نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشگاه محقق اردبیلی

2 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

3 استادیار بیومکانیک ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

چکیده

پژوهش‌های اخیر نشان می‌دهد توانبخشی تاثیر قابل توجهی بر بهبود عارضه‌های مربوط به زانو را دارد. لذا هدف از مطالعه حاضر مروری بر تاثیر انواع پروتکل تمرینی و استفاده از ابزارهای حمایتی بر مکانیک حرکات انتقالی در سالمندان دارای عارضه استئوآرتریت زانو بین سال‌های 2023-2003 بود. مطالعه حاضر از نوع کتابخانه‌ای و مروری سیستماتیک بود. جستجوی مقالات به زبان فارسی و لاتین از ابتدای سال 2003 تا ابتدای ماه مارس سال 2023 بود که در پایگاه‌های تخصصی Wos, SID, Magiran, Scopus, ISC, PubMed و Google Scholar انجام گرفت. 63 مقاله مرتبط بر اساس معیارهای ورود و خروج انتخاب شدند. بررسی 8 مقاله نشان داد که انجام تمرینات مقاومتی سبب بهبود ضعف عضلات، حس عمقی، تعادل و محدودیت دامنه حرکتی مفصل می‌شود. نتایج یک مقاله عدم بهبود درد پس از انجام پروتکل‌های تمرین پیلاتس را نشان داد. همچنین یکی از مقالات نشان داد تمرین در خشکی و آب تاثیر معنی-داری در بهبود تعادل در افراد مبتلا به استئوآرتریت ندارد. نتایج دو تحقیق در خصوص تیپینگ، کاهش درد در بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو را گزارش کرد. بررسی 7 مقاله در خصوص انواع مختلف ارتزها کاهش درد در بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو را گزارش کرد. همچنین مطالعه 3 مقاله نشان داد فعالیت بدنی برای بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو با شدت کم می‌تواند سبب بهبود درد و علایم مربوط به استئوآرتریت زانو شود. نتایج نشان داد که تمرینات توانبخشی و استفاده مداوم از ابزار حمایتی باعث کاهش درد و بهبود مکانیک حرکات انتقالی در افراد دارای استئوآرتریت زانو می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A review on effect of various exercise protocols and the use of support tools on transitional movements’ mechanics in the older adults with knee osteoarthritis

نویسندگان [English]

  • Sajjad GHadimi 1
  • Abbas GHadimi 1
  • Ebrahim Piri 2
  • AmirAli Jafarnezhadgero 3

1 دانشگاه محقق اردبیلی

2 , Department of Sports Physiology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.

3 Department of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Educational Science and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.

چکیده [English]

Researches in recent decades show that rehabilitation has a significant effect on the improvement of knee complications. Therefore, the aim of this study was to review the effect of various exercise protocols and the use of support tools on transitional movements’ mechanics in the older adults with knee osteoarthritis between the years of 2003-2023. The current study was a library and systematic review. The search for articles in Persian and English was from the beginning of 2003 to the beginning of march 2023, wich was done in the citation database of Wos, SID, Magiran, Scopus, ISC, PubMed and google scholar. 63 related articles were selected based on inclusion and exclusion criteria. The results of one article showed no improvement in pain after performing Pilates exercise protocols. Also, one of the articles showed that training on land and water does not have a significant effect on improving balance in people with osteoarthritis. The results of two researches about taping showed a reduction in pain in patients with knee osteoarthritis. A review of 7 articles on different types of orthoses showed pain reduction in knee osteoarthritis patients. Also, the study of 3 articles showed that physical activity for patients with knee osteoarthritis with low intensity can improve the pain and symptoms related to knee osteoarthritis. The results show that rehabilitation exercises and continuous use of support tools reduce pain and improve transitional movements’ mechanics in individiuals with knee osteoarthritis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knee osteoarthritis
  • Sports exercises
  • knee brace
  • Rehabilitation
  • Kinesio taping