نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 گروه علوم ورزشی، عضو هیئت علمی دانشگاه بجنورد،بجنور،ایران

چکیده

سالمندی امری طبیعی و اجتناب‌ ناپذیر است که بر تمامی جنبه‌های زیستی و روانی انسان تأثیر می‌گذارد. هدف پژوهش حاضر مقایسه اثر برنامه تمرینی اوتاگو و فال پروف بر تعادل، حس عمقی مچ پا و ترس از سقوط در سالمندان مرد با سابقه افتادن بود. 36 مرد سالمند با سابقه افتادن به طور هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در یک گروه کنترل و دو گروه تمرینی قرار گرفتند. تعادل ایستا و پویا به ترتیب از آزمون‌های شارپند رومبرگ و برخاستن و رفتن، حس عمقی مچ پا با استفاده از گونیامتر و ترس از سقوط با کمک پرسشنامه کارآمدی افتادن بین المللی ارزیابی شدند. تمرینات اوتاگو و فال پروف به مدت هشت هفته به وسیله گروه تمرینی انجام شد. پس از پایان تمرینات، پس آزمون به عمل آمد. جهت تحلیل داده‌ها از آزمون‌ تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که هشت هفته تمرینات اوتاگو و فال پروف تاثیر معناداری بر بهبود تعادل ایستا و پویا، حس عمقی مچ پا و ترس از سقوط دارد. در مقایسه بین تمرینات، تمرینات اوتاگو تاثیر بیشتری بر مولفه ها داشتند. با توجه به نتایج تحقیق استفاده از تمرینات اوتاگو با توجه به اثرگذاری بیشتر نسبت به تمرینات فال پروف به درمانگران و کاردرمان ها برای بهبود تعادل و عملکرد افراد سالمند پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Comparison of the effect of Otago and Fall proof training programs on balance, ankle proprioception and fear of falling in elderly men with a history of falling

نویسندگان [English]

  • ali alitabar 1
  • ebrahim mohammad ali nasab firouzjah 2
  • mohammad shabani 3

1 Senior expert in sports pathology and corrective movements, Faculty of Sports Sciences, Urmia University, Urmia, Iran

2 Department of Sports Physiology and Corrective Movements, Faculty of Sports Sciences, Urmia University, Urmia, Iran

3 Associate Professor of department of Sport Sciences, University of Bojnord,

چکیده [English]

Aging is a natural and inevitable thing that affects all biological and psychological aspects of a person. The aim of the present study was to compare the effect of Otago and Fall proof exercise programs on balance, ankle proprioception and fear of falling in elderly men with a history of falling. 36 elderly men with a history of falling were purposefully selected and randomly assigned to a control group and two exercise groups. Static and dynamic balance were assessed by Sharpand-Romberg and Timed Up and Go test, ankle proprioception using a goniometer, and fear of falling with the help of the International Fall Efficiency Questionnaire. The Otago and Fall proof exercises were carried out by the training group for eight weeks. After the exercises, the post-test was performed. covariance analysis was used to analyze the data. The results of the research showed that eight weeks of Otago and Fall Proof exercises have a significant effect on improving static and dynamic balance, ankle proprioception and fear of falling. In the comparison between the exercises, the Otago exercises had a greater effect on the components. According to the results of the research, the use of Otago exercises is suggested to therapists and occupational therapists to improve the balance and performance of elderly people due to their greater effectiveness than fall-proof exercises.

کلیدواژه‌ها [English]

  • balance
  • proprioception
  • Otego exercises
  • fall-proof exercises
  • old age