نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم ورزشی- دانشکده ادبیات . دانشگاه شهرکرد

2 استادیار بیومکانیک ورزشی، گروه علوم ورزشی،دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد

3 گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، ایران

4 دانشیارتوانبخشی ورزشی، گروه علوم ورزشی،دانشکدۀادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد

چکیده

چکیده
ثبات و تقویت مطلوب ناحیه‌ی مرکزی به عنوان پل ارتباطی، در انتقال مؤثر نیروی تولید شده و عملکرد بیومکانیکی کارآمد در ورزش پارکور مهم است. هدف از انجام این تحقیق بررسی میزان تاثیر 8 هفته تمرینات ثبات مرکزی بر بهبود عملکرد جسمانی ورزشکاران پارکور بود. در این مطالعه32 نفر با حداقل سابقه 2 سال ورزش منظم پارکور به صورت در دسترس انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. گروه تجربی برنامه تمرینی ثبات مرکزی با استفاده از توپ سوئیسی را به مدت 8 هفته و هر هفته 3 جلسه اجرا کردند. برای سنجش عملکرد جسمانی ورزشکاران، از دینامومتر برای سنجش قدرت عضلات پشتی، تست‌های میدانی پروتکل مک‌گیل (کرانچ، پلانک، پلانک راست، پلانک چپ، سورنسن) جهت ارزیابی استقامت عضلات مرکزی و از دستگاه اسکن کف‌پا جهت بررسی تغییرات مرکز فشار در تعادل دو پا و یک پا، با پای برتر و غیر برتر استفاده شد. آزمون شاپیروویلک توزیع طبیعی داده‌ها را نشان داد و نتایج آزمون تی مستقل نشان‌دهندة اثر معنادار دوره تمرینی بر متغیرهای استقامت و قدرت عضلانی گروه تجربی بود )05/0≤ (P. در بررسی تعادل دو گروه میزان مساحت نوسان فشار تست تعادل دو پا و همچنین مسافت طی شده مرکز فشار پای برتر گروه تجربی به طور معناداری تغییر کرده بود )05/0≤ (P. بر اساس تحقیق حاضر می‌توان انتظار داشت افزایش ثبات عضلات مرکزی سبب انتقال مؤثرتر نیرو شود و درنتیجه، روشی قابل اعتماد برای اثربخشی تمرینات مختلف در جهت ارتقای سطح عملکرد جسمانی ورزشکاران پارکور باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of eight weeks core stability training on improving the physical performance in parkour athletes Male 12 to 20 years old (semi-experimental study)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ganjeh Amineh 1
  • Banafsheh Mohammadi 2
  • Mohammad Rabiei 3
  • Behnam Ghasemi 4

1 MSc Student of Sport Injuries and Corrective Exercise, Department of Sport Sciences, Faculty of Literature and Humanities, Shahrekord University, Shahrekord, Iran

2 Assistant Professor, PhD in Sport Biomechanics, Department of Sport Sciences, Faculty of Literature and Humanities, Shahrekord University, Shahrekord, Iran.

3 Department of Sport Sciences, Faculty of Humanities, Shahrekord University, Shahrekord, Iran

4 Associate Professor in Sport Rehabilitation, PhD in Sport Injuries and Corrective Exercise, Department of Sport Sciences, Faculty of Literature and Humanities, Shahrekord University, Shahrekord, Iran

چکیده [English]

Abstract
The stability and desirable strengthening of the core region as a bridge is important in the effective transmission of the generated force and efficient biomechanical performance in parkour sport. The purpose of this research was to investigate the effect of 8 weeks core stability training on improving the physical performance of parkour athletes. In this study, 32 people with at least 2 years of regular parkour experience were selected as available and randomly divided into two experimental and control groups.
The experimental group performed the core stability training program by Swiss ball for 8 weeks and 3 sessions per week. the dynamometer to measure the strength of the back muscles, McGill protocol field tests (crunch, plank, right plank, left plank, Sorensen) to evaluate the endurance of the core muscles. And the foot scanning device was used to check the changes of the center of pressure in pair leg balance and single leg and evaluated balance in dominant and non-dominant leg and both of them.It showed a significant effect of the training period on the endurance and muscle strength variables of the experimental group (P ≤ 0.05). In examining the balance of the two groups, the pressure oscillation area of pair legs balance test and the passed distance by the center of pressure in the dominant leg of experimental group changed significantly. (P ≤ 0.05). it will be a reliable method for the effectiveness of various exercises in order to improve the level of physical performance of parkour athletes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • :” core stability training”
  • “athletes”
  • ” parkour”
  • “balance”