نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران

2 استادیار گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران

3 دانشیار فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسۀ آثار کم­دردی ناشی از انجام فعالیت بدنی هوازی تداومی در مقایسه با تناوبی بود. تعداد 39 داوطلب سالم با مقادیر متوسط ± انحراف استاندارد، سن 7/9±0/30 سال، شاخص تودۀ بدنی 8/2±6/23 کیلوگرم بر مترمربع از میان جامعۀ افراد فعال در دسترس انتخاب و به‌طور کاملاً تصادفی در یکی از گروه‌های فعالیت بدنی هوازی تداومی، تناوبی و گروه کنترل قرار گرفتند. شاخص کم­دردی ناشی از فعالیت بدنی در نقاط زمانی قبل، بلافاصله بعد و همین‌طور 30 دقیقه بعد از انجام وهلۀ مداخلۀ تمرین و یا کنترل با استفاده از الگومتر درد فشاری اندازه‌گیری شد. داده‌های پژوهش با استفاده از آزمون تجزیه­وتحلیل آماری آمیخته بررسی شد. یافته‌ها نشان دادند شاخص کم­دردی ناشی از انجام هر دو فعالیت هوازی تداومی و تناوبی به‌طور معنا‌داری در هر سه عضلۀ چهار سر رانی، دوسر بازویی و ذوزنقه‌ای مشاهده می­شود (05/0p≤). شاخص کم­دردی ناشی از انجام فعالیت تناوبی در نقطۀ زمانی بلافاصله پس از انجام فعالیت تناوبی به‌طور قابل‌توجهی بیشتر از مقادیر مشاهده‌شده متناظر بلافاصله پس از انجام فعالیت تداومی در محل عضله چهارسر بود (05/0p≤). بنا بر نتایج، هر دو حالت فعالیت‌های هوازی این قابلیت را دارند که واکنش کم­دردی ناشی از انجام تمرین بدنی را، هم به‌صورت موضعی و هم گسترده، تحریک کنند. با استناد به یافته‌های پژوهش حاضر در خصوص مقادیر شدت درد عضلانی درک­شده در اثر فعالیت ورزشی و سپس مقادیر کم­دردی ایجادشده ناشی از فعالیت بدنی چنین به نظر می‌رسد که درد حاصل از انجام فعالیت بدنی، در مقایسه با دیگر خصوصیات تمرینی، محرک کم‌اهمیت‌تری برای تحریک ایجاد کم­دردی است. متخصصان می­توانند از یافته‌های پژوهش حاضر برای کاهش درد بهره­برداری کنند، به‌ویژه متخصصانی که به طراحی تمرینات ورزشی به‌عنوان درمان جایگزین یا مکمل جهت کاهش درد علاقه‌مندند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparing the Exercise-Induced Hypoalgesia after Aerobic Continues vs High Intensity Interval Exercise

نویسندگان [English]

 • Mahdi Hosseinzadeh 1
 • Mahta Sardroodian 2
 • Hadi Rohani 3

1 Assistant Professor, Sport Sciences Research Institute, Tehran, Iran.

2 Department of Sport Science, University of Bojnord, Bojnord, North Khorasan, Iran.

3 Sport Sciences Research Institute of Iran

چکیده [English]

