نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 عضو هیئت علمی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه خوارزمی

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

4 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

10.22089/smj.2023.14425.1668

چکیده

ترس از افتادن در سالمندان یکی از نگرانی های اصلی در این قشر است. ترس از افتادن می تواند پیامدهای منفی، ازجمله کاهش انجام کارهای زندگی روزمره و فعالیتهای فیزیکی و کاهش کیفیت زندگی را به همراه داشته باشد. دستکاری قیود تکلیف یکی از روش هایی است که به نظر میرسد می تواند بر بهبود شاخص های تعادلی و ترس از افتادن در سالمندان موثر باشد. از این رو تحقیق حاضر در نظر دارد به بررسی تاثیر دستکاری قیود تکلیف بر میزان ترس از افتادن و شاخص های تعادل سالمندان سالم بپردازد. به همین منظور 30 سالمند سالم به صورت تصادفی انتخاب و در دو گروه مداخله و کنترل تقسیم بندی شدند. گروه مداخله اقدام به انجام تمرینات دستکاری قیود تکلیف به مدت 8 هفته و به صورت 3 بار در هفته پرداختند. گروه کنترل نیز، طی مدت اجرای تحقیق به فعالیت عادی خود ادامه دادند. ترس از افتادن به وسیله پرسشنامه کارآمدی افتادن و شاخص های تعادلی با استفاده از آزمون برخاستن و راه رفتن بررسی شدند. نتایج تحقیق نشان داد اعمال پروتکل تمرینات دستکاری قیود تکلیف باعث کاهش ترس از افتادن و بهبود شاخص های تعادلی در گروه مداخله گردید. نتایج آزمون تحلیل کوواریانس با حذف اثر پیش آزمون نشان داد، هر دو متغیر در گروه مداخله بهبود معناداری را نسبت به گروه کنترل داشتند. نتایج این پژوهش نشان دهنده تأثیر تمرینات ب بر کاهش ترس از افتادن و بهبود تعادل سالمندان است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of Task constraint manipulation on fear of falling, and balance in elder adults

نویسندگان [English]

  • ZAhra malvandi 1
  • Shahab Parvinpour 2
  • Marzieh Balali 3
  • Zahra Entezari 4

1 Islamic Azad University

2 Assistant professor of physical education and sport sciences faculty of kharazmi university

3 Islamic Azad University

4 Islamic Azad university

چکیده [English]

Fear of falling in the elderly is one of the main concerns in this population. This condition causes negative outcomes including reduced daily productivity, reduced physical activities, and lower quality of life. Manipulating task constraints is one of the methods that seems to be effective in improving balance indicators and fear of falling in the elderly. Therefore, the current research intends to investigate the effect of manipulation of task constraints on the level of fear of falling and balance indicators of healthy elderly people. For this purpose, 30 healthy elderly were randomly selected and divided into two intervention and control groups. The intervention group carried out exercises to manipulate task constraints for 8 weeks and 3 times a week. The control group also continued their normal activities during the research period. The fear of falling was evaluated by the efficiency of falling questionnaire and the balance indicators using the standing and walking test. The results of the research showed that the application of the exercise protocol for manipulating task constraints reduced the fear of falling and improved balance indicators in the intervention group. The results of the analysis of covariance by removing the pre-test effect showed that both variables in the intervention group had a significant improvement compared to the control group (P<0.05). The results of this research show the effect of exercises with the manipulation of task constraints on reducing the fear of falling and improving the balance of the elderly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Balance
  • Task constraints
  • Elderly
  • Falling