نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 دانشگاه گیلان

چکیده

هدف از این مطالعه، بررسی و مقایسه‌ی ریتم اسکاپولوهومرال و نسبت قدرت ایزومتریک عضلات آگونیست به آنتاگونیست شانه در بازیکنان هندبال و افراد غیر‌ورزشکار بود. تعداد 40 آزمودنی (20 بازیکن هندبال با میانگین سنی 1/2±21/22 سال و 20 غیر‌ورزشکار با میانگین سنی 3/2±21/22 سال) به‌صورت تصادفی به‌عنوان نمونه‌ی آماری انتخاب شدند. برای اندازه­گیری قدرت ایزومتریک عضلات شانه از دینامومتر دستی نیکلاس و برای اندازه­گیری دامنه‌ی­ حرکتی بازو و کتف از اینکلینومتراستفاده شد. ریتم اسکاپولوهومرال از تقسیم الویشن بازو بر چرخش بالایی کتف در زوایای 45، 90 ، 135، از 45 تا 90 و از 90 تا 135 درجه ابداکشن شانه در صفحه‌ی فرونتال محاسبه شد. نتایج این مطالعه نشان داد که درمقایسه‌ی نسبت قدرت عضلات آگونیست به آنتاگونیست، تفاوت معنی­داری بین شانه‌ی برتر و غیربرتر افراد غیرورزشکار وجود نداشت؛ در حالی که در بازیکنان هندبال در نسبت قدرت عضلات ابداکتور به اداکتور (002/0 p=) تفاوت معنی­داری بین شانه‌ی برتر و غیر‌برتر وجود داشت. همچنین در ریتم اسکاپولوهومرال، تفاوت معنی­داری در زوایای مختلف ابداکشن شانه‌، بین شانه‌ی برتر و غیر‌برتر افراد غیر‌ورزشکار وجود نداشت؛ در حالی که در بازیکنان هندبال تفاوت معنی­داری در ریتم اسکاپولوهومرال در90 درجه (01/0 p=)، 135 درجه (02/0 p=) و از 45 تا 90 درجه‌ی ابداکشن (02/0 p=) بین شانه‌ی برتر و غیر‌برتر وجود داشت. با توجه به نتایج مطالعه‌ی حاضر، تعادل گروه‌های عضلانی شانه، به‌ویژه تعادل نسبت عضلات ابداکتور به اداکتور در شانه‌ی برتر ورزشکاران پرتاب از بالای سر که فعالیت آنها به‌صورت یک‌طرفه صورت می­گیرد، برای جلوگیری از برهم‌ خوردن ریتم اسکاپولوهومرال توصیه می­شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Survey of Scapulohumeral Rhythm and Isometric Strength ratio of Shoulder Agonist to Antagonist Muscles in Handball Players and Non-athletes

نویسندگان [English]

  • Seyed Hossein Hosseinimehr 1
  • Mehrdad Anbarian 1
  • Mohammad Taghi Khosravi3 2

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the scapulohumeral rhythm and isometric strength ratio of shoulder agonist to antagonist muscles in handball players and non-athletes. 40 subjects (20 handball players, age: 22.21±2.1 years, and 20 non-athletes, age:  22.21±2.3 years) volunteered for this study. Manual Muscle Test (MMT) was used to measure isometric strength of shoulder muscles and two inclinometers were used to measure humeral and scapula range of motion. Scapulohumeral rhythm was calculated from division humeral elevation to upward rotation of the scapula at 45°, 90°, and 135°, from 45° to 90° and from 90° to 135° abduction in frontal plane.
There is no significant difference in ratio of agonist to antagonist muscles between dominant and non-dominant shoulder in non-athletes; while there is significant difference in ratio of abductor to adductor muscles (p=0.002) between dominant and non-dominant shoulder in handball players. Also, there is no significant difference in scapulohumeral rhythm at different angles of abduction between dominant and non-dominant shoulder in non-athletes while there is significant difference in scapulohumeral rhythm at 90° (p=0.01), 135° (p=0.02) and from 45° to 90° abduction (p=0.02) between dominant and non-dominant shoulder. Wesuggest shoulder muscles balance (abductor to adductor especially) in dominant shoulder of overhead throwers that perform their activities unilaterally for prevention of perturbation of scapulohumeral rhythm.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scapulohumeral rhythm
  • Shoulder muscles strength
  • Shoulder range of motion