نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

2 گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تجزیه و تحلیل ویدیوئی آسیب‌های بازیکنان فوتبال در جام جهانی 2022 بود. بدین منظور فیلم ویدیوئی تمامی بازی‌های جام جهانی (62 مسابقه)، توسط محقق مورد بررسی قرار گرفت و میزان شیوع آسیب، مکانیسم وقوع آسیب، نوع برخورد منجر به آسیب، زمان بروز آسیب و ناحیه آسیب‌دیده در فرم گزارش آسیب ثبت شد. باتوجه ‌به نتایج 127 آسیب در طی 62 مسابقه یا 96/55 آسیب در هر 1000 ساعت مسابقه رخ داد. بیشترین میزان بروز آسیب در 15 دقیقه انتهایی نیمه دوم (75-90) (3/21 درصد) اتفاق داد (05/0P<). برخورد و تصادم بیشترین سازوکار به وجود آورنده آسیب بود (6/23 درصد) (05/0P<) و بیشترین میزان آسیب در اندام تحتانی بازیکنان رخ داد (1/55 درصد) و مچ پا بیش از دیگر نقاط بدن آنان آسیب دید (7/19 درصد) (05/0P<). همچنین بیشتر آسیب‌ها بر اثر برخورد به وجود آمدند (9/38 درصد) (05/0P<). میزان بروز آسیب در این بازی‌ها بیشتر از بازی‌های جام جهانی قبل بود. که این می‌تواند ناشی از تفاوت در تعریف آسیب، متفاوت بودن سیستم بازی، تفاوت در مدت و نوع تمرینات آماده‌سازی و بدنسازی و متفاوت بودن روش‌های جمع آوری اطلاعات باشد. همچنین آگاهی از زمان بروز آسیب و نوع برخورد منجر به آسیب، مکانیسم‌های اصلی به وجود‌ آورنده آسیب و آسیب‌پذیرترین اندام‌ها هنگام مسابقه فوتبال، در طراحی برنامه‌های پیشگیرانه از آسیب مؤثر است و به بازیکنان، مربیان و گروه پزشکی کمک می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Video analysis of football player injuries in the 2022 World Cup.

نویسندگان [English]

  • zahra rahimi asl 1
  • ebrahim mohammad ali nasab firouzjah 2

1 MSc, Department of Exercise Physiology and Corrective exercises, Faculty of Sport Sciences, Urmia University, Urmia, Iran.

2 . Department of Exercise Physiology and Corrective exercises, Faculty of Sport Sciences, Urmia University, Urmia, Iran.

چکیده [English]

The aim of the present study was to analyze video injuries of football players in the 2022 World Cup. For this purpose, the video footage of all the World Cup games (62 matches) was examined by the researcher and the rate of injury prevalence, the mechanism of injury occurrence, the type of collision leading to injury, the time of injury occurrence and the injured area were recorded in the injury report form. According to the results, 127 injuries occurred during 62 matches or 55.96 injuries per 1000 hours of matches. The highest rate of injury happened in the last 15 minutes of the second half (75-90)(21.3%) (P<0.05).Collision was the most common mechanism causing injury (23.6 percent) (P<0.05) and the highest amount of damage occurred in the lower limbs of the players (55.1 percent) and the ankle was injured more than other parts of their body (19.7 percent) (P<0.05).Also, most injuries were caused by collisions (38.9 percent)(P<0.05). The rate of injury in these games was higher than the previous World Cup games. This can be caused by the difference in the definition of injury, the different game system, the difference in the duration and type of preparation and bodybuilding exercises, and the different methods of collecting information. Also, knowing the time of injury and the type of collision leading to injury, the main mechanisms causing injury and the most vulnerable organs during a football match is effective in designing injury prevention programs and helps players, coaches and the medical team.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Epidemiology
  • soccer
  • injury
  • Lower Extremity