مدیر مسئول


زهرا سلمان گروه رفتار حرکتی،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی،دانشگاه علامه طباطبایی،تهران،ایران.

دکترای رشد و تکامل حرکتی

سردبیر


دکتر مهرداد عنبریان استاد دانشگاه بوعلی سینا همدان

بیومکانیک ورزشی

دبیر تخصصی


دکتر فریبا محمدی استادیار پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی

مدیر داخلی


فائزه فربد کارشناس نشریات پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران

فیزیولوژی ورزشی

اعضای هیات تحریریه


دکتر رشید حیدری مقدم استاد دانشگاه علوم پزشکی همدان

اعضای هیات تحریریه


دکتر صدرالدین شجاع الدین دانشیار دانشگاه خوارزمی

ورزش درمانی و بازسازی

اعضای هیات تحریریه


دکتر حیدر صادقی استاد دانشگاه خوارزمی

بیومکانیک ورزشی

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی شریف نژاد دانشیار پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

بیومکانیک ورزشی

  • a_sharifnezhaddr.com

اعضای هیات تحریریه


حامد عباسی گروه آسیب شناسی ،پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی،تهران،ایران.

آسیب شناسی ورزشی

اعضای هیات تحریریه


دکتر منصور صاحب الزمانی استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

اعضای هیات تحریریه


دکتر عباس معمارباشی استاد دانشگاه محقق اردبیلی

بیومکانیک ورزشی

اعضای هیات تحریریه


Tim Meyer استاد دانشگاه سارلند، آلمان

آسیب شناسی وحرکات اصلاحی

اعضای هیات تحریریه


Afshin Samani دانشیار دانشگاه آلبورگ دانمارک