دوره و شماره: دوره 6، شماره 16، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-113 

مقاله پژوهشی

1. تأثیر یک برنامۀ تمرینی عصبی‌عضلانی بر عملکرد اندام تحتانی و راستای سه‌بعدی در زانوی مردان هندبالیست در فرود یک پا

صفحه 13-32

محمدرضا محمدی؛ محمدحسین علیزاده؛ اسماعیل ابراهیمی تکامجانی؛ الهام شیرزاد


4. بهینه سازی الگوی شوت روی پای فوتبال براساس سرعت توپ

صفحه 61-76

مصطفی حاج لطفعلیان؛ حیدر صادقی؛ سروش باقری کودکانی


5. مقایسه تاثیر تمرینات سنتی و تمرینات با حمایت وزن (BWST) بر تراکم استخوان افراد پاراپلژی

صفحه 79-94

ابراهیم بنی طالبی؛ بهنام قاسمی مبارکه؛ اسدالله ابراهیمی؛ آرمان دهقانی