طبق آیین نامه کمیسیون بررسی نشریات، نشریات علمی پژوهشی مورد تأیید آن سازمان نمی توانند بیشتر از ده درصد مقالات چاپی در یک سال را به مقالاتی از یک نویسنده تکراری تخصیص دهند. پیرو این بند آیین نامه و طبق آیین نامه داخلی شورای نشر پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی مقرر شده است هر نویسنده حداکثر چهار مقاله در جریان بررسی و آماده چاپ در نشریه داشته باشد و تا تعیین تکلیف شدن و یا انتشار سایر مقالات، نشریه نمی تواند مقاله جدیدی را از ایشان وارد مراحل بررسی نماید و از مقالات پذیرفته شده هر نویسنده به جز موارد خاص در سال بیشتر از یک مقاله منتشر نخواهد شد.

راهنمای تهیة مقاله برای فصلنامة علمی- پژوهشی

«مطالعات طب ورزشی»

 

ساختار نگارشی مقالات نشریه علمی و پژوهشی مطالعات طب ورزشی

ساختار مقالات مروری 

ساختار نگارشی مقالات مروری باید مطابق مقالات پژوهشی باشد، با این تفاوت که مقاله مروری باید از قسمت‌های زیر تشکیل شده باشد:

1) چکیده فارسی و انگلیسی خلاصه‌ای از مقدمه، محورهای موضوعی مقاله، جمع‌بندی و ارائه چشم‌اندازهای پژوهشی

2) مقدمه شامل خلاصه‌ای از مبانی نظری و تجربی برای ارائه یک رویکرد جدید علمی، خلق یا به چالش کشیدن یک فرضیه و معرفی چهارچوب، جهت و مسیری که مقاله برای رسیدن به هدف موردنظر اتخاذ کرده است

3) محورهای موضوعی مقاله با رعایت انسجام مطالب در هر محور و بین محورها

4) جمع‌بندی

5) ارائه چشم اندازهای پژوهشی

6) حداقل 25 درصد منابع باید از نویسنده یا نویسندگان باشد

7)براساس آیین نامه نشریات پژوهشگاه علوم ورزشی ،نویسنده مسئول مقالات ارسالی حتما باید عضو هیات علمی دانشگاهها وموسسات علمی پژوهشی باشند

ساختار نگارشی مقالات پژوهشی

‌خواهشمند است شیوه‌نامۀ زیر را مطالعه و بر اساس آن اقدام به ارسال مقاله کنید. لازم به توضیح است که مقالات دریافتی از طریق سایت پژوهشگاه در مرحلۀ اول و پیش از ارسال به داوری از نظر رعایت شیوه‌نامۀ زیر بررسی خواهد شد و در صورت عدم رعایت آن، مقاله برای داوری ارسال نخواهد شد.

 اصول کلی

 1-1. مقالۀ ارسالی باید اصیل  ‌باشد.

1-2. ترجمۀ مقالات پذیرفته نمی‌شود. 

1-3. مقالۀ مروری از اشخاص مجرب که حداقل 20 مقاله در موضوعات مرتبط در نشریات داخلی یا خارجی چاپ کرده باشند، پذیرفته می‌شود و باید شامل عنوان، چکیدۀ فارسی و انگلیسی، کلیات و تاریخچه‌ای در مورد موضوع، هدف از انجام پژوهش، مطالب علمی و مطالعات انجام شده دربارۀ موضوع، تجزیه‌وتحلیل و بحث در رابطه با پژوهش‌های ارائه شده و نتیجه‌گیری باشد. نتیجه‌گیری باید شامل جمع‌بندی و نتیجۀ کلی باشد. همچنین پیشنهادهای سازنده برای آینده بیان شود. علاوه بر آن، پژوهش باید دربردارندۀ گزارش موارد نادر و جالب، شرح حال مربوط به مراجع، بحث دربارۀ گزارش تهیه شده، بدون نیاز به مروری بر مقالات و کارهای انجام شدۀ قبلی، نکات مهم و مورد توجه و بیان آموخته‌های قبلی پژوهشگر به تناسب موضوع باشد.

1-4. نامه به سردبیر و گزارش کوتاه باید در مورد موضوعات جدید باشد.

1-5. تعداد نویسندگان هر مقاله نباید بیشتر از سه نفر باشد. تنها مقالۀ برگرفته از رسالۀ دکتری و طرح‌های پژوهشی مجاز است تا چهار نویسنده داشته باشد و نامۀ تأییدیۀ دانشگاه نیز باید ضمیمۀ پرونده شده باشد.

 1-6. شیوه‌نامۀ ارسال مقالات:

مقالات باید از طریق سامانة نشریة مطالعات طب ورزشی پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی (www.journals.ssrc.ac.ir،  به صورتی که شرح داده شده است، ارسال شود.

1-7. آئین‌ نگارش زبان فارسی به‌ طور کامل رعایت شود و از به‌کاربردن واژه‌های خارجی که معادل‌های دقیق و رسایی در زبان فارسی ندارند، خودداری شود.

   2. نحوة تنظیم مقالات

 2-1. صفحة اول باید شامل هر دو چکیده به شرح زیر باشد:

2-1-1. چکیدة فارسی در بالای صفحه و شامل عنوان،  نام و نام خانوادگی نویسندگان و متن چکیدة فارسی به‌همراه کلیدواژه‌های مرتبط باشد. درجة علمی و محل اشتغال آن‌ها، مؤسسة ناظر، حامیان مالی و محل انجام پژوهش و نویسندة مسئول و آدرس ایمیل او در پاورقی نوشته شود (در مقاله‌های برگرفته از طرح پژوهشی، باید از درج شمارة قرارداد در هر قسمت از مقاله پرهیز شود).

2-1-2. چکیدة انگلیسی در پایین صفحه و شامل عنوان، نام و نام خانوادگی و متن چکیدة انگلیسی به‌همراه کلید واژه­های مرتبط باشد.

2-2. تعداد کلمات هر چکیده باید حداکثر 150 کلمه باشد. از ذکر مقدار pvalue،R  و منابع استفاده‌شده برای آزمون یا پرسش‌نامه و استفاده از کلمات، حروف و علائم اختصاری لاتین در چکیدة کوتاه اجتناب شود.

2-3. اندازه و نوع قلم متن مقاله B nazanin  12، چکیده B nazanin  10 بولد،تیتر جداول و تصاویر B nazanin 10، تیترهای دیگر مانند مقدمه، روش و غیزه B nazanin 12 بولد باشد و تعداد صفحات مقاله از 15 صفحه تجاوز نکند.