The aim of the current study was to compare the exercise-induced hypoalgesia (EIH) due to Aerobic Rehabilitative Continues vs High Intensity Interval exercise. Methods: Thirty-nine healthy participants (Mean ± SE age 30 ± 9.7 year, BMI 23.6 ± 2.8 kg/m2) were randomly assigned into 3 groups (13 in each) including aerobic continues exercise, high intensity interval exercise and/or control group. EIH index was recorded on before, immediately after and 30 minutes after exercise or control intervention. A mix ANOVA was used to statistically analyse the data. Results: The EIH index was significantly developed at all the quadriceps, biceps and upper trapezius muscle sites (p > 0.05). EIH index immediately after intermittent exercise was significantly higher than immediately after continues exercise in quadriceps muscle site (p > 0.05). Conclusion: Both modes of aerobic exercise has the potential to stimulate the EIH in the body at both the local and central level. The findings on muscular pain received during the exercise and EIH induced by different modes of exercise demonstratethat pain induced by exercise training is less likely to act as a stimulation for EIH rather than other characteristics of exercise training. Findings of this study has the potential to be used by pain relief therapists specially those who are interested in designing acute exercise trainings to be used as alternative pain relief therapy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Exercise induced analgesia
 • Quantitative sensory testing (QST)
 • Pressure pain threshold
 • Strength training
 • Endurance training
 1. Bement MKH, Sluka KA. Exercise-Induced Hypoalgesia: An Evidence-Based Review. In Mechanisms and Management of Pain for the Physical Therapist. 2nd ed. IASP Press, Seattle.: Wolters Kluwer; 2016.
 2. Dowell D, Haegerich TM, Chou R. CDC guideline for prescribing opioids for chronic pain—United States, 2016. JAMA. 2016;315(15):1624-45.
 3. Koltyn KF. Analgesia following exercise: a review. Sports Med. 2000;29(2):85-98.
 4. Koltyn KF. Exercise-induced hypoalgesia and intensity of exercise. Sports Med. 2002;32(8):477-87.
 5. Janal MN, Colt EW, Clark WC, Glusman M. Pain sensitivity, mood and plasma endocrine levels in man following long-distance running: effects of naloxone. Pain. 1984;19(1):13-25.
 6. Koltyn KF, Garvin AW, Gardiner RL, Nelson TF. Perception of pain following aerobic exercise. Medicine and science in sports and exercise. 1996;28(11):1418-21.
 7. Gurevich M, Kohn PM, Davis C. Exercise-induced analgesia and the role of reactivity in pain sensitivity. J Sports Sci. 1994;12(6):549-59.
 8. Kemppainen P, Hämäläinen O, Könönen M. Different effects of physical exercise on cold pain sensitivity in fighter pilots with and without the history of acute in-flight neck pain attacks. Medicine and science in sports and exercise. 1998;30(4):577-82.
 9. Vierck CJ, Jr., Staud R, Price DD, Cannon RL, Mauderli AP, Martin AD. The effect of maximal exercise on temporal summation of second pain (windup) in patients with fibromyalgia syndrome. J Pain. 2001;2(6):334-44.
 10. Hackney AC. Stress and the neuroendocrine system: the role of exercise as a stressor and modifier of stress. Expert Rev Endocrinol Metab. 2006;1(6):783-92.
 11. Droste C, Meyer-Blankenburg H, Greenlee MW, Roskamm H. Effect of physical exercise on pain thresholds and plasma beta-endorphins in patients with silent and symptomatic myocardial ischaemia. Eur Heart J. 1988;9 Suppl N:25-33.
 12. Koltyn KF, Umeda M. Exercise, hypoalgesia and blood pressure. Sports medicine (Auckland, NZ). 2006;36(3):207-14.
 13. Naugle KM, Fillingim RB, Riley JL, 3rd. A meta-analytic review of the hypoalgesic effects of exercise. J Pain. 2012;13(12):1139-50.
 14. Hoffman MD, Shepanski MA, Ruble SB, Valic Z, Buckwalter JB, Clifford PS. Intensity and duration threshold for aerobic exercise-induced analgesia to pressure pain. Archives of physical medicine and rehabilitation. 2004;85(7):1183-7.
 15. Mastorakos G, Pavlatou M, Diamanti-Kandarakis E, Chrousos GP. Exercise and the stress system. Hormones (Athens). 2005;4(2):73-89.
 16. Buchheit M, Laursen PB. High-intensity interval training, solutions to the programming puzzle: Part I: cardiopulmonary emphasis. Sports medicine (Auckland, NZ). 2013;43(5):313-38.
 17. Rognmo Ø, Hetland E, Helgerud J, Hoff J, Slørdahl SA. High intensity aerobic interval exercise is superior to moderate intensity exercise for increasing aerobic capacity in patients with coronary artery disease. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil. 2004;11(3):216-22.
 18. Adamsen L, Quist M, Andersen C, Møller T, Herrstedt J, Kronborg D, et al. Effect of a multimodal high intensity exercise intervention in cancer patients undergoing chemotherapy: randomised controlled trial. Bmj. 2009;339:b3410.
 19. Vaegter HB, Lyng KD, Yttereng FW, Christensen MH, Sørensen MB, Graven-Nielsen T. Exercise-Induced Hypoalgesia After Isometric Wall Squat Exercise: A Test-Retest Reliabilty Study. Pain Med. 2019;20(1):129-37.
 20. Vaegter HB, Handberg G, Graven-Nielsen T. Isometric exercises reduce temporal summation of pressure pain in humans. Eur J Pain. 2015;19(7):973-83.
 21. Brellenthin AG, Crombie KM, Cook DB, Sehgal N, Koltyn KF. Psychosocial Influences on Exercise-Induced Hypoalgesia. Pain Med. 2017;18(3):538-50.
