نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم ورزشی، دانشگاه بین‌المللی امام رضا (ع)، مشهد، ایران

2 گروه علوم ورزشی، دانشگاه بین المللی امام رضا(ع)، مشهد، ایران

چکیده

سابقه و هدف: یکی از روش‌های پیشگیری از آسیب، ارزیابی و ارتقاء توانایی حرکتی و آمادگی عملکردی نوجوانان در ورزش می-باشد. هدف از مطالعه‌ی حاضر بررسی تأثیر 6 هفته تمرینات کنترل تنفسی بر برخی فاکتورهای آمادگی عملکردی دانش آموزان دختر ورزشکار بود.
روش پژوهش: این مطالعه‌ از نوع نیمه تجربی و کاربردی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل بود. 42 ورزشکار دختر نوجوان در رده سنی 15 تا 16 سال بر اساس معیارهای ورود به تحقیق به‌عنوان نمونه‌ی آماری انتخاب و به‌صورت تصادفی در دو گروه مداخله(21 نفر) و کنترل(21 نفر) تقسیم شدند. قبل و بعد از ۶ هفته مداخله تمرینی که به مدت ۴۵ دقیقه و ۶ جلسه در هفته صورت گرفت؛ هرکدام از متغیرهای کنترل پویای پاسچر، چابکی و پایداری اندام فوقانی، استقامت عضلات فلکسور تنه و قدرت انفجاری به ترتیب با استفاده از تست Y، تست دیویس، تست استقامت عضلات فلکسور تنه و پرش عمودی با روش آماری تحلیل واریانس با اندازه‌های تکراری از طریق نرم‌افزار SPSS نسخه 23 در سطح معناداری(05/0< P) ارزیابی شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که کنترل پویای پاسچر(001/0=P)، چابکی و پایداری اندام فوقانی(001/0=P)، استقامت عضلات فلکسور تنه(001/0=P) و قدرت انفجاری(001/0=P) گروه تجربی در پس‌آزمون نسبت به پیش‌آزمون به‌طور معناداری بهبودیافت(05/0< P). همچنین تفاوت معناداری در تمامی متغیرها بین گروه تجربی و کنترل در پس‌آزمون مشاهده‌شد(05/0< P).
نتیجه‌گیری: یافته‌ها نشانگر بهبود متغیرهای تحقیق در گروه تمرینات کنترل تنفسی بود؛ بنابراین، این تمرینات می‌تواند در موقعیت‌های رشد حرکتی به شرکت‌کنندگان در اجرای حرکات عملکردی تخصصی‌تر، ازجمله مهارت‌های ورزشی کمک کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of 6 weeks of motor control exercises on some factors of functional fitness of female student-athletes

نویسندگان [English]

  • Fahime Noei 1
  • Nasser Mohammad Rahimi 2
  • Reza Aminzadeh 1

1 Department of Sports Sciences, Imam Reza International University, Mashhad, Iran

2 Department of Sports Sciences, Imam Reza International University, Mashhad, Iran

چکیده [English]

Background: Evaluating and improving the movement ability and functional fitness of teenagers in sports is one of the methods of injury prevention. The aim of the study was to investigate the effect of a 6-week breathing control exercise on some functional performance factors of female student athletes.
Research method: As a statistical sample, 42 teenage female athletes from Mashhad, aged 15 to 16, who took part in this semi-experimental study with a pre and post-test design were randomly divided into two experimental groups(21 participants) and control groups(21 people). Six sessions of dynamic neuromuscular stability motor control training were administered to participants in the experimental group over six weeks. The Y test, the Davis test, the trunk flexor muscular endurance test, and the vertical jump were used to assess the dynamic control variables of posture, upper limb agility and stability, explosive power, and trunk flexor muscular endurance, respectively. The pre-test and post-test measures were completed in the same environment. After confirming the normality of the data, SPSS statistical software was used to analyze repeated measures using analysis of variance(P<0.05).
Results: the research showed that breathing control exercises on dynamic posture test(P<0.05), the endurance of trunk flexors(P<0.05), agility and stability of upper limbs (P<0.05), and vertical jump(P<0.05) of teenage sports girls had a significant effect.
Conclusion: The findings indicate improvements in all research variable in the experimental group. Therefore, these exercises can be beneficial for participants in enhancing their performance in specialized functional movements, including sports skills, during periods of motor development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Breathing control exercises
  • dynamic neuro-muscular stability
  • dynamic posture control test
  • upper limb agility and stability
  • female adolescent athletes