2-4. قلم تمام نوشته‌های انگلیسی مقاله، Times New Roman  و اندازه­های چکیدة لاتین (10 بولد)، پانویس‌ها (8) و منابع لاتین (10) باشد.

 2-5. عکس‌ها، نمودارها و جدول‌های مربوط به مقاله، به همراه شرح کامل آن‌ها در متن اصلی مقاله آورده و شماره‌گذاری شوند. نمودارها و شکل‌های ارسالی باید اصلی، دقیق و روشن باشند. لازم است جداول بدون استفاده از خطوط طولی و تنها با استفاده از چند خط عرضی (ترجیحاً 3 خط) تنظیم شوند.

 2-6.مقاله باید ضمن رعایت قواعد دستوری، به فارسی سلیس و روان نوشته شده باشد و تا حد امکان از کاربرد اصطلاحات بیگانه که معادل مناسب فارسی دارند پرهیز گردد. در صورتی که واژه جایگزین فارسی مصطلح یا مناسب نباشد، می‌توان با حروف فارسی از آوانویسی استفاده و اصل واژه انگلیسی در داخل پرانتز یا زیرنویس نگاشته شود.  

  2-7. مولف باید معادل لاتین نام های خارجی و اصطلاحات مورد استفاده را در پایین صفحه زیر نویس نماید. واژه ها و یا عباراتی که بصورت علائم اختصاری بکار برده می شوند نیز در اولین استفاده، نام کامل آنها ذکر گردد. البته در خصوص واژه‌های اختصاری و مخفف و نمادها لازم به ذکر است که فقط موارد استاندارد آنها قابل استفاده می‌باشد و به هیچ وجه در عنوان و چکیده‌ها نباید مورد استفاده قرار گیرند.

 2-8. تمامی متن اصلی مقاله می بایست دارای شماره صفحه (در پایین و مرکز صفحه) باشد.

2-9.فایل کاور لتر (فایل مشخصات نویسندگان)

 نویسنده موظف است فایل کاور لتر را از اینجا دانلود نموده و دقیق تکمیل نماید (شماره همراه و پست الکترونیک معتبر همه نویسندگان ضروری است.

  • در خصوص سند اصالت مقاله، اگر  مقاله مستخرج از پایان نامه ارشد و یا رساله دکترا و یا طرح پژوهشی است نویسنده موظف است سند مربوطه را در قالب فایل های تکمیلی ارسال نماید و اگر مقاله برگرفته از طرح پژوهشی، پایان نامه و یا رساله نمی باشند، محققین می بایست حداقل از یک گروه پژوهشی تاییدیه پروتکل اجرای طرح را گرفته و ضمیمه پرونده مقاله نمایند.
  • تمامی مکاتبات نشریه تنها با نویسنده مسئول انجام خواهد شد.
  • یادآوری میگردد پس از وارد کردن اسامی در پرونده مقاله و ورود مقاله به پروسه بررسی، امکان ایجاد هیچ تغییری در تعداد و ترتیب نام نویسندگان وجود ندارد. لطفا هنگام ثبت اسامی دقت بفرمایید.

  2-10. اصل مقاله باید شامل موارد زیر باشد:

2-10-1. مقدمه: بیان مسئله، ضرورت و اهمیت و هدف از اجرای پژوهش با مروری بر مطالعات گذشته.

2-10-2. روش پژوهش: شرح دقیق طرح پژوهش، جامعه و نمونۀ آماری، مواد و روش‌های اندازه‌گیری (روایی و پایایی وسایل و آزمون‌ها) و روش‌های آماری

2-10-3. یافته‌ها (نتایج): شرح کامل یافته‌های پژوهش

2-10-4. بحث: شرح نکات مهم یافته‌ها و مقایسۀ آن با یافته‌های حاصل از مطالعات دیگر و توجیه و تفسیر موارد مشترک و مورد اختلاف، بیان کاربرد احتمالی یافته‌ها و در نهایت نتیجه‌گیری و ارائة پیشنهادهای حاصل از یافته‌های پژوهش.

2-11-5. در انتهای مقاله دو پاراگراف کوچک ارائه داده شود؛ یکی دربارة آنچه تاکنون در مورد موضوع پژوهش می­دانستیم و دیگری دربارة اینکه مقالة حاضر چه اطلاعات جدیدی به حیطه و موضوع مورد مطالعه اضافه کرده است.

در انتهای مقاله و در  قسمتی بعنوان پیام مقاله، دریک یا دو جمله پیام  یا دستاورد کاربردی مقاله بیان شود.

  • تشکر و قدردانی: در این قسمت نام منبع یا منابع حمایت مالی که منجر به انجام پژوهش و تهیه مقاله گردیده است ذکر می شود و از کلیه افراد یا گروه­هایی که در انجام پژوهش همکاری داشته اند تشکر و قدردانی می گردد. البته استفاده یا عدم استفاده این قسمت در متن مقاله به دلخواه نویسندگان است.

3. شیوه‌نامة نوشتن متن مقاله و ارجاع منابع داخل متن

3-1. مقاله نباید اشکالات نگارشی و ادبی داشته باشد. نکات زیر برخی از مهم­ترین موارد نگارشی است که باید رعایت شود:  رعایت نیم‌فاصله‌ها در کلماتی با دو جزء، مانند می‌توان، می­‌شود، روان‌شناسی، کم­تحرک و. . .؛ گذاشتن علامت « ء» در کلماتی مانند تأییدی، تأثیر، مؤلفه، مؤثر و . . . ؛ جدانویسی کلماتی مانند عامل­­های، پرسش‌نامه، به‌دست­آمده و . . .؛ گذاشتن تنوین در کلماتی مانند مثلاً، اصلاً و . . .؛ به‌کار‌بردن « همزه » به‌جای « ی» در کلماتی مانند دامنة حرکتی، نمرة آزمون و . . .؛ استفاده از واژة پژوهش، پژوهشگر، پژوهش‌ها به‌جای تحقیق، محقق، تحقیقات؛ استفاده از واژة معنادار به­جای معنی‌دار.

3-2. پس از ویرگول یک فاصله بگذارید و سپس کلمة بعدی را بنویسید. پیش از ویرگول نباید فاصله وجود داشته باشد. مانند پژوهشگران، گزارش دادند . . .

