از تاریخ ابلاغ آیین نامه 11/25685 مورخ 1398/02/09 به جای دسـته بندی نشریات به "علمی-پژوهشـی" یا "علمی-ترویجی" همۀ نشـریاتِ مشـمول این آیین‌نامه با عنوان "نشریۀعلمی" شـناخته می‌شوند.
اعضای محترم شورای معاونان، روسای محترم دانشـگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، پژوهشگاه‌ها، پارک‌های علم و فناوری و موسسات وابسته به وزارت متبوع آیین نامۀ نشریات علمی، که در 10ماده و 16 تبصـره به تایید و توشـیح مقام محترم وزارت رسـیده است برای اسـتحضار و دسـتور اجرای مفـاد آن ایفـاد می‌شود و از این تاریخ جایگزین آیین نامۀ تعیین اعتبار علمی نشریات، مصوّب 08/11/1390 است. آیین نامـۀ نشـریات علمی بـا هـدف گسترش اختیـارات دانشـگاه‌ها، مراکز پژوهش و فناوری وانجمـن هـای علمی، همچنیـن تمرکز ســتاد وزارت متبـوع بر ایفـای نقش سـیاست‌گـذاری وبرنامه ریزی برای ارتقای ...

مطالعه بیشتر

اولویت های چاپ مقالات سال 1400 1400
 در راستای سیاست گذاری نشریه فیزیولوژی ورزشی در سال 1400،مقالات مرتبط با موضوعات روز مانند: - کووید 19 - مقالات مروری تحلیلی با موضوعاتی چون آینده پژوهی و آشنایی با فناوری های نوین مرتبط با فیزیولوژی ورزشی - مطالعات پژوهشی تطبیقی در موضوعات مختلف حوزه فیزیولوژی ورزشی در اولویت بررسی و چاپ قرار خواهند گرفت.  

مطالعه بیشتر

بررسی و تعیین تکلیف مقالات مستخرج از رساله دکتری در کوتاهترین
بمنظور کمک به دانشجویان مقطع دکتری، در نشریه مطالعات طب ورزشی مقالات مستخرج از رساله دکتری (مرتبط با حوزه های نشریه) در کوتاهترین زمان با رعایت کلیه اصول ارزیابی مقالات؛ تعیین تکلیف خواهد شد.

مطالعه بیشتر