نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشگاه محقق اردبیلی

2 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

3 استادیار بیومکانیک ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

چکیده

پژوهش‌های اخیر نشان می‌دهد توانبخشی تاثیر قابل توجهی بر بهبود عارضه‌های مربوط به زانو را دارد. لذا هدف از مطالعه حاضر مروری بر تاثیر انواع پروتکل تمرینی و استفاده از ابزارهای حمایتی بر مکانیک حرکات انتقالی در سالمندان دارای عارضه استئوآرتریت زانو بین سال‌های 2023-2003 بود. مطالعه حاضر از نوع کتابخانه‌ای و مروری سیستماتیک بود. جستجوی مقالات به زبان فارسی و لاتین از ابتدای سال 2003 تا ابتدای ماه مارس سال 2023 بود که در پایگاه‌های تخصصی Wos, SID, Magiran, Scopus, ISC, PubMed و Google Scholar انجام گرفت. 63 مقاله مرتبط بر اساس معیارهای ورود و خروج انتخاب شدند. بررسی 8 مقاله نشان داد که انجام تمرینات مقاومتی سبب بهبود ضعف عضلات، حس عمقی، تعادل و محدودیت دامنه حرکتی مفصل می‌شود. نتایج یک مقاله عدم بهبود درد پس از انجام پروتکل‌های تمرین پیلاتس را نشان داد. همچنین یکی از مقالات نشان داد تمرین در خشکی و آب تاثیر معنی-داری در بهبود تعادل در افراد مبتلا به استئوآرتریت ندارد. نتایج دو تحقیق در خصوص تیپینگ، کاهش درد در بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو را گزارش کرد. بررسی 7 مقاله در خصوص انواع مختلف ارتزها کاهش درد در بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو را گزارش کرد. همچنین مطالعه 3 مقاله نشان داد فعالیت بدنی برای بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو با شدت کم می‌تواند سبب بهبود درد و علایم مربوط به استئوآرتریت زانو شود. نتایج نشان داد که تمرینات توانبخشی و استفاده مداوم از ابزار حمایتی باعث کاهش درد و بهبود مکانیک حرکات انتقالی در افراد دارای استئوآرتریت زانو می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A review on effect of various exercise protocols and the use of support tools on transitional movements’ mechanics in the older adults with knee osteoarthritis

نویسندگان [English]

 • Sajjad GHadimi 1
 • Abbas GHadimi 1
 • Ebrahim Piri 2
 • AmirAli Jafarnezhadgero 3

1 دانشگاه محقق اردبیلی

2 , Department of Sports Physiology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.

3 Department of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Educational Science and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.

چکیده [English]

