نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشگاه گیلان

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر یک دوره تمرینات ثبات­دهندۀ مرکزی بدن بر استقامت تنۀ بازیکنان فوتسال انجام شده است. 24 نفر از دانشجویان فوتسالیست دانشگاه مازندران (سن: 12/2±67/22 سال، وزن: 17/8±12/70 کیلوگرم و قد: 07/0±75/1 سانتی‌متر) به‌طور داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند و به‌صورت تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. استقامت عضلات تنۀ بازیکنان به‌وسیله آزمون‌های میدانی معتبر استقامت ناحیۀ مرکزی بدن اندازه‌گیری شد.­ گروه تجربی یک دورۀ شش هفته‌ای (سه جلسه در هفته) تمرینات ثبات­دهندۀ مرکزی بدن را انجام دادند. نتایج آزمون تی مستقل نشان داد بین میانگین نمرات آزمون پل زدن به پهلوی راست در دو گروه تجربی و کنترل در پس‌آزمون اختلاف معنا­داری وجود دارد (023/0p=). همچنین بین میانگین نمرات آزمون بایرینگ - سورنسن  در دو گروه تجربی و کنترل اختلاف معناداری در پس‌آزمون وجود دارد (017/0p=). علاوه بر این، بین میانگین نمرات آزمون فلکشن تنه در زاویۀ 60 درجه در دو گروه تجربی و کنترل اختلاف معناداری در پس‌آزمون مشاهده شد (026/0 p=). اما در نمرات آزمون‌های پل‌زدن به شکم و پل‌زدن به پهلوی چپ اختلاف معناداری در پس‌آزمون مشاهده نشد (127/0p= و 058/0p=). نتایج تحقیق پیشنهاد می‌کند تمرینات ثبات­دهندۀ مرکزی بدن  به‌وسیلۀ تقویت عضلاتی که اغلب با کنترل ستون فقرات و لگن مرتبط هستند، می‌تواند برای بهبود استقامت عضلات تنه مفید باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Core Stability Training on the Trunk Endurance of Indoor Soccer Players

نویسندگان [English]

  • Mansour Sahebozamani 1
  • ٍbrahim Mohammad ali nasab firouzjah 2
  • Hasan Daneshmandi 2

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effects of core stability training on the Trunk Endurance of the University indoor soccer player. Twenty four subjects from Mazandaran university were voluntarily participated and randomly divided into experimental (n = 12) and control (n = 12) groups. At the onset of the study, Trunk Endurance were measured by some field core stability tests such as Sorensen, trunk flexion, right bridge and left bridge, respectively. Experimental group performed the Exercise training protocol (bridges with marching, bicycle, bilateral leg lowering, static abs, etc.), three days per week for 6 weeks. At the end of sixth week, subjects performed the second trunk endurance tests. Data was presented as mean ± SD. the difference between variable was evaluated by independent T test. Significant differences were observed in Sorensen (p <0/017), trunk flexion (p <0/026) and right bridge (p <0/023) between two groups. Majority of trunk endurance scores improved for the exercise group when compared to the control group. This improvement in trunk endurance justified the idea of core strengthening improve muscular endurance of the core. Core stabilization-training can be used to enhance trunk endurance in indoor soccer players.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trunk endurance
  • Core strengthening
  • Indoor soccer players