نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 Esteghamat street, Haji pour

2 گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی, دانشکده تربیت بدنی دانشگاه گیلان, ایران

3 دانشگاه گیلان

10.22089/smj.2023.12251.1574

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر یک دوره آموزش الگوی صحیح فعالیتهای روزمره به آموزگاران و والدین برآگاهی آنها و وضعیت ستون فقرات دانش آموزان بود. نمونه آماری این تحقیق نیمه‌تجربی 100 نفر دانش آموز هشت تا ده سال، والدین و آموزگاران آنها بود که به سه گروه تجربی و یک گروه کنترل تقسیم شدند. آگاهی توسط پرسشنامه و راستای ستون فقرات در قبل، پس و پیگیری شش ماهه ارزیابی شد. برنامه سه ماهه شامل شش جلسه 45 دقیقه ای بود. در تحلیل آماری از آزمون تحلیل واریانس چند متغیری استفاده شد. نتایج نشان داد آموزش بر آگاهی و وضعیت ستون فقرات بین گروهها تفاوت معنادار دارد. اما تفاتهای درون گروهی معنادار نبود. در متغیر آگاهی، تفاوت بین گروه کنترل با سه گروه دیگر معنادار بود (کنترل/ آموزگاران0.01 =P، کنترل/ والدین0.07 =Pکنترل/ والدین-آموزگاران0.00 =P) همچنین در سر به جلو و کایفوز گروه کنترل با گروه آموزگاران(p= 0.00 سر به جلو، کایفوز p= 0.00)، گروه والدین با گروه آموزگاران p= 0.00) سر به جلو، کایفوز p= 0.00)، و والدین- آموزگاران p= 0.02) سر به جلو، کایفوز p= 0.04)، و گروه آموزگاران با گروه والدین-آموزگاران ( p= 0.05 سر به جلو، کایفوز p= 0.00)، تفاوت معنادار بود. در بررسی لوردوز آزمون تعقیبی نشان داد گروه کنترل علاوه برگروه آموزگاران(p=0.00) با گروه والدین (p=0.02) نیز تفاوت معنادار دارد. برنامه آموزشی بر سلامت ستون فقرات و آگاهی افراد اثر معنادار مثبت داشت که نشان از تاثیر آموزش بر پیشگیری میباشد. بنابراین جهت پیشگیری از ناراستایی های قامتی استفاده از برنامه آموزشی ممکن است موثر باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of a daily activity pattern education program on parent and teacher's awareness and student’s spine

نویسندگان [English]

  • Sara Emami 1
  • ali shamsi majelan 2
  • Ali Asghar Norasteh 3

1 Esteghamat street, Haji pour

2 Department of Corrective exercise and Sport Injuries, University of Guilan, Iran

3 university of Guilan

چکیده [English]

The study aimed to investigate the effect of a postural education program for teachers and parents on their awareness and the condition of students' spines. The sample of this quasi-experimental study was 100 students (8-10 years old), Their parents and teachers who were divided into three experimental and one control groups. Awareness (by questionary) and spine alignment were assessed before, after and six-month follow-up. The program consisted of six 45-minute sessions. In the statistical analysis multivariate analysis was used. The results were shown that training has gotten significantly different between groups on knowledge and spine status. But the divisions within the group were not significant. Regarding the awareness variable the difference between the control group and the other three groups was significant (control/teachers P=0.01, control/parents P=0.07, control/parents-teachers P=0.00)about forward head and kyphosis the control group with the group of teachers (p= 0.00 head forward, kyphosis p= 0.00) the group of parents with the groups of teachers (p= 0.00)forward head , kyphosis p= 0.00), and parents-teachers (p= 0.02)forward head- kyphosis p=0.04)and the group of teachers with the group of parents-teachers (p=0.05 forward head - kyphosis p=0.00) there was a significant difference. About the lordosis the follow-up test showed that the control group in addition to the teachers' group (p=0.00), also had a significant difference with the parents' group (p=0.02). The program had a significant positive effect on spinal health and awareness, which shows the effect of education on prevention. Therefore, to prevent malalignments, it is recommended to use an educational program.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Postural education program
  • awareness
  • Spine health
  • child health