3-3. پس از نقطه یک فاصله بگذارید و سپس کلمه بعدی را بنویسید.

3-4 ـ کلمه‌های لاتین نباید داخل متن فارسی بیایند. به­جای آن‌ها، معادل فارسی آن‌ها را در متن بنویسید، حتی علائم اختصاری‌ای مانند «اس.پی.اس.اس» و سپس در اولین ارجاع زیرنویس کنید.

3-5. فونت پانویس­ها باید Times New Roman 8 باشد و پس از شماره، نقطه و یک فاصله گذاشته شود و سپس نام خاص لاتین یا توضیحات مربوط نوشته شود. نوشته­ها و اعداد باید در یک امتداد باشند. برای این کار، اگر دو بار ساب اسکریپت را کلیک کنید، هر دو در یک امتداد قرار خواهند گرفت.

3-6. نباید نام کوچک نویسنده در داخل متن یا پانویس نوشته شود و تنها نام خانوادگی  باید ذکر شود.

3-7. در داخل متن، هر جا که نیاز به استفاده از کمانک (پرانتز) باشد، باید بین حرف آخر کلمة قبل از کمانک و کمانک اول و پس از کمانک دوم و کلمه بعد یک فاصله باشد. مثلاً: بررسی اشمیت (2004) نشان داد. . .

 

4. نحوۀ نگارش منابع مورد استفاده در متن

4-1. شیوه منبع دهی در این مجله بر اساس شیوه ونکور (ظهور در متن) است. در این شیوه اولین ارجاع در متن شماره یک را گرفته و این منبع در بخش منابع در انتهای مقاله نیز با شماره یک مشخص می‌شود.  تعداد منابع فارسی و انگلیسی نباید بیش از 40 شماره باشد.

4-2. در داخل متن هر جا نیاز به استفاده از پرانتز است، باید بین حرف آخر کلمه و پرانتز فاصله باشد و پرانتز نباید به کلمه بچسبد؛ مثلاً : بررسی انجام شده توسط اشمیت (1) در سال 2007 نشان داد ...

4-3. در مواردی که محقق اقدام به نوشتن نام نویسنده مقاله و سال اجرای تحقیق می‌کند (همچون مثال بالا) لازم است تا شماره منبع موردنظر را نیز ذکر کند. همچنین توجه شود زمانی که در داخل پرانتزهای استفاده شده برای نوشتن منابع (در داخل متن)، بیش از دو منبع قرار می‌گیرد، منابع باید از کوچک به بزرگ و از سمت چپ به راست بدون فاصله نوشته شوند و با حرف کاما از یکدیگر جدا شوند مثلاً: (12،14،21). اگر منابع داخل پرانتز بیش از دو مورد است و پشت سر هم قرار دارند، به‌جای نوشتن همۀ آن‌ها، بین منبع اول و آخر یک خط تیره قرار داده شود: مثلاً به‌جای (1،2،3،4) نوشته شود (4-1). علاوه بر این می‌توان این شیوه‌ها را با یکدیگر ترکیب نمود (19،12،7-2).

4-4. زمانی که بخشی از مطالب یک کتاب استفاده شده و محقق قصد مشخص ساختن دقیق محل موردنظر را دارد می‌تواند از این شیوه استفاده کند (ص 23، 4) که به مفهوم صفحه 23 از منبع 4 است. زمانی نیز که محقق قصد نقل قول از محققی دیگر را دارد می‌تواند به این شکل نقل قول کند: ریچارد ای. اشمیت (2004) بیان داشت ... (به نقل از 5) که این به این مفهوم است که نویسنده منبع 5 را مطالعه نموده و در این منبع نتایج مطالعه اشمیت را گزارش می‌کند.

4-5. استفاده از سیستم EndNote جهت کاهش اشتباه و ارتقاء کیفیت نشریه پیشنهاد می‌شود.

نویسندگان برای اخذ اطلاعات کامل در خصوص شیوه‌ی منبع دهی ونکور می‌توانند اطلاعات لازم را از سایت‌های مختلف به زبان فارسی و انگلیسی دریافت کنند. همچنین از طریق لینک زیر نیز می‌توان اطلاعات کاملی در این خصوص اخذ نمود:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256

 

نحوۀ نگارش منابع مورد استفاده در انتها

تمامی منابع فارسی باید به  زبان انگلیسی نوشته شوند، سال منابع فارسی به میلادی ذکر شود و عبارت (In Persian) در انتها آورده شود.

منابعی که در متن مورد استفاده قرار می‌گیرند باید به صورت زیر معرفی شوند

1- مقاله

نام خانوادگی و نام نویسنده (تا 6 نفر اول به‌صورت کامل و بیش از 6 نفر با استفاده از واژه همکاران/ et al آورده شود). عنوان مقاله. نام مجله. زمان انتشار؛ شماره دوره (شماره مجله): شمارۀ صفحه.

مثال:

Schmidt R A, Wulf G. Continuous concurrent feedback degrades skill learning: Implications for training and simulation.  Hum Factors. 1997 Dec; 39(4):509-25.

در خصوص شیوه نوشتن نام مجلات باید از شیوه Medline به‌صورت مخفف استفاده شود. برای یافتن مخفف نام مجلات می‌توان از لینک زیر خلاصه نام مجلات معتبر دنیا را دریافت نمود:

http://www.efm.leeds.ac.uk/~mark/ISIabbr

 

2- کتاب

 

 مثال منبع نویسی:

Ramezanzade. H, Arabnarmi. B. (2016 Spring & Summer). Prediction Stages of Exercise Behavior Change Based of Decisional Balanceand Self-efficacy. Research on Educational Sport. 4(10): 97-114. (Persian)

Stuart, D. Thelwall, M. & Harries, G. (2007). UK Academic Web Links and Collaboration: An Exploratory Study. Journal of Information Science. 23 (2): 231- 46.

 

مثال ارجاع دهی داخل متن:

وب‌سایت یک منبع اطلاعاتی منتخب در عصر دیجیتال است. این احتمال که توقع کاربران برای دسترسی آسان به اطلاعات مفید از طریق وب‌سایت برآورده شود و تأثیر قابل‌توجهی بر روی رفتار اطلاعاتی مشتریان بگذارد، بسیار زیاد است (صراطی‎شیرازی و گل‌تاجی،2008، 12). 

تنوع و گوناگونی افرادی که اسناد و مدارک وب و پیوندها را ایجاد می‌کنند، کیفیت و اعتبار این روش را تحت تأثیر قرار می‌دهد (بجونبرن و اینگورسن، 2001، 12). 

