نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 استادیار گروه طب ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

3 استادیار و عضو هیات علمی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه لرستان

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، بررسی اثر 8 هفته تمرینات TRX، حس عمقی و ترکیبی بر میزان قدرت و دامنه حرکتی مفصل شانه در زنان ورزشکار با سابقه دررفتگی شانه بود. جامعه آماری تحقیق را ورزشکاران زن شرکت‌کننده در باشگاه‌های ورزشی شهر خرم‌آباد با سابقه دررفتگی شانه بدون انجام عمل جراحی در بهار سال 1399 تشکیل داد. نمونه آماری شامل 32 ورزشکار زن داوطلب بود که به طور تصادفی در 4 گروه 8 نفره TRX، تمرین حس عمقی، تمرین ترکیبی و کنترل قرار گرفتند. قدرت ایزومتریک و دامنه حرکتی چرخش داخلی و خارجی مفصل شانه به ترتیب با روش استاندارد کندال و صاحب‌الزمانی و همکاران اندازه‌گیری شد. پروتکل تمرین گروه‌های تجربی شامل تمرینات TRX، حس عمقی و ترکیبی به صورت هفته‌ای 3 جلسه به مدت 8 هفته اجرا شد. قبل از شروع مطالعه و پس از 8 هفته اجرای پروتکل‌های تمرینی متغیرهای تحقیق اندازه‌گیری شدند.
نتایج نشان داد که اجرای 8 هفته تمرینات TRX، حس عمقی و ترکیبی منجر به افزایش معنی‌دار میانگین قدرت و دامنه حرکتی مفصل شانه می‌شود. همچنین، در پس‌آزمون، میانگین قدرت و دامنه حرکتی مفصل شانه در گروه ترکیبی نسبت به گروه‌های تمرینات TRX و حس عمقی افزایش معنی‌داری نشان داد. اما مقایسه میانگین قدرت و دامنه حرکتی مفصل شانه بین دو گروه تمرینات TRX و حس عمقی تفاوت معنی‌داری را نشان نداد. به نظر می‌رسد برنامه تمرین ترکیبی با کسب ویژگی هر دو روش تمرینی TRX و حس عمقی می‌تواند روشی مفیدی برای بهبود قدرت و دامنه حرکتی مفصل شانه در ورزشکاران دچار دررفتگی شانه باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of 8 weeks of TRX, proprioceptive and combined training on strength and range of motion of the shoulder joint in female athletes with a history of shoulder dislocation

نویسندگان [English]

  • Atefeh Ghorbanipour 1
  • Mohammadreza Seyedi 2
  • Rahim Mirnasuri 3

1 Master of Sports Pathology and Corrective Movements, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Islamic Azad University, Karaj Branch, Karaj, Iran

2 Assistant professor in Sport Sciences Research Institute of IRAN;

3 Assistant Professor and Faculty Member, Department of Physical Education and Humanities, Faculty of Literature and Humanities, Lorestan University, Khorramabad, Iran

چکیده [English]

This study aimed to evaluate the effect of 8 weeks of TRX, proprioceptive and combined training on strength and range of motion of the shoulder joint in female athletes with a history of shoulder dislocation injury. 32 subjects with a history of shoulder dislocation without surgery were selected voluntarily and randomly divided into 4 groups of TRX training, proprioceptive training, combined training, and control. Isometric strength and range of motion of internal and external rotation of the shoulder joint of subjects were measured before and after 8 weeks. Experimental groups had 3 training sessions per week for 8 weeks. Trainings included selected TRX training, proprioceptive trainings and combination of these two. Data analysis was performed using a dependent t-test, one-way analysis of variance and Tukey test (P≥0.05). The results showed that 8 weeks of TRX, proprioceptive and combined trainings led to a significant increase in strength and range of motion of the shoulder joint. Also, the mean strength and range of motion of the shoulder joint in the combined training group showed a significant increase compared to the TRX and proprioceptive training groups, but there was no significant difference between the two groups of TRX and proprioceptive. Combined training program with the features of both TRX and proprioceptive training protocols can be a useful method to improve the strength and range of motion of the shoulder joint after shoulder dislocation injury.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shoulder dislocation
  • TRX training
  • proprioceptive training
  • combined training
  • Female athletes