نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بیومکانیک ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 ، گروه بیومکانیک ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

سفتی سطح عاملی موثر بر آسیب‏ها خواهد بود زیرا تغییر در میزان این پارامتر افزایش نیروهای اعمالی را به همراه دارد. تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی، مدل علی- مقایسه ای و نوع کاربردی می‏باشد. جامعه آماری 14 نفر والیبالیست 18 تا20 سال بودند. ثبت فعالیت الکتریکی عضلات توسط دستگاه الکترومایوگرافی بایود 8 کاناله و براساس پروتکل SENIAM بر روی 4 عضله منتخب اندام تحتانی انجام شد. از میانگین و انحراف استاندارد برای توصیف داده‏ها، شاپیروویلک برای ارزیابی نرمال بودن توزیع داده‏ها، آمار استنباطی برای تاثیر نوع سطح بر متغیرهای تحقیق از آزمون تحلیل واریانس با اندازه‏گیری‏های مکرر و برای وجود تفاوت از آزمون تعقیبی بونفرنی استفاده گردید. همچنین نتایج نشان داد که در آزمون تحلیل واریانس بین گروه‏ها هیچ اختلاف معناداری بین عملکرد اوج فعالیت عضلانی در عضلات پهن خارجی و دو سر رانی هنگام پرش و فرود روی سطح تاتامی، چمن و شن وجود ندارد (05/0≤p)، اما در عضله ساقی قدامی و دوقلو در بین سطوح نیز اختلاف معناداری دیده شد (00/0=p). همچنین هیچ اختلاف معناداری بین عملکرد هم انقباضی در مفصل زانو و مچ پا وجود ندارد (05/0≤p)، با این تفاوت که میانگین درصد هم انقباضی روی چمن بالاترین و روی شن کمترین میزان در مفصل زانو و در مفصل مچ پا کمترین میزان روی شن و بالاترین میزان روی تاتامی دیده شد

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Comparison of co-contraction and peak contraction of selected lower limb muscles during landing on different surfaces in Block defense skills

نویسندگان [English]

  • saba abrifam 1
  • Ali Fatahi 2
  • hasan Matin Homaei 3

1 PhD student from Islamic Azad University, Central Tehran Branch

2 Assistant Professor, Sports Biomechanics Department, Physical Education and Sports Sciences Faculty, Islamic Azad University of Central Tehran Branch, Tehran, Iran

3 Department of sport Physiology

چکیده [English]

Surface stiffness is a factor affecting the injuries since any change in in the amount of this parameter leads to the increased applied forces. This is a quasi-experimental, causal-comparative, and applied study. The statistical population included 14 volleyball players aged between 18 and 20. The muscles’ electrical activity was recorded by an 8-channel electromyograph based on the SENIAM protocol (Surface ElectroMyoGraphy for the Non-Invasive Assessment of Muscles) on four selected muscles of the lower limb. Mean and standard deviation (SD) were employed for data description, Shapiro-Wilk test for the assessment of data distribution normality, analysis of variance with repeated measures for the effect of surface type on the research variables, and Bonferroni post hoc test was used for the assessment of differences. Furthermore, the repeated measurement test’s results revealed no significant difference between groups in terms of the peak muscle activities in Vastus lateralis muscle and Biceps femoris muscle when jumping and landing on tatami, grass, and sand (p≤0.05); however, the surfaces were significantly different in the tibialis anterior muscle and gastrocnemius muscle (p = 0.00). Besides, there was no significant difference between co-contractions in knee and ankle joint (p≤0.05); the difference was that in the knee joint, the highest average co-contraction was seen on the grass and its lowest rate on the sand, while in the ankle joint, the lowest rate was seen on the sand and the highest rate on tatami.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Surfaces
  • EMG Co-contraction
  • Lower Limb