نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه تهران

3 استاد دانشگاه اصفهان

4 دانشگاه علوم پزشکی تهران

5 آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

چکیده

مطالعات پیشین نشان داده‌اند برنامۀ جامع گرم­کردن فیفا +11 به میزان قابل توجهی آسیب‌های ورزشی بازیکنان فوتبال را کاهش می‌دهد، اما اطلاعات محدودی در مورد تأثیر این برنامه بر تعادل پویای بازیکنان فوتبال وجود دارد؛ بنابراین هدف این پژوهش کنترل‌شدۀ تصادفی خوشه‌ای،بررسی اثر برنامۀ +11 بر تعادل پویای بازیکنان فوتبال نوجوانان پسر 14 تا 16 سال است. 66 بازیکن نوجوان (34 نفر گروه تمرین، 32 نفر گروه کنترل) 14 تا 16 ساله، بدون آسیب اندام تحتانی از چهار باشگاه در این مطالعه شرکت کردند. تیم‌ها به‌صورت تصادفی به دو گروه کنترل و تمرین تقسیم شدند. گروه تمرین به­مدت 30 هفته برنامۀ جامع گرم­کردن فیفا +11 شامل: تمرینات پلیومتریک، قدرتی، ثبات مرکزی، تعادلی و دویدنی را انجام دادند. این تمرینات در هر هفته دست­کم دو بار به‌عنوان گرم­کردن پیش از تمرین اجرا شدند. گروه کنترل تمرینات معمول خود را انجام دادند. تعادل پویای بازیکنان به‌وسیلۀ آزمون تعادل ستاره اندازه‌گیری شد. بازیکنان هر دو گروه یک هفته پیش از شروع فصل و یک هفته پس از پایان فصل مسابقات (به فاصلۀ 30 هفته) آزموده شدند. از آزمون آماری تحلیل واریانس اندازه‌های تکراری 2 × 2 برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شد. متغیر بین گروهی، گروه (دو سطح کنترل، تمرین)  و متغیر درون‌گروهی، زمان (دو سطح پیش‌آزمون، پس‌آزمون) در نظر گرفته شد. از آزمون‌های تی وابسته و مستقل نیز برای بررسی اختلاف درون‌گروهی و بین­گروهی استفاده­شد. افزایش معنا‌داری در میزان دستیابی در جهت‌های قدامی، قدامی­داخلی، داخلی، خلفی­داخلی و خارجی آزمون ستاره در بازیکنان گروه تمرین در پس‌آزمون در مقایسه با گروه کنترل مشاهده شد (05/0 >P). این مطالعه نشان داد برنامۀ تمرینی جامع گرم­کردن +11 می‌تواند موجب افزایش توانایی تعادل پویای بازیکنان نوجوان فوتبال شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effects of the FIFA Comprehensive Warm Up Program “11+” on Dynamic Balance among Adolescence Male Soccer Players

نویسندگان [English]

  • Mustafa Zarei 1
  • Mohammad Hosein Alizadeh 2
  • Nader Rahnama 3
  • Tohid Seif barghi 4
  • Hadi Samadi 5

چکیده [English]

Previous studies showed FIFA comprehensive warm up program reduce sport injuries but to date there is limited information on how such programs affect dynamic balance of soccer players. To study the effects of a structured injury prevention program, 11+, on dynamic balance among adolescent male soccer players between 14 and 16 years of age. Sixty six adolescence players (34 training, 32 control) aged 14-16 with no lower extremity injury from four youth male amateur soccer teams were included in the cluster randomized controlled trial. The teams were randomized two and two in control and training groups. Training-group subjects participated in a 30 weeks FIFA comprehensive warm up program 11+ that included plyometrics, core muscle strengthening, balance, and running exercises. These exercise performed at least twice a week as warm up. The control group performed its’ usual training. Dynamic balance was evaluated with Star Excursion Balance Test (SEBT). The SEBT was administered prior to and following 30 weeks of 11+ program in the training and control groups. Data was analyzed with separate 2×2 repeated-measures analysis of variance (ANOVA). The between-subjects variable was group (2 levels: control, training) and the within-subject variable was time (2 levels: pre, post). Paired sample t-test and t-test for independent groups used to analyze within and between subjects data. The 11+ training group showed statistically significant increases in anterior, Anteriomedial, Medial, Posteriomedial and lateral reach direction at the posttest compared with the control group (P < .05) using the SEBT. The study demonstrates that 11+ training program can increase the dynamic balance capabilities of adolescent soccer players.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Warm Up
  • 11+ Program
  • Dynamic Balance
  • Adolescent
  • Soccer