نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

10.22089/smj.2023.14401.1664

چکیده

مطالعات قبلی نشان داده اند که تمرینات ثبات مرکزی تاثیر معنی داری بر بهیود تعادل دارد. هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر تعداد جلسات هفته های تمرینات ثبات مرکزی بر عملکردهای تعادلی ورزشکاران با سابقه آسیب رباط صلیبی قدامی می باشد. در یک پژوهش نیمه تجربی، تعداد 42 نفر ورزشکار خانم ، 21 نفر با زانوی سالم و 21 نفر با سابقه آسیب رباط صلیبی قدامی به صورت هدفمند انتخاب شدند. تمرینات ثبات مرکزی شامل یک هفته، چهار و هشت هفته بود که آزمودنی ها سه جلسه در هفته و هر جلسه 45 دقیقه تمرینات ثبات مرکزی را انجام دادند. در این پژوهش قبل و بعد از اتمام دوره های تمرینی آزمون زمان ایستادن روی یک پا جهت ارزیابی تعادل ایستا، آزمون Y جهت ارزیابی تعادل پویا استفاده شد. از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر برای تعیین اثر تعداد هفته های تمرینات ثبات مرکزی در درون و بین گروهها استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که تعداد جلسات تمرینات ثبات مرکزی تاثیر معنی داری بر تعادل ایستای افراد با سابقه آسیب رباط صلیبی قدامی دارد و این تاثیرات بین دو گروه متفاوت است (05/0< p) . همچنین نتایج مطالعه نشان داد که تمرینات ثبات مرکزی بر تعادل پویا تاثیر معنی دار دارد و در مقایسه نتایج بین گروهی مشخص شد که تاثیر تمرینات ثبات مرکزی بر تعادل پویا بین دو گروه متفاوت بود(05/0< p). با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می شود که تعداد بهینه جلسات تمرینات ثبات مرکزی در طراحی پروتکل های تمرینی در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of Core Stability Exercises Weeks Number on Balance Performances in Athletes with a History of ACL Injury

نویسندگان [English]

  • seyed hossein hosseinimehr 1
  • Fermisk Salvati 2

1 Department of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Human and Social Sciences, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran

2 Master of Student of Sport Injuries and Corrective Exercises, Department of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran

چکیده [English]

Previous studies have shown that core stability exercises have a significant effect on balance. The purpose of this study was to investigate the effects of core stability exercises weeks number on the balance functions of athletes with a history of anterior cruciate ligament injury. forty-four female athletes, 21 with a healthy knee, and 21 with a history of anterior cruciate ligament injury were randomly selected. The number of weeks of core stability exercises included one week, four, and eight weeks, and the subjects performed the training protocol three times a week and each session was 45 minutes. In this research, before and after the completion of training weeks the leg stance time test was used to evaluate static balance, and the Y test was used to evaluate dynamic balance. Analysis of variance with repeated measurements was used to determination of the effect of the number of weeks of core stability exercises was used within and between groups. The results showed that the number of core stability exercises weeks number had a significant effect on the static balance and these effects were different between the two groups (p<0.05). Also, findings showed that the core stability exercise weeks number had a significant effect on dynamic balance, and comparing the results was different between the two groups (p<0.05). Regarding findings of this study suggested that optimal core stability exercise weeks number be considered in the design of training protocols.

کلیدواژه‌ها [English]

  • proprioception
  • postural control
  • knee rehabilitation