نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان

2 گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان

3 پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

چکیده

استعدادیابی به کسب و تکرار موفقیت در بازی‌های پارالمپیک کمک و مسیر شرکت افراد با معلولیت در ورزش را هموارتر می‌کند. بنابراین هدف این پژوهش، شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های استعدادیابی در فوتبال نابینایان بود. روش: در یک مطالعه دلفی (3 دور) به جمع‌آوری نظر گروه متخصصان، شامل استعدادیابان و مربیان فوتبال نابینایان، فوتبالیست‌های نابینا (B1) و اساتید، متخصصان و پژوهشگران در زمینه ورزش نابینایان، در مورد شاخص‌های مهم برای استعدادیابی در فوتبال نابینایان پرداخته شد. سپس درجه اهمیت شاخص‌های مورد توافق با روش تحلیل سلسله مراتبی مشخص شد. در این مرحله، گروه متخصصان شامل 7 نفر از استعدادیابان و مربیان فوتبال نابینایان بودند. برای تحلیل داده‌ها در این مرحله از نرم افزار اکسپرت چویس، نسخه 11، استفاده شد. نتایج: فهرست نهایی شاخص‌های مهم برای استعدادیابی در فوتبال نابینایان شامل 36 شاخص بود که در 6 گروه دسته‌بندی شدند. مهارت‌های تاکتیکی با وزن (254/0) به عنوان مهم‌ترین معیار استعدادیابی در فوتبال نابینایان انتخاب شد. مهارت‌های تکنیکی (207/0)، شاخص‌های فیزیولوژیکی/ آمادگی جسمانی (189/0)، شاخص‌های آنتروپومتریکی (170/0)، شاخص‌های روانشناسی ـ اجتماعی (117/0) و عوامل مرتبط با معلولیت بینایی (063/0) به ترتیب در اولویت‌های بعدی قرار گرفتند. نتیجه‌گیری: فرآیند استعدادیابی در فوتبال نابینایان، یک فرآیند چندوجهی است و فوتبالیست‌های نابینا باید در همه شاخص‌های تعیین شده از سطح مناسبی برخوردار باشند تا بتوانند در این رشته پارالمپیکی به موفقیت دست یابند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identification and prioritization of important attributes for talent identification in blind football

نویسندگان [English]

 • Morteza Tafah 1
 • Ali Shamsi Majelan 2

1 Ph.D student of sport injuries and corrective exercise, Physical education and sport faculty, Guilan University

2 Assistant professor of sport injuries and corrective exercise department, physicals education and sport faculty, Guilan University

چکیده [English]

Talent identification programs will pave the way for the participation of people with disabilities in sports and are important for achieving success in the Paralympic Games. The purpose of this study was to identify and rank the important attributes for talent identification in Blind Football. Methods: The expert panel including blind football coaches and talent scouts, blind football players, and Experts, researchers, and lecturers in the field of sports for visually impaired people, participated in a 3-round e-Delphi study to reach consensus on the important attributes for talent identification in blind football. Then the list of agreed-on attributes was subjected to an analytical hierarchy process. In this stage, the expert panel, consisted of blind football coaches and talent scouts, ranked the agreed-on attributes according to their importance. The Expert Choice 11 software was used for analyzing the data collected in this stage. Results: The final list of 36 attributes, categorized in 6 groups and ranked by importance, was made. Tactical skills (0.254) ranked as the most important factor for talent identification in blind football, followed respectively by technical skills (0.207), physiological/ physical fitness factors (0.189), anthropometrical factors (0.170), psychosocial attributes (0.117), and disability-related factors (0.063. Conclusion: Talent identification in blind football is a multifaceted process and blind football players are required to be good at all of these agreed-on attributes to be successful in this this Paralympic sport.

