نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بهداشت و طب ورزش دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

2 دانشگاه تهران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی شیوع دردهای اسکلتی عضلانی و ارتباط آنها با مدت استفاده ازتلفن هوشمند همراه و وضعیت های اتخاذی در بین دانشجویان دانشگاه تهران بود. بدین منظور در یک مطالعه مقطعی تعداد 664 نفر از دانشجویان 18 تا 40 سال دانشگاه تهران به صورت روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و اطلاعات دموگرافیک شامل مدت زمان استفاده از تلفن همراه ثبت شد. سپس وجود و شدت دردهای اسکلتی- عضلانی اندام فوقانی به وسیله پرسشنامه نوردیک و مقیاس رتبه‌بندی عددی (NRS) اندازه‌گیری شد. همچنین وضعیت بدنی دانشجویان هنگام استفاده از گوشی تلفن همراه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که ارتباط معنی‌داری بین مدت‌زمان استفاده از تلفن همراه و درد اسکلتی عضلانی در تمامی نواحی مورد بررسی در هفته گذشته و 12 ماه گذشته وجود دارد. نتایج در رابطه با درد اسکلتی عضلانی اندام فوقانی و تنه و وضعیت‌های اتخاذی دانشجویان نشان داد تنها در ناحیه فوقانی پشت ، گردن و کمر و فوقانی پشت در 12 ماه گذشته و همچنین گردن و فوقانی پشت در 12 ماه گذشته که مانع از کار روزمره شده و همچنین مشکل گردن ، مچ دست و کمر در هفته گذشته با وضعیت اتخاذی بدن رابطه معنی‌داری وجود دارد. با توجه به ارتباط بین درد اسکلتی عضلانی دانشجویان با مدت زمان و وضعیت بدنی ایشان در استفاده از تلفن همراه هوشمند ضرورت دارد ضمن ارایه اطلاعات لازم به دانشجویان در خصوص زمینه سازهای دردهای اسکلتی عضلانی مانند مدت استفاده از تلفن همراه و وضعیت بدنی مناسب هنگام استفاده نیز آموزش داده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Relationship between upper limb musculoskeletal pains and duration and body postures while using smart mobile phones in Tehran University students

نویسندگان [English]

  • freshteh amini 1
  • yousef moghadas tabrizi 1
  • mohammad karimizadeh ardakani 2

1 Department of Health and Sports Medicine, faculty of Physical Education and Sports Sciences, University of Tehran

2 Department of health and sport medicine, faculty of physical education and sport science, University of Tehran, Tehran, IRAN

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the prevalence of musculoskeletal pain and its relationship with the duration of using smart phones and the postures adopted among the students of Tehran University. For this purpose, in a cross-sectional study, 664 students aged 18 to 40 years were selected and the duration of mobile phone use was recorded. Then, the presence and intensity of upper limb musculoskeletal pain was measured by Nordic questionnaire and numerical rating scale (NRS). Also, the physical condition of students while using mobile phones was investigated. The results showed that there is a significant relationship between the duration of mobile phone use and musculoskeletal pain in all the studied areas in the last week and last 12 months. The results related to the musculoskeletal pain of the upper limbs and trunk and the postures adopted by the students showed that only in the upper back, neck and waist and upper back in the last 12 months, and also in the neck and upper back in the last 12 months, which prevented daily work and Also, there is a significant relationship between neck, wrist and back problems in the last week with the adopted body position. Considering the relationship between the musculoskeletal pain of students with the duration and their physical condition in using a smart mobile phone, it is necessary to provide the enough information to students regarding the causes of musculoskeletal pain, such as the duration and the proper physical posture while using it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • smart telephone mobile
  • posture
  • musculoskeletal pain