کتاب ترجمه

نام خانوادگی و نام نویسنده (نویسندگان). عنوان کتاب. نام و نام‌خانوادگی مترجم/ مترجمان. شمارۀ چاپ یا ویرایش. شهر محل نشر: ناشر؛ سال انتشار. ص شمارۀ صفحه.

کتاب تألیف

نام خانوادگی و نام نویسنده (نویسندگان). عنوان کتاب. شمارۀ چاپ. شهر محل چاپ: ناشر؛ سال انتشار. ص شمارۀ صفحه.

مثال:

Schmidt RA, Lee TD. Motor control and learning.4thed. Champaign. IL: Human Kinetic; 2005. p. 21-5.

توضیح این که در کتاب‌هایی که از چند بخش کتاب استفاده شده است می‌توان شماره صفحات بخش‌های مختلف را به شکل زیر وارد نمود:

ص 231، 209،20-15 

در این‌گونه موارد در متن مقاله نیز می‌توان در هر بار استفاده از این منبع شماره صفحه را به این شکل مشخص نمود: نمازی زاده (ص 231،4) و این پرانتز به این مفهوم است که مطلب متعلق به صفحه 231 منبع شماره 4 (که متعلق به دکتر نمازی زاده است) می‌باشد.

3- مقاله از شبکه اینترنت یا اطلاعات موجود در لوح‌های فشرده

نام خانوادگی و نام نویسنده (نویسندگان). عنوان مطلب. محل انتشار: نام منتشرکننده یا ناشر؛ تاریخ دریافت. نشانی اینترنتی یا نام لوح فشرده.

  4- پایان‌نامه، رساله و طرح‌های پژوهشی

نام خانوادگی و نام مجری (مجریان). عنوان پایان‌نامه، رساله یا پژوهش (ذکر واژه پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رساله دکتری یا طرح پژوهشی). محل انتشار: دانشگاه یا سازمان حامی؛ سال انتشار.

5- مجموعه مقالات کنفرانس‌ها یا همایش‌های علمی

نام خانوادگی و نام نویسنده (نویسندگان). عنوان مقاله. عنوان همایش؛ زمان همایش؛ مکان همایش: نام ناشر؛ زمان انتشار. ص شماره صفحه.

 به منظور صدور نامه پذیرش مقالات، ضروری است چکیده انگلیسی بلنداز طریق سامانه نشریه توسط نویسنده مسؤول مقاله ارسال گردد.

با عنایت به چشم انداز واحد نشریات پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی در افق 1400 در راستای هدف کیفی­سازی و نمایه­سازی نشریات پژوهشگاه در پایگاه­های معتبر بین­المللی به منظور افزایش اعتبار و منزلت نشریه نزد مجامع و مراجع علمی ملی و بین المللی و نظام‌های رتبه‌بندی و اعتبارسنجی رسمی، مقرر شد که چکیده بلند انگلیسی 1000 کلمه ای در آخرین نسخه اصلاح شده مقاله (با تاکید بر "مواد و روش" و "نتایج", توسط نویسنده تهیه و از طریق سامانه نشریه ارسال گردد. در صورت نیاز به ویرایش ادبی، مسؤولیت ارسال چکیده بلند انگلیسی مقاله به دارالترجمه بر عهده نویسنده مسؤول مقاله می­باشد.

 

 

 مثال منبع نویسی:

Ramezanzade. H, Arabnarmi. B. (2016 Spring & Summer). Prediction Stages of Exercise Behavior Change Based of Decisional Balanceand Self-efficacy. Research on Educational Sport. 4(10): 97-114. (Persian)

Stuart, D. Thelwall, M. & Harries, G. (2007). UK Academic Web Links and Collaboration: An Exploratory Study. Journal of Information Science. 23 (2): 231- 46.

 

مثال ارجاع دهی داخل متن:

وب‌سایت یک منبع اطلاعاتی منتخب در عصر دیجیتال است. این احتمال که توقع کاربران برای دسترسی آسان به اطلاعات مفید از طریق وب‌سایت برآورده شود و تأثیر قابل‌توجهی بر روی رفتار اطلاعاتی مشتریان بگذارد، بسیار زیاد است (صراطی‎شیرازی و گل‌تاجی،2008، 12). 

تنوع و گوناگونی افرادی که اسناد و مدارک وب و پیوندها را ایجاد می‌کنند، کیفیت و اعتبار این روش را تحت تأثیر قرار می‌دهد (بجونبرن و اینگورسن، 2001، 12). 

راهنمای نگارش چکیده انگلیسی بلند (Long Abstract)

1. عنوان مقاله

2. نام نویسندگان

3. وابستگی سازمانی نویسندگان

4. اهداف (150 کلمه)

5. مواد و روش ها (300 کلمه)

6. یافته ها (400 کلمه)      

7. نتیجه گیری (150 کلمه)

8. کلید واژه ها (سه تا ده کلید واژه)

9. منابع

ضمناً حداکثر یک جدول یا نمودار می­تواند در چکیده بلند انگلیسی نمایش داده شود. کلید واژه ها، منابع و نمودار یا جدول شامل هزار کلمه محسوب نمی­شود. منابع مرتبط با بخش­های «اهداف» و «مواد و روش­ها»، با اعداد مورد اشاره و استناد قرار گیرند و در انتهای چکیده بلند بر اساس شیوه ونکور لیست شوند.

5. نکات اداری و تعهدی

5-1. هیئت تحریریة نشریه در پذیرش، رد یا ویرایش مقاله آزاد است.

5-2. مقالات منتشرشده نباید پیش‌ازاین در هیچ نشریۀ داخلی و خارجی‌ای چاپ شده باشند. در صورت مشاهده این موضوع، مقاله از فرآیند داوری این نشریه حذف خواهد شد و ضمن انعکاس عدم تعهد نویسنده به سایر نشریات علمی کشور، مدیریت نشریه مقالات دیگر آن نویسنده را بررسی  نخواهد کرد.

5-3. ارائه‌دهندۀ مقاله متعهد است تا زمانی که جواب نهایی (پذیرش یا رد) مقاله خود را دریافت نکرده باشد، مقالة خود را به نشریه‌های داخلی و خارجی دیگری ارسال نکند.

5-4. مسئولیت مطالب مندرج در مقاله بر عهده نویسندگان است.

