نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی

2 گروه آسیب شناسی - دانشکده علوم ورزشی - دانشگاه رازی

3 گروه فیزیولوژی ورزشی-دانشکده علوم ورزشی- دانشگاه رازی

4 3. Department of Musculoskeletal Disorder, Faculty of Medicine and Surgery, University of Salerno, Salerno Italy 4. Centre for Sports and Exercise Medicine, Queen Mary University of London, London 5. School of Pharmacy and Bioengineering,

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی اثربخشی تحریک مستقیم فراجمجمه‌ای (tDCS) در ترکیب با تمرینات عصبی-عضلانی، بر ولگوس پویای زانو، عملکرد و تعادل رزمی‌کاران نخبه بود. در این کارآزمایی دو‌سویه‌کور، 34 رزمی‌کار نخبه‌ی، به‌طور تصادفی به دو گروه (tDCS) و تمرینات عصبی-عضلانی (17=n) و tDCS (شَم) و تمرینات عصبی-عضلانی (17=n)، تخصیص یافتند. با تحلیل فیلم آزمودنی‌ها در لحظه فرود، زاویه ولگوس زانو بررسی شد. در پیش‌آزمون، عملکرد با استفاده از 4-تست‌ هاپینگ ارزیابی و تعادل پویا با آزمون Y اندازه‌گیری شد. سپس، مداخلات به مدت چهار هفته اجرا و بلافاصله پس از اتمام مداخلات، پیامدهای مطالعه مجدد بررسی شدند. مقایسه‌های درون گروهی با t-وابسته و مقایسه‌های بین گروهی با t-مستقل و آنالیز کوواریانس انجام شد. یافته‌ها نشان داد که، تمرینات عصبی-عضلانی و tDCS بر زاویه ولگوس (0001/0=P)، پرش لی تک‌پا (12/0=P)، پرش 3-تایی (13/0=P)، پرش متقاطع (19/0=P)، پرش 6-متری (0001/0=P) و تعادل (004/0=P) اثر معناداری دارد. همچنین تمرینات عصبی-عضلانی و tDCS شَم بر زاویه ولگوس (0001/0=P)، پرش لی تک‌پا (83/0=P)، پرش 3-تایی (96/0=P)، پرش متقاطع (053/0=P)، پرش 6-متری (011/0=P) و تعادل (009/0=P)، اثر معناداری دارد. با این حال، بین دو گروه مطالعه از نظر نمرات متغیرها، تفاوت معناداری وجود نداشت (05/0<P). یافته‌های آماری نشان دادکه، احتمالاً اعمال tDCS بر زاویه ولگوس زانو، عملکرد اندام تحتانی و تعادل رزمی‌کاران نخبه تأثیر معناداری ندارد. اما با توجه به یافته‌های کلینیکال (MCID,MDC)، مبنی بر اثرگذاری گروه tDCS بر عملکرد، توصیه می‌شود که محققین در این زمینه مطالعات دقیق‌تری انجام دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of Transcranial Direct Stimulation in Combination with Neuromuscular Exercises on Dynamic Knee Valgus Angle, Performance and Balance of Elite Martial Artists

نویسندگان [English]

  • farzaneh gandomi 1
  • Mozhdeh Moshashaei 2
  • Ehsan Amiri 3
  • Nicola Mafulli 4

1 Sport Injuries and Corrective Exercises, Razi University, Kermanshah, Iran

2 sport injuries and corrective exercises, sport sciences faculty-Razi university

3 Physiology dep. sport sciences faculty. Razi university

4 3. Department of Musculoskeletal Disorder, Faculty of Medicine and Surgery, University of Salerno, Salerno Italy 4. Centre for Sports and Exercise Medicine, Queen Mary University of London, London 5. School of Pharmacy and Bioengineering, Keele Unive

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of transcranial direct stimulation (tDCS) in combination with neuromuscular exercises (NME) on knee valgus angle, performance and balance of elite martial artists. In this double-blind clinical trial with pre-test and post-test design, 34 martial arts were randomly allocated into two groups: tDCS in combination with NME (n=17) and tDCS (sham) in combination with NME(n=17). In order to determine the dynamic knee valgus, the video of the subjects' moment of landing videos was analyzed with Kinovea software. Lower extremity function was evaluated by four hopping test and balance were evaluated by Y-test. Then, the interventions were implemented for four weeks. After the completion of the interventions, the results of the study were re-examined immediately. Dependent t-test was used for within-group comparisons and independent t-test and covariance analysis were used for between-groups comparisons. The findings showed that NME and tDCS have a significant effect on the valgus angle (P=0.0001), single-hopping (P=0.12), triple-hopping (P=0.13), cross-hopping (P=0.19), 6-meter hopping (P=0.0001), and balance (P=0.004). Also, NME and tDCS (sham) have significant effects on knee valgus (P=0.0001), single-hopping (P=0.83), triple-hopping (P=0.96), crossed-hopping (P=0.53), 6-meter-hopping (P=0.011), and balance (P=0.009). However, there was no significant difference between the groups (P>0.05). The statistical findings showed that tDCS probably doesn’t have a significant effect on knee valgus, function, and balance of elite martial artists. however, based on clinical findings tDCS had more effect than Sham on function, so it is recommended that more research should be done in this field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transcranial direct stimulation
  • knee valgus
  • balance
  • martial arts
  • neuromuscular exercises