کلیدواژه‌ها [English]

 • 5-a-side football
 • Paralympic games
 • Vision impairment
 • Delphi method
 • Analytical hierarchy process
 1. Mark Williams, Paul R. Ford & Barry Drust. (2020). Talent identification and development in soccer since the millennium, Journal of Sports Sciences, DOI: 10.1080/02640414.2020.1766647.
 2. Adam Gledhill, Chris Harwood & Dale Forsdyke. (2017).Psychosocial factors associated with talent development in soccer: A systematic review. Psychology of Sport and Exercise, 31, 93e112. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.psychsport.2017.04.002.
 3. Aulia Ishak, Asfriyati, Vina Akmaliah. (2019). Analytical Hierarchy Process and PROMETHEE as Decision Making Tool: A Review. IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 505 012085. DOI:10.1088/1757-899X/505/1/012085.
 4. Barrie Houlihan & Pippa Chapman (2016): Talent identification and development in elite youth disability sport, Sport in Society, DOI: 10.1080/17430437.2015.1124566.
 5. Chris Saward, Mark Hulse, John G. Morris, Heita Goto, Caroline Sunderland & Mary E. Nevill. (2020). Longitudinal Physical Development of Future Professional Male Soccer Players: Implications for Talent Identification and Development? Front. Sports Act. Living 2: 578203. DOI: 10.3389/fspor.2020.578203.
 6. David Barrett & Roberta Heale. (2020).What are Delphi studies? Evid Based Nurs July, 23: 3. DOI: 10.1136/ebnurs-2020-103303.
 7. Dede Rohmat Nurjaya, Ade Gafar Abdullah, Amung Ma’mun & Agus Rusdiana. (2020). Rowing talent identification based on main and weighted criteria from the Analytic Hierarchy Process (AHP). Journal of Engineering Science and Technology, Vol. 15, No. 6: 3723 – 3740.
 8. Dehghansai N, Pinder RA and Baker J (2021) “Looking for a Golden Needle in the Haystack”: Perspectives on Talent Identification and Development in Paralympic Sport. Front. Sports Act. Living 3:635977. DOI: 10.3389/fspor.2021.635977.
 9. Emir Mustafovic, Denis Causevic, Nedim Covic, Mirza Ibrahimovic, Haris Alic, Ensar Abazovic & Semir Masic. (2020). Talent Identification in Youth Soccer: A Systematic Review. J. Anthr. Sport Phys. Educ. 4: 37–43. DOI: 10.26773/jaspe.201007.
 10. Hirofumi Maehana, Yuki Iguchi, TakumiI Horsske, Kenichi Koshiyama & Masafumi Yoshimura. (2016). Effects of Different Visual Class on Agility in the Visually Impaired Soccer Players. Juntendo Medical Journal. 62(Suppl 1), 199-203.
 11. Hugo Sarmento, M. Teresa Anguera, Antonino Pereira & Duarte Arau´ jo. (2018). Talent Identification and Development in Male Football: A Systematic Review. Sports Med: 48:907–931. DOI: https://doi.org/10.1007/s40279-017-0851-7.
 12. José Martín Gamonales Puerto, Jesús Muñoz Jiménez, kiko León Guzmán & Sergio José Ibáñez Godoy. (2018). Efficacy of shots on goal in soccer for the visually impaired, International Journal of Performance Analysis in Sport, DOI: 10.1080/24748668.2018.1475194.
 13. José Martín Gamonales, Jesús Muñoz-Jiménez, Kiko León-Guzmán & Sergio J. Ibáñez. (2018). 5-A-SIDE SOCCER FOR INDIVIDUALS WITH VISUAL IMPAIRMENTS: A REVIEW OF THE LITERATURE. European Journal of Adapted Physical Activity, 11, 1; 4, DOI: 10.5507/euj.2018.004.
 14. Joseph Baker, Nick Wattie, Jörg Schorer. (2019). A proposed conceptualization of talent in sport: The first step in a long and winding road. Psychology of Sport & Exercise 43, 27–33. DOI: https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2018.12.016.
