نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

زاویه کایفوز سینه‌ای و لوردوز کمری در بیماران با کمر درد افزایش می‌یابد. این بدراستایی باعث افزایش بارگذاری بر بافت‌های فعال و غیرفعال ستون‌فقرات کمری شده و نهایتا باعث کمر درد می‌شود. هدف از مطالعه‌ی حاضر تاثیر تمرینات ثبات‌مرکزی همراه با هالوینگ‌شکمی بر راستای بر راستای ساجیتال ستون‌فقرات سینه‌ای و کمری در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی است. در این کارآزمایی بالینی 30 زن مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی ثبت نام شدند. بیماران بصورت تصادفی به گروه تجربی و کنترل تخصیص یافتند (هر گروه 15 نفر). گروه تجربی به مدت 8 هفته تمرینات تمرینات ثبات‌مرکزی همراه با هالوینگ‌شکمی را انجام دادند و گروه کنترل هیچ مداخله‌ای نداشتند. زاویه کایفوز سینه‌ای و لوردوز کمری در حالت ایستاده ارزیابی شد. از روش آماری کوواریانس برای مقایسه نتایج بین گروهی استفاده شد. نتایج نشان داد که گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل با اندازه اثر بالا در کاهش زاویه کایفوز سینه‌ای‌ (487/0, ηp2= 000‌/‌0‌P=) و لوردوز کمری (654/0, ηp2= 000/‌0‌P=) تاثیر معناداری داشته است. تمرینات ثبات-مرکزی همراه با هالوینگ‌شکمی با فعال کردن عضلات عمقی به عنوان عضلات پاسچرال وضعیت خنثی ستون‌فقرات را بازیابی می‌کند. در نتیجه، توزیع نامتقارن بارگذاری بر روی ستون فقرات کمری اصلاح شده و درد کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of Core Stability Exercises combined with abdominal hollowing on Sagittal alignment of Spine in Patients with Chronic Non-Specific Low Back Pain

نویسندگان [English]

  • Mahsa Mohamadkhani
  • Ali Yalfani
  • Mohamadreza Ahmadi
  • Azadeh Asgarpoor

Bu-ali sina university

چکیده [English]

Thoracic kyphosis and lumbar lordosis increase in patients with low back pain (LBP). This spine misalignment increases the loading on the active and passive tissues of the lumbar spine and ultimately causes LBP. The purpose of this study is the effect of core stability exercises (CSE) combined with abdominal hollowing (AH) on sagittal alignment of spine in patients with chronic non-specific low back pain (CNLBP). Thirty women with CNLBP were enrolled in this clinical trial. Patients were randomly assigned to experimental and control groups (15 people in each group). The experimental group performed CSE exercises combined with AH for 8 weeks, and the control group had no intervention. Thoracic kyphosis and lumbar lordosis were evaluated while standing. Covariance statistical method was used to compare results between groups. The covariance results showed that the experimental group compared to the control group had a significant effect with a high effect size in reduction of thoracic kyphosis (P= 0.000, ηp2= 0.487) and lumbar lordosis (P= 0.000, ηp2= 0.654). The CSE combined with AH restores the spine neutral position by deep muscles activating as the postural muscles. As a result, the loading asymmetric distribution on the lumbar spine is corrected and reduced pain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Low back pain
  • spine
  • Alignment
  • Hollowing
  • Exercise