نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 استاد تمام، گروه آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

آتاکسی مخچه‌ای نوعی اختلال عصبی رایج در کودکی است که باعث نقص در تنظیم حرکات بدن می‌شود. کودکان مبتلا به این اختلال، معمولاً دچار ضعف کنترل حرکتی و تعادل هستند. توانایی حفظ تعادل به جهت اینکه پیش‌نیاز سایر مهارت‌های حرکتی است از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد. این پژوهش به منظور بررسی تأثیر هشت هفته حرکت درمانی با لباس فضایی بر تعادل ایستا و پویا کودکان آتاکسی مخچه‌ای انجام شد. در این پژوهش نیمه تجربی 30 کودک آتاکسی مخچه‌ای با رده سنی شش تا ده سال به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفری (گروه تمرین با لباس فضایی و کنترل) تقسیم شدند. گروه تمرین با لباس فضایی و گروه کنترل حرکت درمانی را به مدت هشت هفته به صورت سه جلسه 60 دقیقه‌ای در هفته با کمک مربیان و تحت نظر متخصص کاردرمانی دریافت کردند. از دستگاه فوت اسکن و آزمون راه رفتن پاشنه به پنجه به ترتیب برای ارزیابی تعادل ایستا و پویا استفاده شد. داده‌های پژوهش از طریق آزمون کوواریانس در سطح معناداری (05/0>p) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با کنترل پیش‌آزمون بین گروه تجربی و کنترل در مورد مؤلفه‌های تعادل ایستا: ناحیه نوسانات مرکز فشار )039/0 (p= و سرعت جابجایی مرکز فشار )015/0 (p= تفاوت معناداری مشاهده شد. همچنین در مورد تعادل پویا نیز اختلاف معناداری بین میانگین گروه‌ها بدست آمد )002/0 (p=. این مطالعه می‌تواند به عنوان پایه‌ای برای تحقیقات بیشتر در زمینه اثرات حرکت درمانی با لباس فضایی برای کودکان آتاکسی مخچه‌ای مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of 8 weeks of physiotherapy with adeli suit on static and dynamic balance of children with cerebellar ataxia

نویسندگان [English]

  • Seyed Hossein Hashemi 1
  • nader rahnama 2

1 PhD Student, Department of Corrective Exercise and Sport Injuries, Faculty of Sport Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran.

2 full professor, Department of Physical Education , University of Isfahan ,Isfahan ,Iran

چکیده [English]

Cerebellar ataxia is a common neurological disorder in children that causes defects in the regulation of body movements. The ability to maintain balance is very important because it is a prerequisite for other movement skills. This study was conducted in order to investigate the effect of 8 weeks of physiotherapy with an adeli suit on the static and dynamic balance of children with cerebellar ataxia. In this semi-experimental study, 30 children with cerebellar ataxia, aged 6 to 10 years, were randomly divided into 2 groups of 15 people (experimental group with adeli suit and control group). The experimental group with adeli suit and the control group received physiotherapy for 8 weeks in 3 sessions of 60 minutes per week with the help of trainers and under the supervision of an occupational therapist. Foot scan device and the heel-to-toe walking test were used to evaluate static and dynamic balance, respectively. The research data were analyzed through the covariance test at the significance level (p<0.05). With the pre-test control, a significant difference was observed between the experimental group and the control regarding the components of static balance: the fluctuation area of the center of pressure (p = 0.039) and the displacement speed of the center of pressure (p = 0.015). There was also a significant difference between mean the groups in the case of dynamic balance was obtained (p=0.002). This study can be used as a basis for further research on the effects of adeli suit physiotherapy for children with cerebellar ataxia.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cerebellar ataxia
  • physiotherapy
  • adeli suit
  • balance