مدیر مسئول


دکتر زهرا سلمان دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

دکترای رشد و تکامل حرکتی

سردبیر


دکتر مهرداد عنبریان استاد دانشگاه بوعلی سینا همدان

بیومکانیک ورزشی

دبیر تخصصی


دکتر فریبا محمدی استادیار پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی

مدیر داخلی


فائزه فربد کارشناس نشریات پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران

فیزیولوژی ورزشی

اعضای هیات تحریریه


دکتر رشید حیدری مقدم استاد دانشگاه علوم پزشکی همدان

اعضای هیات تحریریه


دکتر صدرالدین شجاع الدین دانشیار دانشگاه خوارزمی

ورزش درمانی و بازسازی

اعضای هیات تحریریه


دکتر حیدر صادقی استاد دانشگاه خوارزمی

بیومکانیک ورزشی

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی شریف نژاد دانشیار پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

بیومکانیک ورزشی

  • a_sharifnezhaddr.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر منصور صاحب الزمانی استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

اعضای هیات تحریریه


دکتر عباس معمارباشی استاد دانشگاه محقق اردبیلی

بیومکانیک ورزشی

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)


Tim Meyer استاد دانشگاه سارلند، آلمان

آسیب شناسی وحرکات اصلاحی

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)


دکتر افشین سامانی دانشیار دانشگاه آلبورگ دانمارک