Researches in recent decades show that rehabilitation has a significant effect on the improvement of knee complications. Therefore, the aim of this study was to review the effect of various exercise protocols and the use of support tools on transitional movements’ mechanics in the older adults with knee osteoarthritis between the years of 2003-2023. The current study was a library and systematic review. The search for articles in Persian and English was from the beginning of 2003 to the beginning of march 2023, wich was done in the citation database of Wos, SID, Magiran, Scopus, ISC, PubMed and google scholar. 63 related articles were selected based on inclusion and exclusion criteria. The results of one article showed no improvement in pain after performing Pilates exercise protocols. Also, one of the articles showed that training on land and water does not have a significant effect on improving balance in people with osteoarthritis. The results of two researches about taping showed a reduction in pain in patients with knee osteoarthritis. A review of 7 articles on different types of orthoses showed pain reduction in knee osteoarthritis patients. Also, the study of 3 articles showed that physical activity for patients with knee osteoarthritis with low intensity can improve the pain and symptoms related to knee osteoarthritis. The results show that rehabilitation exercises and continuous use of support tools reduce pain and improve transitional movements’ mechanics in individiuals with knee osteoarthritis.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Knee osteoarthritis
 • Sports exercises
 • knee brace
 • Rehabilitation
 • Kinesio taping
 1. Safari bak M, kHOSHRAFTAR Yazdi N, Aghajani A. The effect of eight weeks selected exercises on balance indexes in elderly patients with knee osteoarthritis. Journal of Paramedical Sciences & Rehabilitation. 2017;6(2):86-97.
 2. Erfani M, Mehrabian H, Shojaedin S, Sadeghi H. Effects of pilates exercise on knee osteoarthritis in elderly male athletes. Journal of Research in Rehabilitation Sciences. 2012;7(4):571-9.
 3. Kamali Sarvestani F, Moslemi Haghighi F, Abolharari Shirazi S, Amirian S, Haghighat F. Comparison of manual therapy and taping in knee osteoarthritis. Journal of Research in Rehabilitation Sciences. 2011;7(3):241-9.
 4. Sartipzadeh M, Moazami M, Mohammadi M. The effect of core stabilization training on elderly balance and knee pain with knee osteoarthritis. Journal of Paramedical Sciences & Rehabilitation. 2016;5(3):7-17.
 5. Ahadi T, Saleki M, Razi M, Raeisi G, Forough B. Comparison of physical modality and knee isometric exercise training on symptom of knee osteoarthritis. Journal of Gorgan University of Medical Sciences. 2011;12(4):12-7.
 6. Mazloum V, Rahnama N. The comparison of the effects of therapeutic exercise and pilates training on function and proprioception in patients with knee osteoarthritis. Rehabil J. 2014;15(1):60-9.
 7. Barzeh S, Sadredin Shojaedin S. The effect of eight weeks of pilates and balance-strength training for pain reduction, enhancing motor function, and quality of life in middle-aged women with knee osteoarthritis. Journal of Safety Promotion and Injury Prevention. 2021;9(1):35-42.
 8. Yalfani A, Naderi E, Shayesterudi Y. Comparing the effectiveness of hydrotherapy and physiotherapy in the management of knee osteoarthritis. Journal of Research in Rehabilitation Sciences. 2012;8(2):328-36.
 9. Esfandiari E, Kamyab M, Foroughi N, Yazdi HR. The effect of lateral wedge insole with and without sub-talar strap on pain, function, and quality of life in medial knee osteoarthritis. Modern Rehabilitation. 2012;6(1):17-25.
 10. Tehrani‐Banihashemi A, Davatchi F, Jamshidi AR, Faezi T, Paragomi P, Barghamdi M. Prevalence of osteoarthritis in rural areas of I ran: a WHO‐ILAR COPCORD study. International Journal of Rheumatic Diseases. 2014;17(4):384-8.
 11. Kazemi AR, Ghasemi B, Moradi MR. Comparison of two methods of physiotherapy-reflexology of foot and physiotherapy on symptoms of senile patients with knee osteoarthritis. Journal of Isfahan Medical School. 2015;33(350):1517-29.
 12. Mohammadi S, Bakhtiary A, Tabesh H, Moghimi J, Ghorbani R. Effect of local quadriceps vibration on the treatment of knee osteoarthritis symptoms. Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences. 2013;12(4):279-90.
 13. Heidari MR, Moradi M, Kazemnejad A. The effect of regular exercise program on the pain of the elderly in knee osteoarthritis. Iran Journal of Nursing. 2022;35(137):330-41.