 15. Joseph Baker, Stuart Wilson, Kathryn Johnston, Nima Dehghansai, Aaron Koenigsberg, Steven de Vegt & Nick Wattie. (2020). Talent Research in Sport 1990–2018: A Scoping Review. Front. Sports Act. Living 11: 607710. DOI: 10.3389/fpsyg.2020.607710.
 16. Kathryn Johnston, Nick Wattie, Jo¨rg Schorer & Joseph Baker. (2017).Talent Identification in Sport: A Systematic Review. Sports Med. DOI: 10.1007/s40279-017-0803-2.
 17. Kevin Till & Joseph Baker. (2020). Challenges and [Possible] Solutions to Optimizing Talent Identification and Development in Sport. Front. Sports Act. Living 11: 664. DOI: 10.3389/fpsyg.2020.00664.
 18. Kotomi Shiota & Akane Tokui. (2017). Audio-spatial cognitive ability of visually impaired athletes in static and dynamic spatial cognitive tasks. J. Phys. Ther. Sci. 29: 1981–1986.
 19. F. Castelli Correia de Campos, A. de Athayde Costa e Silva, L. G. Teixeira Fabricio dos Santos, L. Trevisan Costa, P. C. Montagner, J. P. Borin, P. Ferreira de Araujo & J. Irineu Gorla. (2013). Effects of training in physical fitness and body composition of the Brazilian 5-a-side soccer team. Rev Andal Med Deporte. 6(3):91-95.
 20. Luis F. C. C. Campos, João P. Borin, Tom Nightingale, Anselmo A. Costa E. Silva, Paulo F. Araújo & José I. Gorla. (2014). Alterations of Cardiorespiratory and Motor Profile of Paralympic 5-a-side Soccer Athletes during 14-Week in-Season Training. International Journal of Sports Science 2014, 4(6A): 85-90, DOI: 10.5923/s.sports.201401.12.
 21. Marcella C.C. Velten, Bettina Bläsing, Leonardo Portes, Thomas Hermann & Thomas Schack. (2014). Cognitive representation of auditory space in blind soccer experts. Psychology of Sport and Exercise 15: 441e445.DIO: http://dx.doi.org/10.1016/j.psychsport.2014.04.010.
 22. María Campayo‑Piernas, Carla Caballero, David Barbado & Raúl Reina. (2017). Role of vision in sighted and blind soccer players in adapting to an unstable balance task. DOI: 10.1007/s00221-017-4885-8.
 23. Murr D, Feichtinger P, Larkin P, O‘Connor D, Ho¨ner O. (2018). Psychological talent predictors in youth soccer: A systematic review of the prognostic relevance of psychomotor, perceptual cognitive and personality-related factors. PLoS ONE 13(10): e0205337. DOI: https://doi.org/10.1371/ journal.pone.0205337.
 24. Dehghansai, S. Lemez, N. Wattie & J. Baker. (2017). Training and development of Canadian wheelchair basketball players, European Journal of Sport Science. DOI: 10.1080/17461391.2016.1276636.
 25. Nagoor Meera Abdullah, Nurul Amynah Ismail & Mohamad Nizam Mohamed Shapie. (2017). The comparison on sport specific test protocol and procedures to identify talent in blind soccer between students with blind and visually-impaired: a preliminary study. SEAMEO SEN ICSE, 2017: 684-688.
 26. Nikki Rommers & Roland Rössler. (2019). Innate talent in sport: from theoretical concept to complex reality - comment on Baker & Wattie. Current Issues in Sport Science: Vol. 4 I, DOI 10.15203/CISS_2019.106.
 27. Nima Dehghansai & Srdjan Lemez. (2017). A Systematic Review of Influences on Development of Athletes with Disabilities. Human Kinetics, Inc.Adapted Physical Activity Quarterly, 34, 72 -90, DOI: https://doi.org/10.1123/APAQ.2016-0030.
 28. Oliver Höner, Dennis Murr, Paul Larkin, Robert Schreiner & Daniel Leyhr. (2021). Nationwide Subjective and Objective Assessments of Potential Talent Predictors in Elite Youth Soccer: An Investigation of Prognostic Validity in a Prospective Study. Front. Sports Act. Living 3: 638227. DOI: 10.3389/fspor.2021.638227.
