نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی، دانشگاه خوارزمی

2 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه خوارزمی تهران

3 استاد تمام گروه بیومکانیک ورزشی، پژوهشکده علوم حرکتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

4 دانشگاه مازندران

5 بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی، دانشگاه خوارزمی

چکیده

مقدمه و هدف: با توجه به ادعای مطرح شده در خصوص نقش آسیب‌رسان کفش‌های دویدن به عنوان یکی از علل 11 گانه مشاهده صدمه در هر 1000 ساعت تمرین، هدف این مطالعه، مقایسه متغیرهای زمانی نیروی عکس‌العمل زمین طی مرحله استقرار دویدن با کفش ناپایدار و معمولی بود.
روش شناسی: 20 زن جوان فعال با یک کفش معمولی با کفی صاف و یک کفش ناپایدار با کفی گهواره‌ای شکل دویدند. مقادیر اوج نیروهای عکس‌العمل زمین، زمان رسیدن به اوج آن‌ها، اوج گشتاور آزاد، ایمپالس و نرخ بارگذاری لحظه‌ای و متوسط نیروی عمودی طی مرحله استقرار دویدن با استفاده از یک صفحه نیرو با فرکانس 1000 هرتز جمع‌آوری و مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای مقایسه متغیرهای وابسته بین دو شرایط، از آزمون‌های تی زوجی و ویلکاکسون استفاده شد (05/0≥P).
یافته‌ها: زمان رسیدن به اوج نیروی غیرفعال عمودی، زمان رسیدن به اوج نیروی ترمزی و مقدار اوج گشتاور آزاد طی مرحله استقرار دویدن با کفش ناپایدار نسبت به کفش معمولی به‌طور معناداری کمتر بود، درحالی‌که اوج نیروی خارجی و نرخ بارگذاری متوسط و لحظه‌ای نیروی عمودی با کفش ناپایدار در مقایسه با کفش معمولی به طور معناداری بیشتر بود (05/0≥P).
نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های پژوهش، از آنجایی‌که کفش‌های‌ ناپایدار باعث کاهش زمان رسیدن به اوج نیروی غیرفعال عمودی و افزایش نرخ‌های بارگذاری عمودی و ایجاد شوک بیشتر مرتبط با آسیب‌های دویدن می‌شوند، به نظر نمی‌رسد استفاده از این نوع کفش‌ها مزیتی برای دوندگان در پیشگیری یا درمان آسیب‌ها داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Comparison of time domain variables of ground reaction force during the stance phase of running using unstable and ordinary shoes

نویسندگان [English]

  • Homa Mansouri 1
  • Heydar Sadeghi 2 3
  • Mansour Elami 4
  • Raghad Memar 5

1 Department of Sport Biomechanics and Injuries

2 Department of Physical education & Sport Sciences, Kharazmi University|Professor, Department of Sport Biomechanics Kinesiology Research Center, Kharazmi University, Tehran, Iran.

3 Department of Physical education & Sport Sciences, Kharazmi University|Professor, Department of Sport Biomechanics Kinesiology Research Center, Kharazmi University, Tehran, Iran.

4 Department of Sport Biomechanics

5 Sport Biomechanics and Injuries, Kharazmi University

چکیده [English]

Background and objective: According to the assertion made about the damaging role of running shoes as one of the 11 causes of injury seen in every 1000 hours of training, The purpose of this study was to compare the time domain variables of ground reaction force during the stance phase of running using unstable and ordinary shoes.
Method: 20 active females ran in two conditions using an ordinary shoe with a flat sole and an unstable shoe with a rounded sole. The peak values of the ground reaction forces and their related time to peak, free moment peak, impulse, instantaneous and average loading rates were collected and evaluated using a force Plate at a sampling rate of 1000 Hz during stance phase of running. Paired t-test and Wilcoxon test were used to compare the dependent variables between the two conditions (p≤0/05).
Results: Time to peak of vertical passive force and braking force and free moment peak were significantly lower in unstable shoe condition in compared to the ordinary shoe condition while lateral force peak and instantaneous and average loading rates were significantly higher in unstable shoe condition in compared to the ordinary shoe condition (p≤0.05).
Conclusion: According to the findings of the research, since unstable shoes decrease vertical passive force peak time and increase vertical loading rates and create more shock-related running injuries, it does not seem that using these types of shoes have an advantage for runners in preventing or treating injuries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Running
  • unstable shoes
  • ground reaction force