دوره و شماره: دوره 5، شماره 14، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-166