 14. Zamani J, Rahnama N. The effect of Ai Chi and Tai Chi training on physical function, functional balance and fear of falling of patients with knee osteoarthritis. Feyz, Journal of Kashan University of Medical Sciences. 2021;24(6):611-20.
 15. Peeler J, Ripat J. The effect of low-load exercise on joint pain, function, and activities of daily living in patients with knee osteoarthritis. The Knee. 2018;25(1):135-45.
 16. Gheitasi M, Imeri B, Habibi Tirtashi F, Raeesi G, Frogh B. Comparing the effect of shoes insole with different external inclination on external knee adduction moment on individuals suffering genu varum with similar foot structure during phase of running. Studies in Sport Medicine. 2020;12(27):153-70.
 17. Jafarnezhadgero A, Yadegar A, Valizadeh orang A, Hoseinpour A. Comparison of ground reaction force components during running with running shoes and control shoes in individuals with genu varum. Iranian Journal of Rehabilitation Research in Nursing. 2021;7(2):20-8.
 18. Norinasab S, Jafarnezhadgero A, Siahkouhian M, Valizadehorang A. The effect of using brace in three different knee flexion angles on frequency of muscular activity during running in people with genu varus. The Scientific Journal of Rehabilitation Medicine. 2022;10(6):1168-81.
 19. Abdollahpour Darvishani M, Barghamadi M, Kiani A. The effect of comparison kinesio taping and corrective exercise on genu varum and knee kinematics in adolescent soccer players. Journal of Sport Biomechanics. 2018;4(2):59-69.
 20. Pouradeli H, Sadeghi H, Sokhangouei Y, Azarbayjani MA. Effect of electrotherapy and strength training of selected lower limb muscles on pain and balance in elderly women with knee osteoarthritis with emphasis on the type of focus of attention. The Scientific Journal of Rehabilitation Medicine. 2020;9(4):289-97.
 21. Taghizadeh Delkhoush C, Fatemy E, Ghorbani R. A comparative study on the effects of aerobic walking and strength training programs on balance in patients with knee osteoarthritis. Koomesh. 2022;24(1):147-54.
 22. Bavardi Me, Rajabi A, Akbarnejad A. The effect of aquatic training and compare it with traband training on the most widely used functional tests in old men with knee osteoarthritis. Knowledge and Health Journal. 2017;12(2):49-58.
 23. Jalalvand A, Anbarian M. Effects of backward gait training protocol on knee adduction moment and impulse during walking in patients with medial knee osteoarthritis. Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences. 2020;24(6):106-19.
 24. Lund H, Weile U, Christensen R, Rostock B, Downey A, Bartels EM, et al. A randomized controlled trial of aquatic and land-based exercise in patients with knee osteoarthritis. Journal of Rehabilitation Medicine. 2008;40(2):137-44.
 25. Gouharpey S, Shaterzadeh M, Fakour M. Effectiveness of common supportive orthosis in relieving patients suffering from knee osteoarthrosis. J Ilam Uni Mrd Sci. 2008:16(1):71-13.
 26. Bahramian H, Heydarian K. Effects of three types of orthoses on pain in patients with knee osteoarthritis. Iranian Journal of Ageing. 2010;4(4):1-14.
 27. Sayadnejad F, Esfandiarpour F, Rezazadeh A, Amin M, Derisfard F, Shaterzadeh M. Effects of lateral wedge insole on static and dynamic balance in patients with moderate medial knee osteoarthritis. Journal of Babol University of Medical Sciences. 2019;21(1):259-65.
 28. Sepehri B, Khademi-Kalantari K, Akbarzadeh Baghban A. Effect of kinesio taping on pain, active range of motion, swelling, quadriceps strength and arthrogenic inhibition in women with knee osteoarthritis. The Scientific Journal of Rehabilitation Medicine. 2019;8(1):198-88.
 29. Majdoleslami B, Mousavi SME, Safari MR, Rahgozar M. Influence of elastic bandage and neoprene sleeve on knee position sense and pain in subjects with knee osteoarthritis. Archives of Rehabilitation. 2003;4(3):40-4.
 30. Farrokhi S, Jayabalan P, Gustafson JA, Klatt BA, Sowa GA, Piva SR. The influence of continuous versus interval walking exercise on knee joint loading and pain in patients with knee osteoarthritis. Gait & Posture. 2017;56:129-33.
 31. Liu S-H, Driban JB, Eaton CB, McAlindon TE, Harrold LR, Lapane KL. Objectively measured physical activity and symptoms change in knee osteoarthritis. The American Journal of Medicine. 2016;129(5):497-505. e1.
 32. Downs SH, Black N. The feasibility of creating a checklist for the assessment of the methodological quality both of randomised and non-randomised studies of health care interventions. Journal of Epidemiology & Community Health. 1998;52(6):377-84.