نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 گروه فیزیک پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

3 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی اثر ورزش مزمن بر ساختار و عملکرد شریان کاروتید در زنان نخبه بسکتبالیست و والیبالیست به عنوان گروه پرخطر و کم خطر (به ترتیب) بر اساس میزان شیوع مرگ ناگهانی بین رشته های ورزشی مختلف با روشی نوین بود.20 بازیکن نخبه زن والیبالیست،20 بسکتبالیست، و20 غیر ورزشکار با میانگین و انحراف استاندارد سن 4±26 سال، قد 3.5±174 سانتیمتر، وزن 4±68 کیلوگرم و حداقل هشت سال سابقه بازی برای گروه ورزشکار به عنوان آزمودنی در این پژوهش شرکت کردند. قطر شریان کاروتید، ضخامت دیواره، تنش کششی و برشی، سرعت جریان خون، کرنش و اتساع‌پذیری با استفاده از دستگاه اولتراسوند با وضوح بالا و با کمک نرم افزار متلب مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد میانگین قطر شریان کاروتید، ضخامت اینتیما- مدیا، حداکثر سرعت جریان خون در فاز سیستول و حداکثر تنش برشی در گروه بسکتبالیست به‌طور معنی‌داری بیشتر از گروه کنترل بود، اما تفاوت معنی‌داری بین بسکتبالیست‌ها و والیبالیست‌ها و بین گروه والیبالیست و کنترل مشاهده نشد. قد، وزن، فشار خون سیستولیک و دیاستولیک، حداقل تنش برشی، قطر کاروتید در فاز دیاستولیک و سرعت در انتهای فاز دیاستول بین سه گروه تفاوتی نداشت. به نظر می‌رسد افزایش ضخامت دیواره شریان در بسکتبالیست‌ها یک پاسخ سیستمیک به ورزش به منظور کنترل تنش کششی و افزایش قطر شریان برای کنترل تنش برشی یک تاثیر موضعی می‌باشد. سختی شریان کاروتید در گروه بسکتبال کمتر از دو گروه دیگر بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The adaptability of the common carotid artery in elite female volleyball and basketball players based on the processing of ultrasonic images

نویسندگان [English]

  • Sima Mohamad Amoli 1
  • Heydar Sadeghi 1
  • Manijeh Mokhtari Dizaji 2
  • Hamid Rajabi 3

1 Department of Sport Biomechanics and Injuries,, Faculty of Physical Education & Sport Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran,

2 Tarbiat Modares University

3 Department of Sports Physiology, Faculty of Physical Education & Sport Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effects of chronic exercise on structure and function of carotid artery in elite female basketball and volleyball players as high-risk and low-risk groups (respectively) based on the prevalence of sudden death between different sports using a novel method. We recruited elite volleyball players (n=20), basketball players (n=20), and non-athlete females as control group (n = 20) with (mean age of 26±4 years, height of 174±3.5 cm, weight of 68±4 Kg and at least eight years of playing experience for the athlete group). Carotid artery diameter, wall thickness, tensile and shear stress, blood flow velocity, strain, and compliance were assessed using high-resolution ultrasound. The results showed that mean carotid artery diameter, intima-media thickness in systolic and diastolic stages, peak systole velocity, and maximum shear stress in basketball group were significantly higher than in control group, but no significant difference was observed between basketball and volleyball player groups and between volleyball and control groups. There were no significant difference in height, weight, systolic and diastolic blood pressure, minimum shear stress, carotid diameter in diastolic phase, and end diastole velocity between the three groups. It seems that the thickness change of the arterial wall in basketball group happens systemically in response to exercise and to control tensile stress. Conversely, in basketball group, localized effects are obvious with respect to the effect of exercise on arterial diameter in response to shear stress control.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exercise
  • Carotid artery
  • Ultrasound
  • Biomechanics
  • Athletes