5-5. استفاده از مندرجات نشریه با ذکر کامل مآخذ آزاد است.

5-6. از به­ کار بردن نام و نام خانوادگی کامل یا مخفف در فایل‌های ارسالی خودداری شود. ذکر کلمه با نام و بی‌نام برای عنوان فایل مقاله کافی خواهد بود.

5-7. نامه های پذیرش این نشریه با امضای سردبیر صادر می گردد.

5-8. بر اساس مجوز کمیسیون بررسی نشریات کشور و طبق مصوبات هیات رئیسه پژوهشگاه، جهت صدور گواهی پذیرش مقالات، مبلغ دویست هزار تومان از نویسندگانی که مقالات آنان موفق به اخذ پذیرش در این نشریه شده است دریافت می گردد.

5-9. دارا بودن تاییدیه از دارالترجمه معتبر برای چکیده انگلیسی مقاله، موجب تسریع روند صدور گواهی پذیرش مقاله خواهد شد.

 در پایان، از نویسندۀ محترم درخواست می‌شود که ضمن مطالعۀ مندرجات این راهنما و مشاهدۀ نمونة مقالات چاپ‌شده در جدیدترین شمارۀ نشریه، مقالۀ خود را تنظیم و از طریق سامانه به نشریه ارسال کند.

 نشانی سامانۀ نشریه:  http://js.ssrc.ac.ir/  پست الکترونیک نشریه: smj@ssrc.ac.ir

 

 

 

طبق آیین نامه کمیسیون بررسی نشریات، نشریات علمی پژوهشی مورد تأیید آن سازمان نمی توانند بیشتر از ده درصد مقالات چاپی در یک سال را به مقالاتی از یک نویسنده تکراری تخصیص دهند. پیرو این بند آیین نامه و طبق آیین نامه داخلی شورای نشر پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی مقرر شده است هر نویسنده حداکثر چهار مقاله در جریان بررسی و آماده چاپ در نشریه داشته باشد و تا تعیین تکلیف شدن و یا انتشار سایر مقالات، نشریه نمی تواند مقاله جدیدی را از ایشان وارد مراحل بررسی نماید و از مقالات پذیرفته شده هر نویسنده به جز موارد خاص در سال بیشتر از یک مقاله منتشر نخواهد شد.

راهنمای تهیة مقاله برای فصلنامة علمی- پژوهشی

«مطالعات طب ورزشی»

 

ساختار نگارشی مقالات نشریه علمی و پژوهشی مطالعات طب ورزشی

ساختار مقالات مروری 

ساختار نگارشی مقالات مروری باید مطابق مقالات پژوهشی باشد، با این تفاوت که مقاله مروری باید از قسمت‌های زیر تشکیل شده باشد:

1) چکیده فارسی و انگلیسی خلاصه‌ای از مقدمه، محورهای موضوعی مقاله، جمع‌بندی و ارائه چشم‌اندازهای پژوهشی

2) مقدمه شامل خلاصه‌ای از مبانی نظری و تجربی برای ارائه یک رویکرد جدید علمی، خلق یا به چالش کشیدن یک فرضیه و معرفی چهارچوب، جهت و مسیری که مقاله برای رسیدن به هدف موردنظر اتخاذ کرده است

3) محورهای موضوعی مقاله با رعایت انسجام مطالب در هر محور و بین محورها

4) جمع‌بندی

5) ارائه چشم اندازهای پژوهشی

6) حداقل 25 درصد منابع باید از نویسنده یا نویسندگان باشد

7)براساس آیین نامه نشریات پژوهشگاه علوم ورزشی ،نویسنده مسئول مقالات ارسالی حتما باید عضو هیات علمی دانشگاهها وموسسات علمی پژوهشی باشند

ساختار نگارشی مقالات پژوهشی

‌خواهشمند است شیوه‌نامۀ زیر را مطالعه و بر اساس آن اقدام به ارسال مقاله کنید. لازم به توضیح است که مقالات دریافتی از طریق سایت پژوهشگاه در مرحلۀ اول و پیش از ارسال به داوری از نظر رعایت شیوه‌نامۀ زیر بررسی خواهد شد و در صورت عدم رعایت آن، مقاله برای داوری ارسال نخواهد شد.

 اصول کلی

 1-1. مقالۀ ارسالی باید اصیل  ‌باشد.

1-2. ترجمۀ مقالات پذیرفته نمی‌شود. 

1-3. مقالۀ مروری از اشخاص مجرب که حداقل 20 مقاله در موضوعات مرتبط در نشریات داخلی یا خارجی چاپ کرده باشند، پذیرفته می‌شود و باید شامل عنوان، چکیدۀ فارسی و انگلیسی، کلیات و تاریخچه‌ای در مورد موضوع، هدف از انجام پژوهش، مطالب علمی و مطالعات انجام شده دربارۀ موضوع، تجزیه‌وتحلیل و بحث در رابطه با پژوهش‌های ارائه شده و نتیجه‌گیری باشد. نتیجه‌گیری باید شامل جمع‌بندی و نتیجۀ کلی باشد. همچنین پیشنهادهای سازنده برای آینده بیان شود. علاوه بر آن، پژوهش باید دربردارندۀ گزارش موارد نادر و جالب، شرح حال مربوط به مراجع، بحث دربارۀ گزارش تهیه شده، بدون نیاز به مروری بر مقالات و کارهای انجام شدۀ قبلی، نکات مهم و مورد توجه و بیان آموخته‌های قبلی پژوهشگر به تناسب موضوع باشد.

1-4. نامه به سردبیر و گزارش کوتاه باید در مورد موضوعات جدید باشد.

1-5. تعداد نویسندگان هر مقاله نباید بیشتر از سه نفر باشد. تنها مقالۀ برگرفته از رسالۀ دکتری و طرح‌های پژوهشی مجاز است تا چهار نویسنده داشته باشد و نامۀ تأییدیۀ دانشگاه نیز باید ضمیمۀ پرونده شده باشد.

 1-6. شیوه‌نامۀ ارسال مقالات:

مقالات باید از طریق سامانة نشریة مطالعات طب ورزشی پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی (www.journals.ssrc.ac.ir،  به صورتی که شرح داده شده است، ارسال شود.

1-7. آئین‌ نگارش زبان فارسی به‌ طور کامل رعایت شود و از به‌کاربردن واژه‌های خارجی که معادل‌های دقیق و رسایی در زبان فارسی ندارند، خودداری شود.

