نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، گروه تندرستی و بازتوانی در ورزش دانشکدۀ علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی،

2 دانشیار گروه تندرستی و بازتوانی در ورزش، دانشکدۀ علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 3. استادیار گروه طب ورزشی، پژوهشکده علوم زیستی ورزش، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران.

چکیده

هدف از مطالعه‌ی حاضر بررسی تفاوت‌های موجود بین فعالیت الکترومایوگرافی عضلات زانو بین زنان و مردان فوتبالیست نخبه در حرکت فرود تک‌پا بود. نمونه‌های تحقیق، 38 فوتبالیست نخبه استان تهران (19 نفر زن و 19 نفر مرد) بودند. فعالیت الکترومایوگرافی عضلات چهارسرران و همسترینگ آزمودنی‌ها حین آزمون فرود تک‌پا، اندازه‌گیری شد. جهت مقایسه فعالیت عضلانی فعالیت عضلانی فیدبکی و فیدفورواردی عضلات چهارسرران و همسترینگ زنان و مردان از آزمون آماری تی مستقل استفاده شد. یافته‌ها نشان داد بین فعالیت فیدفورواردی عضلات راست رانی (001/0=P)، پهن داخلی (01/0=P)، پهن خارجی (03/0=P)، فعالیت فیدبکی عضلات نیم وتری (001/0=P) و دو سر رانی (02/0=P) در زنان و مردان فوتبالیست نخبه تفاوت معناداری داشت. فراخوانی عضلات نیم‌وتری زنان نسبت به مردان با تاخیر گزارش شد (006/0=p). همچنین فعال شدن زودهنگام عضلات پهن خارجی زنان، نسبت به مردان در هنگام حرکت فرود تک‌پا مشاهده شد (001/0=p). نتایج مطالعه حاضر نشان داد، فعالیت فیدفورواردی بیشتر عضلات چهارسر زنان، تاخیر در شروع فعالیت عضلات نیم‌وتری و فعال شدن زودهنگام عضلات پهن خارجی در زنان نسبت به مردان، در تکلیف فرود تک‌پا، زنان را مستعد آسیب بیشتر رباط متقاطع قدامی می-داند. بنابراین، می‌توان بیان کرد که یکی از دلایل آسیب رباط متقاطع قدامی در زنان، وجود نقص‌هایی در سیستم کنترل نروماسکولار آن‌ها می‌باشد. درنتیجه، تقویت و بهبود سیستم عصبی عضلانی عضلات همسترینگ، خصوصا در زنان به‌منظور پیشگیری از آسیب رباط متقاطع قدامی توصیه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of electromyographic activity of quadriceps and hamstrings of elite male and female soccer players during single-leg landing movement

نویسندگان [English]

  • Sara Dadgar 1
  • Mostafa Zarei 2
  • Mohammadreza Seyedi 3

1 MSc. Sports Injuries and Corrective Exercises, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, , Shahid Beheshti University, Iran.

2 Associated Professor, Sports Injuries and Corrective Exercises, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Shahid Beheshti University, Iran

3 Assistant professor in Sport Injuries and Corrective Exercises department, Sport Sciences Research Institute of IRAN;

چکیده [English]

The aim of the present study was to compare the electromyographic activity of quadriceps muscles and hamstrings of male and female professional soccer players in a single-leg landing movement.
The samples were 38 professional football players in Tehran province (19 women and 19 men). Electromyographic activity of quadriceps muscles and hamstrings were measured during the single-leg landing test. Independent t-test was used to compare muscle activity and timing of quadriceps and hamstrings in men and women.
The results of this study revealed that there was a significant difference between men and women professional footballers between feedforward activity of rectus femoris muscles (P = 0.05),Vastus medialis (P = 0.05), Vastus lateralis (P = 0.05), feedback activity of Semitendinosus muscles (P = 0.05) and Biceps femoris(P = 0.05) . The induction of Semitendinosus muscles of women compared to men was reported with delay (p = 0.006). Also, early activation of Vastus lateralis muscles in women was observed compared to men (p = 0.001).
As shown in this study, more feedforward activity of female quadriceps muscles, delayed onset of Semitendinosus activity and early activation of Vastus-lateralis muscles in women than men, in the task of landing on one leg, make women more prone to ACL injury. it can be stated that one of the causes of ACL injury in women is the presence of defects in their neuro-muscular control system. As a result, strengthening and improving the nervous system of the hamstring muscles, especially in women, is recommended to prevent ACL ligament injury.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ACL injury
  • electromyographic activity
  • single-legged landing
  • soccer player