی ورزشی، گروه علوم ورزشی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران

2 دکتری یادگیری حرکتی، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

هدف پژوهش‌ حاضر بررسی تأثیر تمرینات تعلیقی بر توانایی عملکردی، تعادل و ترس از سقوط در زنان مبتلا به ام اس بود. 36 نفر از افراد مبتلا به ام اس به دو گروه کنترل و تجربی تقسیم شدند. پروتکل تمرینی شامل تمرینات تعلیقی به مدت 12 هفته، هر هفته سه جلسه و هر جلسه در حدود 30 دقیقه انجام شد. داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس تجزیه­وتحلیل شدند. نتایج نشان داد در زمینۀ تعادل، توانایی عملکردی و ترس از سقوط در زنان دارای ام اس تفاوت معنا‌داری بین گروه تجربی و کنترل وجود دارد. همچنین تفاوت بین نمرات عملکرد حرکتی، تعادل و ترس از سقوط، قبل و بعد از تمرینات تعلیقی، در گروه تجربی معنادار بود. یافته‌های پژوهش‌ حاضر نشان داد انجام تمرینات تعلیقی تعادل، ترس از سقوط و توانایی عملکردی زنان دارای ام اس را بهبود می‌بخشد. پیشنهاد می‌شود از تمرینات تعلیقی به­منظور کنترل و بهبود عملکرد حرکتی افراد مبتلا به ام اس استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of suspended stabilization exercises on functional ability, balance and fear of falling in women with MS

نویسندگان [English]

  • Solmaz Babaei 1
  • masoomeh parvaneh 2
  • samaneh dastah 3

1 university of maragheh

2 urmia university

3 urmia university

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of suspended stabilization exercises on functional ability, balance and fear of falling in women with MS. Thirty women with MS were divided into control and experimental groups. The training protocol consisted of 12 weeks of suspended exercise that was performed for 12 weeks, 3 sessions per week and about 30 minutes per session. Covariance analysis was used to data analyze. The results showed that there was a significant difference between the experimental and control groups in balance, functional ability and fear of falling in women with MS. Also, there was a difference between motor performance scores. , Balance and fear of falling before and after suspended stabilization exercises were significant in the experimental group. The findings of the present study showed that suspension exercises improve balance, fear of falling and functional ability of women with MS. It is recommended that suspension exercises be used to control and improve the motor function of people with MS.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multiple Sclerosis
  • suspended stabilization exercises
  • performance ability
  • Balance
  • Fear of Falling