نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 استاد، گروه حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار بیومکانیک ورزشی، گروه آسیب ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان

چکیده

ناپایداری مزمن مچ‌پا منجربه افزایش عدم‌تقارن در اندام تحتانی می‌شود. با‌این‌حال عدم‌تقارن قدرت و سرعت تغییر مسیر بازیکنان فوتبال دارای ناپایداری‌مزمن مچ‌پا مورد تجزیه‌وتحلیل قرار نگرفته است. هدف مطالعه حاضر ارزیابی عدم-تقارن قدرت عملکردی و سرعت تغییر مسیر بازیکنان فوتبال دارای ناپایداری مزمن مچ‌پا می‌باشد. 32 بازیکن حرفه‌ای مرد فوتبال دارای ناپایداری‌مزمن مچ‌پا دراین مطالعه شرکت کردند. از آزمون‌های هاپ یک-و-سه‌گانه تک‌پا برای ارزیابی عدم‌تقارن قدرت افقی و از آزمون‌های چرخشo180و برشo90 برای ارزیابی عدم‌تقارن سرعت تغییر مسیر پای آسیب-دیده-سالم و غالب-غیرغالب استفاده شد. نتایج نشان داد به ترتیب 25(78%) و 7(22%) بازیکن در پای غالب و غیرغالب به آسیب مبتلا بودند. بین عدم‌تقارن هاپ یک‌گانه و عملکرد چرخش °180 در پای غیرغالب (027/0P=؛392/0r=)، آسیب‌دیده (019/0P=؛413/0r=)، و عدم‌تقارن پای آسیب‌دیده و سالم (009/0P=؛452/0-r=) ارتباط معناداری مشاهده شد. ارتباط معناداری نیز بین عدم‌تقارن هاپ‌سه‌گانه و عملکرد برش °90 در پای غالب (042/0P=؛362/0r=) و پای آسیب‌دیده (036/0P=؛373/0r=) مشاهده شد. بااین‌حال بین سایر متغیرها ارتباط معناداری مشاهده نشد (05/0 P>). توافقات کم برای تشخیص مشابه بین آزمون‌های سرعت تغییر مسیر با هاپ (25- 63/%15) و بین آزمون‌های سرعت تغییر مسیر (5/%12) نشان داده شد. باتوجه‌به اینکه پای غالب مسئول انجام مهارت‌های فوتبال است، می‌تواند توانایی بازیکنان فوتبال دارای ناپایداری‌مزمن مچ‌پا را حین فعالیت‌های عملکردی فوتبال کاهش دهد؛ بنابراین باتوجه‌به ارتباط بین عدم‌تقارن قدرت افقی و سرعت تغییر مسیر چندجهته، پیشنهاد می‌شود در برنامه‌های آماده‌سازی و توانبخشی، تمریناتی باهدف کاهش عدم‌تقارن قدرت افقی به‌منظور بهبود عملکرد سرعت تغییر مسیر طراحی شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Assessing functional strength asymmetry and change of direction speed in soccer players with chronic ankle instability

نویسندگان [English]

  • Mostafa Ziaei 1
  • Vahid Zolaktaf 2
  • hamed esmaeili 3

1 Department of Sport Injury and Corrective Exercise, School of Physical Education and Sport Science, University of Isfahan, Isfahan, Iran

2 Associate Professor, Department of Sport Injury and Corrective Exercise, School of Physical Education and Sports Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran

3 Associate Professor, Department of Sport Injury and Corrective Exercise, Faculty of Sport Sciences, University of Isfahan, Iran.

چکیده [English]

Chronic ankle instability (CAI) leads to increased asymmetry in the lower limbs. However, strength asymmetry and change of direction speed (CODS) among soccer players with CAI have not been analyzed. This study aimed to assess the asymmetry of functional strength and CODS in soccer players with CAI. 32 male professional soccer players with CAI participated in this study. Single-leg hop (SLH) and triple hop (SLTH) tests were used to evaluate horizontal strength asymmetry, while the 180°turn and 90°Cut tests were used to assess CODS asymmetry for the injured and uninjured, dominant and non-dominant limbs. The results showed 25(78%) and 7(22%) players had injuries in their dominant and non-dominant limbs, respectively. A significant relationship between SLH asymmetry and 180oturn performance was observed in non-dominant limb (r=0.392, P=0/027), injured limb (r=0.413, P=0/019), and injured and uninjured limbs asymmetry (r=-0.452, P=0.009). A significant relationship was also observed between SLTH asymmetry and 90°Cut performance in dominant limb (r=0.362, P=0/042) and injured limb (r=0.373, P=0.036). However, no significant relationship was observed between other variables (P>0.05). Low agreements for similar identification were shown between CODS and Hop (15.63-25%) and between CODS tests (12.5%). Considering the dominant limb is responsible for performing soccer skills, it could reduce the ability of soccer players with CAI during functional soccer activities. Therefore, considering the relationship between horizontal strength asymmetry and multidirectional CODS, it is suggested to design exercises aimed at reducing horizontal strength asymmetry to improve CODS performance in preparation and rehabilitation programs for soccer players with CAI.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soccer
  • Asymmetry
  • Functional strength
  • Change of direction speed
  • Ankle