 29. Oliver R. Runswick, Alexander Rawlinson, Naomi Datson & Peter M Allen. (2021). A valid and reliable test of technical skill for vision impaired soccer, Science and Medicine in Soccer, DOI: 10.1080/24733938.2021.1885725.
 30. Oliver R. Runswick, Rianne H. J. C. Ravensbergen, Peter M. Allen & David L. Mann. (2021). Expert opinion on classification for soccerers with vision impairment: Towards evidence-based minimum impairment criteria, Journal of Sports Sciences, 39:sup1, 30-39, DOI: 10.1080/02640414.2021.1881301.
 31. Pablo R. O. Silva, Míriam Mainenti, Lilian Felicio, Arthur Ferreira, Agnaldo Lopes, Marcus Bernhoeft & Patrícia S. Vigário1. (2018). Cardiorespiratory Fitness of Visually Impaired Soccerers through Direct and Indirect Methods: A Pilot Study. Journal of Exercise Physiology Online. 170-183.
 32. Paraskevi Giagazoglou, Athanasios Katis, Eleftherios Kellis, and Christos Natsikas. (2011). Differences in Soccer Kick Kinematics between Blind Players and Controls. Adapted Physical Activity Quarterly, 28, 251-266, Human Kinetics, Inc.
 33. Reza Malekzadeh & Farideh Hadavi. (2018). Identifying Factors Perceived to Influence the Talent Identification in Iranian Futsal Players. Int J Sport Stud Hlth. April; 1(2):e69865. DOI: 10.5812/intjssh.69865.
 34. Rich J. Kite, Mark R. Noon, Rhys Morris, Peter Mundy & Neil D. Clarke. (2021). British Soccer Academy Personnel Perceive Psychological and Technical/Tactical Attributes as the Most Important Contributors to Development. Journal of Science in Sport and Exercise. DOI: https://doi.org/10.1007/s42978-021-00127-z.
 35. Robbie S. Wilson, Andrew H. Hunter, Thiago V. Camata, Charles S. P. Foster2, Gabriella R. Sparkes, Felipe A. Moura, Paulo R. P. Santiag & Nicholas M. A. Smith. (2021). Simple and reliable protocol for identifying talented junior players in team sports using small-sided games. Scand J Med Sci Sports; 00:1–10. DOI: 10.1111/sms.13969.
 36. Roberts SJ, McRobert AP, Lewis CJ, Reeves MJ. Establishing consensus of position-specific predictors for elite youth soccer in England. Sci Med Footb. 2019; 3:205–13. DOI: https:// doi. Org/ 10. 1080/ 24733 938. 2019. 15813 69.
 37. SandipSankarGhosh & SampaBhowmick. (2018). A Review Study on Paralympic Games. International Journal of Sports and Physical Education (IJSPE) Volume 4, Issue 1, PP 19-24, DOI: http://dx.doi.org/10.20431/2454-6380.0401005.
 38. Sara Finocchietti, Monica Gori & Anderson Souza Oliveira. (2019). Kinematic Profile of Visually Impaired Soccer Players during Specific Sports Actions. Scientific Reports, 9:10660. DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-019-47162-z.
 39. Simon J. Roberts, Allistair P. McRobert, Colin J. Lewis & Matthew J. Reeves. (2019). Establishing consensus of position-specific predictors for elite youth soccer in England, Science and Medicine in Soccer, DOI: 10.1080/24733938.2019.1581369.
 40. Türker Biyikli, Uğur Güler, Yeşim Albayrak Kuruoğlu, Ecem Akgül, Sinan Çetinkaya & Abdurrahman Boyaci. (2018). The evaluation of physical fitness improvement after 8 weeks individual strength and conditioning program on B1 Turkish national soccer team. European Journal of Physical Education and Sport Science, Volume 4, Issue 5, 114-126. DOI: 10.5281/zenodo.1246030.