نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار رفتار حرکتی علوم ورزشی دانشگاه شهرکرد

2 دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

3 عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد

4 گروه علوم ورزشی- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- دانشگاه شهر کرد

چکیده

هدف از پژوهش حاضر اثر و ماندگاری 8 هفته تمرینات اختصاصی شروث بر زاویه کاب، انعطاف‌پذیری‌کتف و کیفیت زندگی نوجوانان دختر 15-12 سال مبتلابه اسکولیوز ایدیوپاتیک بود. جامعه پژوهش دانش‌آموزان دختر 12-15 سال مدارس دخترانه دوره‌اول‌متوسطه ناحیه 2 آموزش ‌و پرورش شهر اصفهان بودند که پس از غربالگری اولیه30 نفر از آنان که شرایط ورود به پژوهش را داشتند داوطلبانه در پژوهش شرکت کردند. آزمودنی‌ها به‌صورت تصادفی ساده در دو گروه 15 نفری تجربی و کنترل تقسیم شدند. زاویه کاب و تقارن-زوائد آخرومی شانه‌ها با روش فتوگرامتری، ‌زاویه‌تحتانی‌کتف با مترنواری، میزان چرخش‌خارجی‌کتف با گونیامتر و کیفیت زندگی آزمودنی‌ها با پرسشنامه کیفیت‌زندگی اختصاصی نوجوان اسکولیوتیک؛ قبل از شروع تمرین، پس از 8 هفته تمرین و دو هفته پس از اتمام تمرینات اندازه‌گیری شد. گروه تجربی 8 هفته، هرهفته 3 جلسه و هر جلسه به مدت 50 دقیقه برنامه تمرینات اصلاحی شروث را اجرا کردند. داده‎‏ها از طریق تحلیل واریانس مختلط با اندازه‌گیری‌های تکراری درون و بین‌گروهی و با نرم‌افزارspss در سطح خطای 05/0 تحلیل شد. نتایج نشان داد پس از هشت هفته تمرینات شروث بین گروه تجربی وکنترل در زاویه‌کاب، چرخش-خارجی‌کتف و کیفیت زندگی تفاوت معنی‎‏داری وجود داشت (001/0p=) و تفاوت معناداری بین پس‌آزمون با آزمون پیگیری گروه تجربی درهیچ یک از متغیرها وجود نداشت(001/0p=). درنهایت تمرینات شروث بر بهبود راستای ستون‌فقرات، انعطاف‌پذیری‌کتف و کیفیت‌زندگی نوجوانان دختر 12-15 سال‌ دارای اسکولیوز غیرساختاری مؤثر بود و این اثر حداقل تا دوهفته ماندگاری داشت. بنابراین استفاده از این تمرینات در برنامه‎‏های اصلاحی و توانبخشی نوجوانان دارای اسکولیوز توصیه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect and persistence of eight weeks of specific Shroth exercises on Cobb angle, flexibility of Shoulder Girdle and the quality of life of girls adolescent with idiopathic scoliosis

نویسندگان [English]

  • Ali Shafizadeh 1
  • Fatemeh Afshani 2
  • Bhnam Ghasemi 3
  • Banafshe Mohammadi 4

1 Shahre kord university

2 , Departmeat of sports sciences, Faculty of Humanities, Shahrekord University .shahrekord.iran

3 , Departmeat of sports sciences, Faculty of Humanities, Shahrekord University

4 department of sport science shahrkord univercity

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect and persistence of 8 weeks of Shroth exercises on Cobb's angle, scapular flexibility and quality of life of 12-15 years old girls with idiopathic scoliosis.
The population was girls students aged 12-15 years of girls' schools of the first secondary school of the 2nd education district of Isfahan city. After the initial screening, 30 volunteers were selected and randomly divided into experimental and control groups (n=15). Cobb angle and symmetry of acromion process, lower angle of the scapula, external rotation of the scapula and the quality of life Were measured by photogrammetry, tape, goniometer and specific quality of life questionnaire for scoliotic adolescents respectively. All Subjects were evaluated before, after 8 weeks and two weeks after completing the training. The experimental group performed Shrouth's exercise program 8 weeks, 3 sessions per week and 50 minutes each session. The data was analyzed using mixed variance analysis and with spss software at an error level of 0.05. The results showed that there was a significant difference between the experimental and control groups in Cobb angle, symmetry of acromion process, lower angle and external rotation of the scapula and quality of life (p=0.001). there was no significant difference between the post and the follow-up test of the experimental group in any of these variables (p=0.001). Therefore, Shrouth's exercises were effective and lasting in improving adolescent girls with idiopathic scoliosis and it is recommended to use in corrective and rehabilitatve programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shrouth's exercises
  • Scoliosis
  • flexibility of Shoulder Girdle
  • Adolescents
  • Quality of life