نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 گروه بهداشت و طب ورزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران

3 عضو هیئت علمی، دانشگاه تهران، پردیس بین المللی کیش.

چکیده

مقدمه: تغییر کینماتیک طبیعی کتف و ریتم اسکپولا-همورال منجر به ایجاد دیسکنزی کتف می‌گردد. دیسکنزی کتف، بعنوان وضعیت و حرکت غیرطبیعی کتف تعریف می‌شود. شیوع بالای دیسکنزی کتف در بین والیبالیست‌ها و همچنین نقص عملکرد عضلانی ناشی از آن در این ورزشکاران باعث شده است که تحقیق حاضر در پی بررسی قدرت ایزوکنتیک چرخاننده-های داخلی و خارجی شانه ‌برتر والیبالیست‌های با و بدون دیسکنزی‌ باشد.
روش‌کار: 30 والیبالیست 18 تا 25 ساله با تجربه بازی در یکی از سه لیگ برتر کشور (لیگ برتر، لیگ دسته یک، لیگ امید)، به صورت غیر تصادفی و هدف‌مند انتخاب و به دو گروه 15 نفری با و بدون دیسکنزی کتف تقسیم شدند. از دستگاه ایزوکنتیک دینامومتری برای اندازه‌گیری حداکثر گشتاور کانسنتریک عضلات چرخاننده داخلی و اسنتریک عضلات چرخاننده خارجی شانه در وضعیت 90 درجه آبداکشن بازو با سرعت های 60 و 120 درجه بر ثانیه استفاده شد. داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) در سطح معناداری 05/0 α ≤ تحلیل شدند.
یافته ها: حداکثر گشتاور اسنتریک چرخاننده‌های خارجی و قدرت عملکردی شانه برتر گروه والیبالیست‌های با دیسکنزی کتف به طور معناداری کمتر بود. این در حالی بود که گروه‌ها از لحاظ حداکثر گشتاور کانسنتریک چرخاننده‌های داخلی تفاوت معناداری باهم نداشتند.
بحث: والیبالیست‌های با دیسکنزی کتف دچار نقص بیشتری در تعادل عضلانی بین چرخاننده‌های داخلی و خارجی شانه خود هستند. به گونه‌ای که این افراد احتمالاً در قدرت اسنتریک عضلات چرخانندۀ خارجی شانه خود دارای نقص بوده و این نقص منجر به کاهش قدرت عملکردی شانه آن‌ها می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Comparison of isokinetic strength of shoulder rotator muscles among volleyball players with and without scapulae dyskinesia

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Norouzi 1
  • Hooman Minoonejad 2
  • Mahdieh Akoochakian 3

1 Tehran University

2 Department of Health & Sport Medicine Faculty of Physical education & Sport Sciences University of Tehran,

3 Faculty member, University of Tehran, Kish International Campus.

چکیده [English]

Introduction: Change in scapula normal kinematic and scapula-thoracic rhythm cause scapulae dyskinesia. Scapulae Dyskinesia is defined as abnormal position and movement of scapula. The prevalence of scapulae dyskinesia in volleyball players and the resulting muscular dysfunction in these players have made present paper to study isokinetic strength of shoulder internal and external rotator muscles in volleyball players with and without scapulae dyskinesia.
Methods: 30 volleyball players aged 18 to 25 with experience of playing in one of the top three leagues (Premier League, First Division League, Omid League) were selected non-randomly and purposefully and were divided into two groups of 15 players with and without scapulae dyskinesia. Isokinetic Dynamometer system was used to measure maximum concentric torque of shoulder internal rotators and maximum eccentric torque of shoulder external rotators during 90º arm abduction at a speed of 60 and 120 degree per second. Date were analyzed using Multivariate Analyze of Variance (MANOVA) test at the significance level α ≤ 0.05.
Results: Maximum eccentric torque of shoulder external rotators and functional strength of dominant leg were significantly lower in volleyball players with scapulae dyskinesia. However, 2 groups did not have significant difference in maximum concentric torque of shoulder internal rotators.
Conclusion: Volleyball players with scapulae dyskinesia had more muscular balance deficiency between internal and external rotator muscle of shoulder. So that these players may have probably insufficient eccentric strength at shoulder external rotators and this insufficiency may result in decrease of shoulder functional strength.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dyskinesia
  • Volleyball
  • Isokinetic