نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه اصفهان

2 گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان

3 دانشگاه اصفهان

چکیده

چکیده
هدف از این مطالعه، بررسی اثرگذاری 8 هفته تمرینات ثبات مرکزی روی سطوح پایدار و ناپایدار بر گشتاور عضلانی، حس‌عمقی و دامنه حرکتی دورسی‌فلکشن مچ‌پا در ورزشکاران مبتلابه بی‌ثباتی مزمن مچ‌پا بود. در این مطالعه نیمه‌تجربی، ۳۰ ورزشکار مبتلابه بی‌ثباتی مزمن مچ‌پا با دامنه سنی ۱۸تا۳۰ سال، به‌صورت هدفمند انتخاب و به‌صورت تصادفی در سه گروه ۱۰نفره، تمرین در سطح‌ناپایدار، تمرین در سطح‌پایدار و کنترل قرار گرفتند. هر دو گروه تمرین در سطح ناپایدار و پایدار برنامه‌ی تمرینات ثبات مرکزی را به‌طور مشابه انجام دادند. از تحلیل واریانس یک‌راهه و مقایسه‌های چندگانه به روش هولم-بونفرونی برای ارزیابی داده‌ها استفاده شد ( p≤0/05). یافته‌های مطالعه نشان داد، در تمام پارامترهای اندازه‌گیری شده، گروه تمرین در سطح ناپایدار نسبت به گروه‌ّهای تمرین در سطح پایدار و کنترل تفاوت معناداری داشت (ps≤0/026). همچنین نتایج نشان داد که، گروه تمرین در سطح پایدار، در پارامترهای گشتاور عضلانی و دامنه حرکتی دورسی‌فلکشن پیشرفت معناداری نسبت به گروه کنترل داشت (ps≤0/022)، ولی بین حس‌عمقی گروه تمرین در سطح پایدار و گروه کنترل تفاوت معناداری وجود نداشت (54/0 p=). با‌توجه به نتایج بدست آمده به‌نظر می‌رسد انجام تمرینات ثبات مرکزی روی سطح ترامپولین تأثیر بیشتری در بهبود پارامترهای اندازه‌گیری شده در ورزشکاران مبتلابه بی‌ثباتی مزمن مچ‌پا داشت. بنابراین، انجام این تمرینات به‌عنوان یک گزینه درمانی برای افراد مبتلابه بی‌ثباتی مزمن مچ‌پا توصیه می‌شود..

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effects of Core Stability Training on Stable- and Unstable-surface on sensorimotor function of Ankle in Athletes with Chronic Ankle Instability

نویسندگان [English]

  • somayeh Alizamani 1
  • Gholamal i Ghasemi 2
  • Shahram Lenjannejadian 3

1 Isfahan University student

2 Department of Sport Injuries and Corrective Exercises, Faculty of Sport Sciences, University of Isfahan, Isfahan,

3 University of Isfahan

چکیده [English]

Abstract
The aim of this research was to examine the effects of 8-weeks core stability training on stable and unstable surfaces on ankle muscular torque, proprioception, and dorsiflexion range of motion (ROM) in athletes with chronic ankle instability (CAI). In this semi-experimental study, thirty athletes with CAI the age range of 18-30 years were participated in this study. The participants were intentionally selected and assigned randomly into three groups 10 people, unstable surface training (UG), stable surface training (SG) and control (CG). UG and SG performed the core stability exercise protocol. One-way ANOVA and Holm-Bonferroni post hoc test were used to evaluate the data (p≤0.05). Findings showed that in all measured parameters, the UG was significantly different from the SG and CG (ps≤0.026). The results also showed that the SG had a significant improvement in the parameters of muscle torque and dorsiflexion range of motion compared to the CG (ps≤0.022), But in the proprioception there were no significant difference between in the SG and the CG (p=0.54). According to the results, it can be concluded that performing core stability training on Trampoline surface has a more effect on improving the measured parameters in athletes with chronic ankle instability. Therefore, it is recommend to perform these exercises as a training intervention for people with chronic ankle instability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chronic ankle instability
  • proprioception
  • trampoline
  • Muscle torque