   2. نحوة تنظیم مقالات

 2-1. صفحة اول باید شامل هر دو چکیده به شرح زیر باشد:

2-1-1. چکیدة فارسی در بالای صفحه و شامل عنوان،  نام و نام خانوادگی نویسندگان و متن چکیدة فارسی به‌همراه کلیدواژه‌های مرتبط باشد. درجة علمی و محل اشتغال آن‌ها، مؤسسة ناظر، حامیان مالی و محل انجام پژوهش و نویسندة مسئول و آدرس ایمیل او در پاورقی نوشته شود (در مقاله‌های برگرفته از طرح پژوهشی، باید از درج شمارة قرارداد در هر قسمت از مقاله پرهیز شود).

2-1-2. چکیدة انگلیسی در پایین صفحه و شامل عنوان، نام و نام خانوادگی و متن چکیدة انگلیسی به‌همراه کلید واژه­های مرتبط باشد.

2-2. تعداد کلمات هر چکیده باید حداکثر 150 کلمه باشد. از ذکر مقدار pvalue،R  و منابع استفاده‌شده برای آزمون یا پرسش‌نامه و استفاده از کلمات، حروف و علائم اختصاری لاتین در چکیدة کوتاه اجتناب شود.

2-3. اندازه و نوع قلم متن مقاله B nazanin  12، چکیده B nazanin  10 بولد،تیتر جداول و تصاویر B nazanin 10، تیترهای دیگر مانند مقدمه، روش و غیزه B nazanin 12 بولد باشد و تعداد صفحات مقاله از 15 صفحه تجاوز نکند.

2-4. قلم تمام نوشته‌های انگلیسی مقاله، Times New Roman  و اندازه­های چکیدة لاتین (10 بولد)، پانویس‌ها (8) و منابع لاتین (10) باشد.

 2-5. عکس‌ها، نمودارها و جدول‌های مربوط به مقاله، به همراه شرح کامل آن‌ها در متن اصلی مقاله آورده و شماره‌گذاری شوند. نمودارها و شکل‌های ارسالی باید اصلی، دقیق و روشن باشند. لازم است جداول بدون استفاده از خطوط طولی و تنها با استفاده از چند خط عرضی (ترجیحاً 3 خط) تنظیم شوند.

 2-6.مقاله باید ضمن رعایت قواعد دستوری، به فارسی سلیس و روان نوشته شده باشد و تا حد امکان از کاربرد اصطلاحات بیگانه که معادل مناسب فارسی دارند پرهیز گردد. در صورتی که واژه جایگزین فارسی مصطلح یا مناسب نباشد، می‌توان با حروف فارسی از آوانویسی استفاده و اصل واژه انگلیسی در داخل پرانتز یا زیرنویس نگاشته شود.  

  2-7. مولف باید معادل لاتین نام های خارجی و اصطلاحات مورد استفاده را در پایین صفحه زیر نویس نماید. واژه ها و یا عباراتی که بصورت علائم اختصاری بکار برده می شوند نیز در اولین استفاده، نام کامل آنها ذکر گردد. البته در خصوص واژه‌های اختصاری و مخفف و نمادها لازم به ذکر است که فقط موارد استاندارد آنها قابل استفاده می‌باشد و به هیچ وجه در عنوان و چکیده‌ها نباید مورد استفاده قرار گیرند.

 2-8. تمامی متن اصلی مقاله می بایست دارای شماره صفحه (در پایین و مرکز صفحه) باشد.

2-9.فایل کاور لتر (فایل مشخصات نویسندگان)

 نویسنده موظف است فایل کاور لتر را از اینجا دانلود نموده و دقیق تکمیل نماید (شماره همراه و پست الکترونیک معتبر همه نویسندگان ضروری است.

  • در خصوص سند اصالت مقاله، اگر  مقاله مستخرج از پایان نامه ارشد و یا رساله دکترا و یا طرح پژوهشی است نویسنده موظف است سند مربوطه را در قالب فایل های تکمیلی ارسال نماید و اگر مقاله برگرفته از طرح پژوهشی، پایان نامه و یا رساله نمی باشند، محققین می بایست حداقل از یک گروه پژوهشی تاییدیه پروتکل اجرای طرح را گرفته و ضمیمه پرونده مقاله نمایند.
  • تمامی مکاتبات نشریه تنها با نویسنده مسئول انجام خواهد شد.
  • یادآوری میگردد پس از وارد کردن اسامی در پرونده مقاله و ورود مقاله به پروسه بررسی، امکان ایجاد هیچ تغییری در تعداد و ترتیب نام نویسندگان وجود ندارد. لطفا هنگام ثبت اسامی دقت بفرمایید.

  2-10. اصل مقاله باید شامل موارد زیر باشد:

2-10-1. مقدمه: بیان مسئله، ضرورت و اهمیت و هدف از اجرای پژوهش با مروری بر مطالعات گذشته.

2-10-2. روش پژوهش: شرح دقیق طرح پژوهش، جامعه و نمونۀ آماری، مواد و روش‌های اندازه‌گیری (روایی و پایایی وسایل و آزمون‌ها) و روش‌های آماری

2-10-3. یافته‌ها (نتایج): شرح کامل یافته‌های پژوهش

2-10-4. بحث: شرح نکات مهم یافته‌ها و مقایسۀ آن با یافته‌های حاصل از مطالعات دیگر و توجیه و تفسیر موارد مشترک و مورد اختلاف، بیان کاربرد احتمالی یافته‌ها و در نهایت نتیجه‌گیری و ارائة پیشنهادهای حاصل از یافته‌های پژوهش.

2-11-5. در انتهای مقاله دو پاراگراف کوچک ارائه داده شود؛ یکی دربارة آنچه تاکنون در مورد موضوع پژوهش می­دانستیم و دیگری دربارة اینکه مقالة حاضر چه اطلاعات جدیدی به حیطه و موضوع مورد مطالعه اضافه کرده است.

