نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد بروجرد

2 دانشگاه خوارزمی

چکیده

نتایج پژوهش­های پیشین نشان­داده­اند که بین اختلالات حس عمقی و هماهنگی عصبی-عضلانیبا میزان درد بیماران مبتلا به کمردرد ارتباط وجود­دارد. هدف از مطالعۀ حاضر بررسی اثربخشی تمرینات حسی-حرکتی بر حس عمقی و هماهنگی عصبی-عضلانی بیماران مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی است.53 بیمار مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی با استفاده از پرسش­نامۀ رولاند موریس انتخاب شدند و در دو گروه تجربی (27 نفر) و کنترل (26 نفر) قرار گرفتند. گروه تجربی پنج هفته تمرینات حسی-حرکتی را روی دستگاه هوبر انجام دادند. برای سنجش هماهنگی عصبی-عضلانی، حس عمقی و درد کمر در ابتدا و پس از 10 جلسه تمرین به­ترتیب از دستگاه هوبر، گونیامتر و مقیاس آنالوگ بصری استفاده شد. از آزمون‌های آماری تی زوجی و تی مستقل برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده­شد.بهبود قابل توجه در حس عمقی و هماهنگی عصبی-عضلانی و همچنین کاهش معنا‌داری در میزان دردبیماران مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی مشاهده­شد (001/0=P). با توجه به اندازۀ اثر بسیار زیاد در گروه تمرینات حسی-حرکتی، پیشنهاد می‌شود از این برنامۀ تمرینی در درمان بیماران مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی در آینده استفاده­شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Efficacy of sensorimotor training on proprioception and neuromuscular coordination in patients with chronic nonspecific low back pain

نویسندگان [English]

  • Maryam Nazarzadeh Deh-bozorgi 1
  • Amir Letafatkar 2
  • Reza Sabounchi 1

چکیده [English]

The results of previous studies indicated that there is relationship between proprioception and neuromuscular coordination deficits with amount of pain in patients with low back pain. The aim of present study was the efficacy of sensorimotor training on proprioception and neuromuscular coordination in patients with chronic nonspecific low back pain. 53 patient with chronic nonspecific low back pain were selected by using Roland Morrice questionnaires and assigned into experimental (N=27) and control (N=26) groups. The experimental group underwent a 5 weeks of sensorimotor training on Huber spine force. The Huber machine, goniometer and visual analogue scale used for neuromuscular coordination, prorioception and low back pain measurement respectively that were completed at baseline and after 10 sessions of sensorimotor training. The paired and sample t tests were used for data analysis in SPSS program version 18.A significant improvement at the proprioceptive and neuromuscular coordination and also significant reduction were seen in the pain scores of subjects with chronic nonspecific low back pain (P=0.001). Considering the extremely large effect size of the sensorimotor group, we recommend that this program be used in the treatment of patients with chronic nonspecific low back pain in future.

کلیدواژه‌ها [English]

  • chronic nonspecific low back pain
  • properioception
  • neuromuscular coordination
  • sensorimotor training