 22. Vaegter HB, Handberg G, Graven-Nielsen T. Similarities between exercise-induced hypoalgesia and conditioned pain modulation in humans. Pain. 2014;155(1):158-67.
 23. Koltyn KF, Arbogast RW. Perception of pain after resistance exercise. Br J Sports Med. 1998;32(1):20-4.
 24. Naugle KM, Naugle KE, Riley JL, 3rd. Reduced Modulation of Pain in Older Adults After Isometric and Aerobic Exercise. J Pain. 2016;17(6):719-28.
 25. Green LA, Gabriel DA. The cross education of strength and skill following unilateral strength training in the upper and lower limbs. J Neurophysiol. 2018;120(2):468-79.
 26. Carroll TJ, Herbert RD, Munn J, Lee M, Gandevia SC. Contralateral effects of unilateral strength training: evidence and possible mechanisms. J Appl Physiol (1985). 2006;101(5):1514-22.
 27. Smith A, Ritchie C, Pedler A, McCamley K, Roberts K, Sterling M. Exercise induced hypoalgesia is elicited by isometric, but not aerobic exercise in individuals with chronic whiplash associated disorders. Scandinavian journal of pain. 2017;15:14-21.
 28. Safarimosavi S, Mohebbi H, Rohani H. High-Intensity Interval vs. Continuous Endurance Training: Preventive Effects on Hormonal Changes and Physiological Adaptations in Prediabetes Patients. J Strength Cond Res. 2018.
 29. Karvonen MJ, Kentala E, Mustala O. The effects of training on heart rate; a longitudinal study. Ann Med Exp Biol Fenn. 1957;35(3):307-15.
 30. Wallman KE, Morton AR, Goodman C, Grove R. Physiological responses during a submaximal cycle test in chronic fatigue syndrome. Med Sci Sports Exerc. 2004;36(10):1682-8.
 31. Borg G. Borg's perceived exertion and pain scales: Human kinetics; 1998.
 32. Cook DB, O'Connor PJ, Eubanks SA, Smith JC, Lee M. Naturally occurring muscle pain during exercise: assessment and experimental evidence. Medicine and science in sports and exercise. 1997;29(8):999-1012.
 33. Aman MS, Hosseinzadeh M, Nokhodchi N, Bondi D, Pietrangelo T, Sardroodian M. Novel insights on the bottom–up rise strength transfer: investigating massed vs. distributed exercise training. Sport Sciences for Health. 2021:1-11.
 34. Christensen SW, Hirata RP, Graven-Nielsen T. Altered pain sensitivity and axioscapular muscle activity in neck pain patients compared with healthy controls. Eur J Pain. 2017;21(10):1763-71.
 35. Dietrich A, McDaniel WF. Endocannabinoids and exercise. British journal of sports medicine. 2004;38(5):536-41.
 36. Hoffmann P, Skarphedinsson JO, Delle M, Thoren P. Electrical stimulation of the gastrocnemius muscle in the spontaneously hypertensive rat increases the pain threshold: role of different serotonergic receptors. Acta physiologica Scandinavica. 1990;138(2):125-31.
 37. Geva N, Defrin R. Enhanced pain modulation among triathletes: a possible explanation for their exceptional capabilities. Pain. 2013;154(11):2317-23.
 38. Hoeger Bement MK, Weyer A, Hartley S, Yoon T, Hunter SK. Fatiguing exercise attenuates pain-induced corticomotor excitability. Neurosci Lett. 2009;452(2):
  209-13
  .
 39. Ellingson LD, Koltyn KF, Kim JS, Cook DB. Does exercise induce hypoalgesia through conditioned pain modulation? Psychophysiology. 2014;51(3):267-76.
 40. Lemley KJ, Hunter SK, Bement MK. Conditioned pain modulation predicts exercise-induced hypoalgesia in healthy adults. Med Sci Sports Exerc. 2015;47(1):176-84.
 41. Stolzman S, Bement MH. Does Exercise Decrease Pain via Conditioned Pain Modulation in Adolescents? Pediatr Phys Ther. 2016;28(4):470-3.
 42. Vaegter HB, Jones MD. Exercise-induced hypoalgesia after acute and regular exercise: experimental and clinical manifestations and possible mechanisms in individuals with and without pain. Pain Rep. 2020;5(5):e823.
 43. Meeus M, Roussel NA, Truijen S, Nijs J. Reduced pressure pain thresholds in response to exercise in chronic fatigue syndrome but not in chronic low back pain: an experimental study. J Rehabil Med. 2010;42(9):884-90.
 44. Whiteside A, Hansen S, Chaudhuri A. Exercise lowers pain threshold in chronic fatigue syndrome. Pain. 2004;109(3):497-9.
 45. Van Oosterwijck J, Nijs J, Meeus M, Lefever I, Huybrechts L, Lambrecht L, et al. Pain inhibition and postexertional malaise in myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome: an experimental study. J Intern Med. 2. 268 (10): 78-265
 46. Malfliet A, Pas R, Brouns R, De Win J, Hatem SM, Meeus M, et al. Cerebral Blood Flow and Heart Rate Variability in Chronic Fatigue Syndrome: A Randomized Cross-Over Study. Pain Physician. 2018;21(1):E13-e24.
 47. Cook DB, Stegner AJ, Ellingson LD. Exercise alters pain sensitivity in Gulf War veterans with chronic musculoskeletal pain. J Pain. 2010;11(8):764-72.
 48. Ghafouri N, Ghafouri B, Larsson B, Stensson N, Fowler CJ, Gerdle B. Palmitoylethanolamide and stearoylethanolamide levels in the interstitium of the trapezius muscle of women with chronic widespread pain and chronic neck-shoulder pain correlate with pain intensity and sensitivity. Pain. 2013;154(9):1649-58.
 49. Staud R, Robinson ME, Weyl EE, Price DD. Pain variability in fibromyalgia is related to activity and rest: role of peripheral tissue impulse input. J Pain. 2010;11(12):
  1376-83.

50. Kosek E, Ekholm J, Hansson P. Modulation of pressure pain thresholds during and following isometric contraction in patients with fibromyalgia and in healthy controls. Pain. 1996;64(3):415-23