3. شیوه‌نامة نوشتن متن مقاله و ارجاع منابع داخل متن

3-1. مقاله نباید اشکالات نگارشی و ادبی داشته باشد. نکات زیر برخی از مهم­ترین موارد نگارشی است که باید رعایت شود:  رعایت نیم‌فاصله‌ها در کلماتی با دو جزء، مانند می‌توان، می­‌شود، روان‌شناسی، کم­تحرک و. . .؛ گذاشتن علامت « ء» در کلماتی مانند تأییدی، تأثیر، مؤلفه، مؤثر و . . . ؛ جدانویسی کلماتی مانند عامل­­های، پرسش‌نامه، به‌دست­آمده و . . .؛ گذاشتن تنوین در کلماتی مانند مثلاً، اصلاً و . . .؛ به‌کار‌بردن « همزه » به‌جای « ی» در کلماتی مانند دامنة حرکتی، نمرة آزمون و . . .؛ استفاده از واژة پژوهش، پژوهشگر، پژوهش‌ها به‌جای تحقیق، محقق، تحقیقات؛ استفاده از واژة معنادار به­جای معنی‌دار.

3-2. پس از ویرگول یک فاصله بگذارید و سپس کلمة بعدی را بنویسید. پیش از ویرگول نباید فاصله وجود داشته باشد. مانند پژوهشگران، گزارش دادند . . .

3-3. پس از نقطه یک فاصله بگذارید و سپس کلمه بعدی را بنویسید.

3-4 ـ کلمه‌های لاتین نباید داخل متن فارسی بیایند. به­جای آن‌ها، معادل فارسی آن‌ها را در متن بنویسید، حتی علائم اختصاری‌ای مانند «اس.پی.اس.اس» و سپس در اولین ارجاع زیرنویس کنید.

3-5. فونت پانویس­ها باید Times New Roman 8 باشد و پس از شماره، نقطه و یک فاصله گذاشته شود و سپس نام خاص لاتین یا توضیحات مربوط نوشته شود. نوشته­ها و اعداد باید در یک امتداد باشند. برای این کار، اگر دو بار ساب اسکریپت را کلیک کنید، هر دو در یک امتداد قرار خواهند گرفت.

3-6. نباید نام کوچک نویسنده در داخل متن یا پانویس نوشته شود و تنها نام خانوادگی  باید ذکر شود.

3-7. در داخل متن، هر جا که نیاز به استفاده از کمانک (پرانتز) باشد، باید بین حرف آخر کلمة قبل از کمانک و کمانک اول و پس از کمانک دوم و کلمه بعد یک فاصله باشد. مثلاً: بررسی اشمیت (2004) نشان داد. . .

 

4. نحوۀ نگارش منابع مورد استفاده در متن

4-1. شیوه منبع دهی در این مجله بر اساس شیوه ونکور (ظهور در متن) است. در این شیوه اولین ارجاع در متن شماره یک را گرفته و این منبع در بخش منابع در انتهای مقاله نیز با شماره یک مشخص می‌شود.  تعداد منابع فارسی و انگلیسی نباید بیش از 40 شماره باشد.

4-2. در داخل متن هر جا نیاز به استفاده از پرانتز است، باید بین حرف آخر کلمه و پرانتز فاصله باشد و پرانتز نباید به کلمه بچسبد؛ مثلاً : بررسی انجام شده توسط اشمیت (1) در سال 2007 نشان داد ...

4-3. در مواردی که محقق اقدام به نوشتن نام نویسنده مقاله و سال اجرای تحقیق می‌کند (همچون مثال بالا) لازم است تا شماره منبع موردنظر را نیز ذکر کند. همچنین توجه شود زمانی که در داخل پرانتزهای استفاده شده برای نوشتن منابع (در داخل متن)، بیش از دو منبع قرار می‌گیرد، منابع باید از کوچک به بزرگ و از سمت چپ به راست بدون فاصله نوشته شوند و با حرف کاما از یکدیگر جدا شوند مثلاً: (12،14،21). اگر منابع داخل پرانتز بیش از دو مورد است و پشت سر هم قرار دارند، به‌جای نوشتن همۀ آن‌ها، بین منبع اول و آخر یک خط تیره قرار داده شود: مثلاً به‌جای (1،2،3،4) نوشته شود (4-1). علاوه بر این می‌توان این شیوه‌ها را با یکدیگر ترکیب نمود (19،12،7-2).

4-4. زمانی که بخشی از مطالب یک کتاب استفاده شده و محقق قصد مشخص ساختن دقیق محل موردنظر را دارد می‌تواند از این شیوه استفاده کند (ص 23، 4) که به مفهوم صفحه 23 از منبع 4 است. زمانی نیز که محقق قصد نقل قول از محققی دیگر را دارد می‌تواند به این شکل نقل قول کند: ریچارد ای. اشمیت (2004) بیان داشت ... (به نقل از 5) که این به این مفهوم است که نویسنده منبع 5 را مطالعه نموده و در این منبع نتایج مطالعه اشمیت را گزارش می‌کند.

4-5. استفاده از سیستم EndNote جهت کاهش اشتباه و ارتقاء کیفیت نشریه پیشنهاد می‌شود.

نویسندگان برای اخذ اطلاعات کامل در خصوص شیوه‌ی منبع دهی ونکور می‌توانند اطلاعات لازم را از سایت‌های مختلف به زبان فارسی و انگلیسی دریافت کنند. همچنین از طریق لینک زیر نیز می‌توان اطلاعات کاملی در این خصوص اخذ نمود:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256

 

نحوۀ نگارش منابع مورد استفاده در انتها

تمامی منابع فارسی باید به  زبان انگلیسی نوشته شوند، سال منابع فارسی به میلادی ذکر شود و عبارت (In Persian) در انتها آورده شود.

منابعی که در متن مورد استفاده قرار می‌گیرند باید به صورت زیر معرفی شوند

1- مقاله

نام خانوادگی و نام نویسنده (تا 6 نفر اول به‌صورت کامل و بیش از 6 نفر با استفاده از واژه همکاران/ et al آورده شود). عنوان مقاله. نام مجله. زمان انتشار؛ شماره دوره (شماره مجله): شمارۀ صفحه.

مثال:

Schmidt R A, Wulf G. Continuous concurrent feedback degrades skill learning: Implications for training and simulation.  Hum Factors. 1997 Dec; 39(4):509-25.

در خصوص شیوه نوشتن نام مجلات باید از شیوه Medline به‌صورت مخفف استفاده شود. برای یافتن مخفف نام مجلات می‌توان از لینک زیر خلاصه نام مجلات معتبر دنیا را دریافت نمود:

http://www.efm.leeds.ac.uk/~mark/ISIabbr

منابع انتهای منابع به اصل اصل مقاله هایپر لینک شود ( راهنمای هایپر لینک کردن منابع )

2- کتاب

کتاب ترجمه

نام خانوادگی و نام نویسنده (نویسندگان). عنوان کتاب. نام و نام‌خانوادگی مترجم/ مترجمان. شمارۀ چاپ یا ویرایش. شهر محل نشر: ناشر؛ سال انتشار. ص شمارۀ صفحه.

