نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استادیار، گروه تندرستی و بازتوانی ورزشی، دانشکده ی علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشگاه رجا قزوین

چکیده

این مطالعه به منظور بررسی مقایسه تاثیر هشت هفته تمرینات مقاومتی سی ایکس و تکنیک PNF بر تعادل و کیفیت زندگی بیمارن مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس انجام شد. در این پژوهش 45 مرد مبتلا به ام‌اس با دامنه سنی 20-35 سال شرکت کردند که همه ی آنها در مرکز ام‌اس اصفهان دارای پرونده پزشکی بودند. مقیاس ناتوانی بیماران 3تا 5/4 EDSS بود. این افراد به صورت تصادفی به یک گروه کنترل و دو گروه تجربی تقسیم شدند. گروه تجربی اول به مدت هشت هفته به تمرینات با کش سی ایکس و گروه دوم تجربی به اجرای تکنیک‌های PNF پرداختند. هدف از این تمرینات تاکید بر عضلات ران بود.. به منظور سنجش تعادل از تست برگ و کیفیت زندگی از پرسشنامه 36 SF- استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر با سطح معناداری 05/0 صورت پذیرفت. یافته های این پژوهش حاکی از عدم تفاوت معنی دار بین تمرینات سی ایکس و تکنیک PNF در تعادل بود (05/0<P). ولی در آزمون کیفیت زندگی بین تمرینات سی ایکس و PNF تفاوت معنی داری وجود داشت(04/0=P). همچنین هر دو گروه مداخله در آزمون‌های تعادل و کیفیت زندگی در مقایسه با گروه کنترل تفاوت معنی داری داشتند (001/0=P). تمرینات سی ایکس و تکنیک PNF بر تعادل و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به ام اس تاثیر گزار بوده که از این بین تمرینات سی ایکس نسبت به تکنیک PNF در افزایش کیفیت زندگی بیماران ام اسی موثرتر بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

exercises with Kash CX and PNF technique on the balance and quality of life of people with MS

نویسندگان [English]

  • ali keshtiaray 1
  • seyed mohammad hosseini 2
  • mohammad armin lahuri 3

1 Assistant Professor, Department of Physical Education, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran

2 assistant professor, Department of Sport Rehabilitation and Health, Faculty of Sport Sciences and Health, Shahid Beheshti University, Tehran, Ira

3 MSc in Sports injuries and Corrective exercise, Raja Qazvin University

چکیده [English]

This study was conducted to compare the effect of eight weeks of CX resistance training and PNF technique on the balance and quality of life of patients with multiple sclerosis. 45 men with MS with age range of 20-35 years participated in this study, all of whom had medical records in Isfahan MS Center. The disability scale of the patients was 3 to 4.5 EDSS. These people were randomly divided into a control group and two intervention groups. The first intervention group did exercises with CX for eight weeks, and the second group did PNF techniques. The purpose of these exercises was to emphasize the thigh muscles. During the intervention period, the control group did not do any sports activities. In order to measure balance, leaf test and quality of life questionnaire SF-36 were used. Data analysis was done using ANOVA test and LSD post hoc test with a significance level of 0.05. The findings of this research indicated that there was no significant difference between CX exercises and PNF technique in balance (P<0.05). But in the quality of life test, there was a significant difference between CX and PNF exercises (P=0.04). Also, both intervention groups had significant differences in balance and quality of life tests compared to the control group (P=0.001). CX exercises and PNF technique have an effect on the balance and quality of life of MS patients, and CX exercises are more effective than PNF technique in increasing the quality of life of MS patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CX exercise
  • PNF technique
  • balance
  • quality of life
  • multiple sclerosis