نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تندرستی و بازتوانی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه تندرستی و بازتوانی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

خستگی عضلانی می‌تواند عاملی اثرگذار در بروز آسیب‌های ورزشی باشد. باتوجه به ارتباط مستقیم بخش‌های پروگزیمال و دیستال زنجیره حرکتی، مطالعات اندکی به بررسی اثر این عامل، بر تغییرات کینماتیکی سه ‌بعدی لگن و انحنای کمر در بروز آسیب لیگامنت متقاطع قدامی پرداخته‌اند. بنابراین هدف از این مطالعه بررسی اثر خستگی حاد اندام تحتانی بر کینماتیک سه بعدی لگن و انحنای کمر حین دفاع پیش‌بینی نشده در دختران والیبالیست نوجوان بود. در این مطالعه نیمه تجربی 16والیبالیست دختر نوجوان، به صورت در دسترس و بر اساس معیارهای ورود انتخاب شدند. در مرحله پیش آزمون ابتدا انحنای کمری شرکت‌کنندگان به وسیله‌ی خط‌کش منعطف اندازه‌گیری شده و سپس هر آزمودنی‌ سه مانور پرش-فرود تک پای پیش‌بینی ‌نشده را اجرا و داده‌ها توسط دستگاه آنالیز حرکتی ثبت شد. سپس مداخله پروتکل خستگی اندام تحتانی ویژه والیبال توسط هر آزمودنی انجام و مجدداً مورد ارزیابی قرار گرفتند. از آزمون شاپیروویلک جهت بررسی همگنی واریانس‌ها و از آزمون تی وابسته جهت تحلیل داده استفاده شد، همچنین جهت تجزیه و تحلیل داده‌های کینماتیکی از نرم افزار متلب استفاده گردید. بر اساس نتایج این مطالعه تفاوت معنی‌داری در افزایش تیلت قدامی و چرخش خارجی لگن در برخورد اولیه و کاهش تیلت قدامی و افزایش چرخش داخلی لگن در اوج فرود پس از اِعمال پروتکل خستگی مشاهده شد(P≤0/05). اما در دیگر متغیرهای کینماتیکی تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد(P≥0/05). با توجه به نتایج به نظر می‌رسد تغییرات کینماتیکی مشاهده شده پس از اِعمال پروتکل خستگی اندام تحتانی می‌توانند خطر بروز آسیب لیگامنت متفاطع قدامی را در والیبالیست‌ها افزایش دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of acute lower limb fatigue on three-dimensional pelvic kinematics and lumbar curvature during unanticipated block among Adolescent Female Volleyball Players

نویسندگان [English]

  • Seyedeh Haniyeh Hosseini 1
  • Mehdi Gheitasi 2
  • Seyed Mohammad Hosseini 2

1 Department of Healthy and Sport Rehabilitation, Faculty of Sport Science and Health, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Department of Healthy and Sport Rehabilitation, Faculty of Sport Science and Health, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Muscle fatigue can be an effective factor in the occurrence of sports injuries. The aim of this study was to investigate the effect of acute lower limb fatigue on three-dimensional pelvic kinematics and lumbar curvature during unanticipated block among adolescent female volleyball players. In this semi-experimental study, given the inclusion criteria, 16 adolescent female volleyball players were selected through a convenience sampling method. In the pre-test phase, the lumbar curvature of the participants was measured by a flexible ruler, and then each subject performed three unanticipated single leg jump-landing maneuvers and the data was recorded by a motion analysis device. Then the intervention of volleyball-specific lower-limb fatigue protocol was applied and the players were re-evaluated. The Shapiro-Wilk test was used to check the homogeneity of variances, the dependent t-test was used to analyze the data, and MATLAB software used to analyze the kinematic data. The results represented, a significant difference in the increase of anterior tilt and external rotation of the pelvic at the initial contact and the decrease of anterior tilt and increase internal rotation of the pelvic at the peak of landing after applying the fatigue protocol (P≤0.05). However, no significant difference was observed in other kinematic variables (P≥0.05). According to the results, it seems that the kinematic changes observed after applying the lower limb fatigue protocol can increase the risk of anterior cruciate ligament injury in volleyball players.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fatigue
  • Pelvic kinematic
  • Volleyball
  • Lordosis
  • ACL injury