نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی تهران

2 استاد یار دانشگاه شهید بهشتی

3 تهران. ولنجک. دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر 6 هفته تمرین نوردیک همسترینگ بر زاویه Q، نسبت قدرت عضله همسترینگ به عضله چهارسرران و فعالیت الکتریکی این عضلات در فوتبالیست‌های نوجوان دارای زانوی پرانتزی شهر تهران است. از میان فوتبالیست‌های نوجوان دارای زانوی پرانتزی شهر تهران، 13 نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند. زاویه Q، نسبت قدرت همسترینگ به چهارسرران و فعالیت الکتریکی عضلات بعد از 6 هفته تمرین نوردیک همسترینگ اندازه‌گیری شد. از آزمون تی وابسته برای تحلیل داده‌ها استفاده شد. نتایج مطالعه حاضر نشان داد بین پیش آزمون و پس آزمون زاویه Q ، نسبت قدرت عضله همسترینگ به چهارسر در حالت اکستنشن و فلکشن در هر دو سرعت زاویه‌ای 60 و 180 درجه بر ثانیه تفاوت معناداری وجود دارد. نتایج حاصل از پیش آزمون و پس آزمون فعالیت الکتریکی عضلات نیم غشائی، دو سر رانی و پهن خارجی در سرعت زاویه‌ای 60 درجه بر ثانیه تفاوت معناداری را نشان داد و این در حالی است که این تفاوت معنادار برای عضلات نیم غشائی و دو سر رانی در سرعت زاویه‌ای 180 درجه بر ثانیه نیز قابل مشاهده بود. اما در عضله پهن داخلی در سرعت زاویه‌ای 60 و 180 درجه بر ثانیه و در عضله پهن خارجی در سرعت زاویه‌ای 180 درجه بر ثانیه تفاوت معنا داری مشاهده نشد. با توجه به نتایج، تمرین نوردیک همسترینگ می تواند برای اصلاح زانوی پرانتزی، تقویت عضله همسترینگ و پیشگیری از آسیب های ناشی از این موارد مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of six weeks of Nordic hamstring training on the Q angle, the ratio of hamstring to quadriceps strength and the electrical activity of these muscles in young soccer players with Genu Varum.

نویسندگان [English]

  • ebrahim zavareh 1
  • Hoda MOZAYANI 2
  • فاطمه movahedinia 3

1 shahid beheshti university. Tehran

2 Health and Sport Rehabilitation، Shahid Beheshti university,Tehran, Iran

3 shahid beheshti university. Tehran

چکیده [English]

the aim of this study is to investigate the effect of 6 weeks of Nordic hamstring exercise on Q angle, hamstring to quadriceps strength ratio and electrical activity of these muscles in adolescent soccer players with Genu Varum in Tehran. Among the teenage soccer players with Genu Varum in Tehran, 13 people were randomly selected. The Q angle, the ratio of hamstring to quadriceps strength and the electrical activity of vastus lateralis, vastus medialis, semimembranosus and biceps femoris were measured after 6 weeks of Nordic hamstring exercise Dependent T-test with repeated measurements was used for data analysis. The results showed that there was a significant difference between pre - test and post - test Q angle, hamstring to quadriceps strength ratio in extension and flexion mode at both angular velocities of 60 and 180 degrees per second. The results of pre-test and post-test of electrical activity of semimembranosus, biceps femoris, and vastus lateralis muscles at angular velocity of 60 degrees per second showed a significant difference. And this was while this significant difference was also observable for the semimembranosus and biceps femoris muscles at angular velocity of 180 degrees per second. But in the vastus medialis muscle at angular velocity of 60 and 180 degrees per second and vastus lateralis muscle at angular velocity of 180 degrees per second no significant difference was observed. as a results, the Nordic hamstring exercise can be used for correcting Genu Varum deformity, strengthening the hamstring muscle and preventing injuries caused by these factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nordic hamstring exercise
  • Angle Q
  • hamstring to quadriceps strength ratio