کتاب تألیف

نام خانوادگی و نام نویسنده (نویسندگان). عنوان کتاب. شمارۀ چاپ. شهر محل چاپ: ناشر؛ سال انتشار. ص شمارۀ صفحه.

مثال:

Schmidt RA, Lee TD. Motor control and learning.4thed. Champaign. IL: Human Kinetic; 2005. p. 21-5.

توضیح این که در کتاب‌هایی که از چند بخش کتاب استفاده شده است می‌توان شماره صفحات بخش‌های مختلف را به شکل زیر وارد نمود:

ص 231، 209،20-15 

در این‌گونه موارد در متن مقاله نیز می‌توان در هر بار استفاده از این منبع شماره صفحه را به این شکل مشخص نمود: نمازی زاده (ص 231،4) و این پرانتز به این مفهوم است که مطلب متعلق به صفحه 231 منبع شماره 4 (که متعلق به دکتر نمازی زاده است) می‌باشد.

3- مقاله از شبکه اینترنت یا اطلاعات موجود در لوح‌های فشرده

نام خانوادگی و نام نویسنده (نویسندگان). عنوان مطلب. محل انتشار: نام منتشرکننده یا ناشر؛ تاریخ دریافت. نشانی اینترنتی یا نام لوح فشرده.

  4- پایان‌نامه، رساله و طرح‌های پژوهشی

نام خانوادگی و نام مجری (مجریان). عنوان پایان‌نامه، رساله یا پژوهش (ذکر واژه پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رساله دکتری یا طرح پژوهشی). محل انتشار: دانشگاه یا سازمان حامی؛ سال انتشار.

5- مجموعه مقالات کنفرانس‌ها یا همایش‌های علمی

نام خانوادگی و نام نویسنده (نویسندگان). عنوان مقاله. عنوان همایش؛ زمان همایش؛ مکان همایش: نام ناشر؛ زمان انتشار. ص شماره صفحه.

 به منظور صدور نامه پذیرش مقالات، ضروری است چکیده انگلیسی بلنداز طریق سامانه نشریه توسط نویسنده مسؤول مقاله ارسال گردد.

با عنایت به چشم انداز واحد نشریات پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی در افق 1400 در راستای هدف کیفی­سازی و نمایه­سازی نشریات پژوهشگاه در پایگاه­های معتبر بین­المللی به منظور افزایش اعتبار و منزلت نشریه نزد مجامع و مراجع علمی ملی و بین المللی و نظام‌های رتبه‌بندی و اعتبارسنجی رسمی، مقرر شد که چکیده بلند انگلیسی 1000 کلمه ای در آخرین نسخه اصلاح شده مقاله (با تاکید بر "مواد و روش" و "نتایج", توسط نویسنده تهیه و از طریق سامانه نشریه ارسال گردد. در صورت نیاز به ویرایش ادبی، مسؤولیت ارسال چکیده بلند انگلیسی مقاله به دارالترجمه بر عهده نویسنده مسؤول مقاله می­باشد.

 

راهنمای نگارش چکیده انگلیسی بلند (Long Abstract)

1. عنوان مقاله

2. نام نویسندگان

3. وابستگی سازمانی نویسندگان

4. اهداف (150 کلمه)

5. مواد و روش ها (300 کلمه)

6. یافته ها (400 کلمه)      

7. نتیجه گیری (150 کلمه)

8. کلید واژه ها (سه تا ده کلید واژه)

9. منابع

ضمناً حداکثر یک جدول یا نمودار می­تواند در چکیده بلند انگلیسی نمایش داده شود. کلید واژه ها، منابع و نمودار یا جدول شامل هزار کلمه محسوب نمی­شود. منابع مرتبط با بخش­های «اهداف» و «مواد و روش­ها»، با اعداد مورد اشاره و استناد قرار گیرند و در انتهای چکیده بلند بر اساس شیوه ونکور لیست شوند.

5. نکات اداری و تعهدی

5-1. هیئت تحریریة نشریه در پذیرش، رد یا ویرایش مقاله آزاد است.

5-2. مقالات منتشرشده نباید پیش‌ازاین در هیچ نشریۀ داخلی و خارجی‌ای چاپ شده باشند. در صورت مشاهده این موضوع، مقاله از فرآیند داوری این نشریه حذف خواهد شد و ضمن انعکاس عدم تعهد نویسنده به سایر نشریات علمی کشور، مدیریت نشریه مقالات دیگر آن نویسنده را بررسی  نخواهد کرد.

5-3. ارائه‌دهندۀ مقاله متعهد است تا زمانی که جواب نهایی (پذیرش یا رد) مقاله خود را دریافت نکرده باشد، مقالة خود را به نشریه‌های داخلی و خارجی دیگری ارسال نکند.

5-4. مسئولیت مطالب مندرج در مقاله بر عهده نویسندگان است.

5-5. استفاده از مندرجات نشریه با ذکر کامل مآخذ آزاد است.

5-6. از به­ کار بردن نام و نام خانوادگی کامل یا مخفف در فایل‌های ارسالی خودداری شود. ذکر کلمه با نام و بی‌نام برای عنوان فایل مقاله کافی خواهد بود.

5-7. نامه های پذیرش این نشریه با امضای سردبیر صادر می گردد.

5-8. بر اساس مجوز کمیسیون بررسی نشریات کشور و طبق مصوبات هیات رئیسه پژوهشگاه، جهت صدور گواهی پذیرش مقالات، مبلغ دویست هزار تومان از نویسندگانی که مقالات آنان موفق به اخذ پذیرش در این نشریه شده است دریافت می گردد.

5-9. دارا بودن تاییدیه از دارالترجمه معتبر برای چکیده انگلیسی مقاله، موجب تسریع روند صدور گواهی پذیرش مقاله خواهد شد.

 در پایان، از نویسندۀ محترم درخواست می‌شود که ضمن مطالعۀ مندرجات این راهنما و مشاهدۀ نمونة مقالات چاپ‌شده در جدیدترین شمارۀ نشریه، مقالۀ خود را تنظیم و از طریق سامانه به نشریه ارسال کند.

 نشانی سامانۀ نشریه:  http://js.ssrc.ac.ir/  پست الکترونیک نشریه: smj@ssrc.ac.ir